UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành qui định thí điểm phân cấp cho quận hoàn kiếm, quận hai bà trưng quản lý sử dụng, duy tu duy trì hè phố trên địa bàn quận

____________________

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 63/2003/QĐ-UB ngày 14/5/2005 của UBND Thành phố ban hành quy định về quản lý và sử dụng hè lòng đường trên địa bàn Thành phố Hà Nội;
Căn cứ Nghị quyết số 10/2005/NQ-HĐND ngày 9/12/2005 của Hội đồng nhân dân Thành phố về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của Thành phố Hà Nội năm 2006;
Theo đề nghị của liên Sở: Giao thông công chính, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1068/TTrLN : TC-GTCC-KH&ĐT ngày 07/4/2006,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thí điểm phân cấp cho quận Hoàn Kiếm và quận Hai Bà Trưng quản lý sử dụng, duy tu duy trì hè phố trên địa bàn Quận gồm các nội dung sau:

1) Tổ chức quản lý, sử dụng toàn bộ diện tích mặt hè phố, ngõ, ngách trên địa bàn.

2) Thực hiện các nội dung công tác duy tu, duy trì, sửa chữa thường xuyên vỉa hè, thoát nước dọc đan rãnh, lát hè, bó gốc cây, bó vỉa hè; Quyết định đầu tư theo quy định của UBND Thành phố về cải tạo, nâng cấp các tuyến hè thuộc địa giới hành chính Quận.

3) Tổ chức quản lý vỉa hè theo đúng quy hoạch, chỉ giới, mốc giới được duyệt; Kiểm tra xử lý vi phạm về trật tự hè phố theo quy định; Đảm bảo giữ gìn trật tự mỹ quan đô thị và đảm bảo các quy định của Thành phố về tuyến phố văn minh đô thị.

4) Cấp giấy phép tạm thời có thời hạn việc sử dụng vỉa hè phục vụ thi công các công trình xây dựng, trông giữ xe đạp, xe máy theo quy định của UBND Thành phố và Luật Giao thông đường bộ.

5) Thu phí sử dụng vỉa hè theo quy định của UBND Thành phố. Nguồn thu phí sử dụng vỉa hè ngân sách quận được hưởng 100%.

6) Hàng năm chủ động cân đối ngân sách quận để thực hiện việc quản lý, duy tu, duy trì, đầu tư sửa chữa, cải tạo hè phố theo quy định.

Điều 2. Sở Giao thông công chính có trách nhiệm:

1) Thoả thuận về quy mô và kết cấu trong các hồ sơ dự án đầu tư sửa chữa cải tạo nâng cấp hè để UBND Quận phê duyệt, nhằm quản lý thống nhất chung với địa bàn Thành phố về cao độ, các tiêu chuẩn kỹ thuật hè đường phố theo chuyên ngành do Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng ban hành.

2) Cấp phép đào hè để lắp đặt công trình và xử lý hạ ngầm các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

3) Tổ chức giao thông thống nhất trên địa bàn toàn Thành phố, quyết định thay đổi hình học của hè phố.

4) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các nội dung do Thành phố phân cấp cho quận. Trong năm 2007, chủ trì, phối hợp với UBND quận Hoàn Kiếm, UBND quận Hai Bà Trưng và các Sở, ngành liên quan tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm về thí điểm phân cấp, báo cáo UBND Thành phố quyết định chính thức.

Điều 3. Các Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm:

Hằng năm đưa vào nội dung nhiệm vụ thu chi và cân đối ngân sách quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng về công tác quản lý duy trì vỉa hè.

Hướng dẫn hạch toán kế toán các khoản thu phí, lệ phí và chi về quản lý, duy tu duy trì hè phố vào ngân sách quận theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Giao thông công chính, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội, Cục trưởng Cục Thuế, Thủ trưởng các Sở, Ngành có liên quan và Chủ tịch UBND quận, Hoàn Kiếm, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Đỗ Hoàng Ân