HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 95-CP

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 1978

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP VIỆN KHOAHỌC XÃ HỘI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14-7-1960;
Căn cứ vào Nghị định số 117-CP ngày 31-7-1967 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệmvụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam;
Xét đề nghị của đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay thành lập Viện khoa học xã hội tại thành phốHồ Chí Minh trực thuộc Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam.

Điều 2. – Viện Khoa học xã hội tại thành phố Hồ Chí có nhiệmvụ:

a) Tổ chức nghiên cứu những chuyên đề có tính chất địa phương,góp phần vào công tác nghiên cứu khoa học xã hội cả nước, và trực tiếp phục vụ sựnghiệp cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội các tỉnh miền Nam.

b) Tập hợp, đoàn kết và bồi dưỡng, sử dụng trí thức khoa học xãhội đã phục vụ dưới chế độ cũ, đồng thời đào tạo cán bộ mới, xây dựng đội ngũnghiên cứu khoa học xã hội tại chỗ.

c) Xây dựng những cơ sở vật chất cần thiết, nhất là hệ thống tưliệu, thư viện về khoa học xã hội để phục vụ công tác nghiên cứu khoa học xã hộivà tiếp nhận những cán bộ từ các viện ở trung ương được phái vào cùng nghiêncứu ở các tỉnh miền Nam.

Điều 3. – Viện khoa học xã hội tại thành phố Hồ Chí Minhdo một Viện trưởng phụ trách, có một số Phó viện trưởng và thư ký khoa học giúpviệc. Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam quy định cụ thể vềnhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện.

Điều 4. - Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có nhiệmvụ giúp đỡ Viện Khoa học xã hội tại thành phố những điều kiện cần thiết để Việnmau chóng ổn định công việc.

Điều 5. – Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học xã hội ViệtNam, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm thihành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Thanh Nghị