UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 1 năm 1996

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn Đoàn thanh tra liên ngành kiểm tra các hoạt động văn hóa thông tin

và thị trường văn hóa thông tin thành phố Hải Phòng

____________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Nghị định số 87/CP ngày 12 tháng 12 năm 1995 của Chính phủ và Chỉ thị số 814/TTg ngày 12 tháng 12 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ về "Tăng cường quản lý, thiết lập trật tự kỷ cương trong các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng" và Nghị định số 88/CP ngày 14 - 12 - 1995 của Chính phủ quỵ đinh về xử phạt vi phạm hành chính trong các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa và phòng chống một số tệ nạn xã hội;

Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TU ngày 04 tháng 01 năm 1996 của Thành ủy và Kế hoạch số 102 ngày 02 tháng 01 năm 1996 của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hải Phòng triển khai thực hiện Nghị định 87/CP và Chỉ thị 814/TTg;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin thành phố Hải Phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

ĐIỀU I. Kiện toàn Đoàn thanh tra liên ngành kiểm tra các hoạt động văn hóa thông tin và thị trường văn hóa thông tin trên địa bàn thành phố Hải Phòng (gọi tắt là Đoàn thanh tra liên ngành) gồm các ông có tên sau đây :

1. Ông Đào Trọng Vinh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa thông tin : Trưởng đoàn.

2. Ông Nguyễn Văn Hàm, Trưởng phòng PA25 - Công an Thành phố: Phó trưởng đoàn.

3. Ông Đoàn Đức Thành, Trưởng phòng quản lý văn hóa thông tin: Phó trưởng đoàn.

4. Đại diện lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường - Sở Thương mại: Uỷ viên.

5. Ông Mai Xuân Bẩy, Cán bộ Phòng quản lý văn hóa thông tin: Uỷ viên.

6. Bà Trn Thanh Hằng, Chánh Thanh tra Sở Văn hóa thông tin: Ủy viên.

7. Ông Đ Tuấn Phú, Cán bô Phòng: PA25 - Công an Thành phó: Ủy viên

- Giao cho ông Giám đốc Sở Văn hóa thông tin, ông Giám đốc Công an Thành phố, ông Giám đốc Sở Thương mại chọn cử những cán bô nghiệp vụ tham gia thành viên Đoàn thanh tra liên ngành.

- Căn cứ tính chất, nội dung cụ thể của từng vụ việc. Đoàn thanh tra liên ngành mới đại diện một số ngành liên quan của thành phố, hoặc địa phương, cơ sở để tham gia Đoàn khi có yêu cầu.

Điều II. Nhiệm vụ và quvền hạn của Đoàn thanh tra liên ngành:

1. Nhiệm vụ: Kiểm tra các hoại động văn hóa thông tin và thị trường văn hóa thông tin bao gồm:

- Xuất bản, in, phát hành các loại sách, báo, văn hóa phẩm ...

- Sản xuất, kinh doanh, dịch vụ về văn hóa thông tin.

- Biểu diễn nghệ thuật, xiếc, ảo thuật, vũ trường, truyền bá âm nhạc, trò chơi, lễ hội...

- Chiếu phim (phim nhựa, video) băng đĩa hình, băng đĩa nhac, quay phim, chụp ảnh, karaoke, ăng ten parabon (TVRO).

- Các hình thức hoại động quảng cáo, thông tin, cổ động.

- Kiểm tra xuất, nhập khẩu văn hóa phẩm.

2. Quvền hạn:

Căn cứ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính. Nghị định 88/CP ngày 14 tháng 12 năm 1995 của Chính phủ và các quy định hiện hành có liên quan của thành phố. Đoàn thanh tra liên ngành được quyền xử lý hành chính các vi phạm trong lĩnh vưc văn hóa thông tin theo quyền hạn.

ĐIỀU III. Đoàn thanh tra liên ngành dự trù kinh phí hoạt động của Đoàn báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố duyệt.

ĐIỀU IV. Quvết định nàv có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quvết định số 1505/QĐ- UB ngày 23 tháng 12 năm 1994 của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hải Phòng về thành lập Đoàn Liên ngành kiểm tra các hoạt động văn hóa thông tin và thị trường văn hóa thông tin thành phố Hải Phòng.

ĐIỀU V. Các ông, bà Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Giám đốc Sở văn hóa thông tin, Giám đốc Công an Thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Thương mại thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã, các ngành, ban có liên quan, các thành viên trong Đoàn thanh tra liên ngành. Thủ trưởng các đơn vị, các tổ chức xã hội và các nhân có hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa thông tin chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Bùi Thị Sinh