THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 950/TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc thay thế Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia phòng, chống ma tuý

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét nhu cầu cấp bách của công tác phòng, chống ma tuý ở Việt Nam;

Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia phòng, chống ma tuý,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử ông Phạm Gia Khiêm, Phó Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia phòng, chống ma tuý thay ông Nguyễn Khánh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia phòng, chống ma tuý, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, thành viên Uỷ viên Uỷ ban Quốc gia phòng, chống ma tuý và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

Phan Văn Khải