NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
------------

Số: 955/QĐ-NHNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH VĂN BẢN

-----------------------

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2003;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày26/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 08/2010/TT-NHNN ngày22/3/2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về việc kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng;

Theo đề nghị của Chánh thanh tra, giám sát ngân hàng,

>> Xem thêm:  Tranh chấp đồng chủ sở hữu về bán nhà ? Hướng dẫn giải quyết tranh chấp trong mua bán đất ?

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đính chính Khoản 4, Khoản 5 Điều 4; Khoản 2 Điều 5; Điều 10; Tiết (ii) Điểm a Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 08/2010/TT-NHNN ngày 22/3/2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về việc kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng như sau:

1. Khoản 4 Điều 4: Đính chính Khoản 9 thành Khoản 5.

2. Khoản 5 Điều 4: Đính chính Khoản 7 thành Khoản 3.

3. Khoản 2 Điều 5: Đính chính Khoản 9 thành Khoản 5.

4. Điều 10: Đính chính bổ sung Khoản 1.

5. Khoản 3 Điều 10: Đính chính Khoản 9 thành Khoản 5.

6. Khoản 1a (ii) Điều 14: Đính chính Khoản 9 thành Khoản 5.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

>> Xem thêm:  Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai khi chưa có sổ đỏ ? Tranh chấp đất đai xử lý như thế nào ?

2. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố, Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban và các thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC


Trần Minh Tuấn

>> Xem thêm:  Tư vấn xử lý hành vi lừa đảo chiếm đoạt và giải quyết tranh chấp đất đai ?