THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA CHÍNH PHỦ
CHỈ ĐẠO KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CƠN BÃO SỐ 5

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Để nhanh chóng khắc phục hậu quả cơn bão số 5, sớm khôi phục sản xuất và ổn định đời sống nhân dân,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập đoàn công tác của Chính phủ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 5.

- Đoàn công tác có nhiệm vụ:

+ Phối hợp các Bộ, ngành có liên quan trong việc tổ chức thực hiện các biện pháp hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả do bão gây ra.

+ Chỉ đạo các địa phương thực hiện các biện pháp khắc phục nhanh chóng, có hiệu quả, sớm khôi phục sản xuất và ổn định đời sống nhân dân.

+ Thường xuyên báo cáo Thủ tướng Chính phủ mỗi tuần một lần về tình hình khắc phục hậu quả do bão gây ra của các ngành và địa phương, kiến nghị các biện pháp cần phải tiếp tục thực hiện.

+ Truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với các ngành và các địa phương.

+ Sau đợt công tác có tổng kết báo cáo Chính phủ.

- Thời gian công tác của đoàn từ 15 tháng 11 năm 1997 đến 31 tháng 12 năm 1997.

- Đoàn công tác làm việc tại thị xã Sóc Trăng để thuận lợi cho việc đi lại và chỉ đạo đối với các tỉnh bị thiệt hại. (Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng bố trí chỗ làm việc, ăn ở cho Đoàn trong thời gian công tác nói trên).

Điều 2. Thành phần của Đoàn công tác gồm có:

- Đồng chí Tạ Quang Ngọc, Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản, Trưởng đoàn.

- Đồng chí Vũ Trọng Hồng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Phó trưởng đoàn.

- Các Bộ: Tài chính, kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thuỷ sản và ngân hàng Nhà nước Việt nam: mỗi cơ quan cử một cán bộ cấp Vụ làm thành viên đoàn.

- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt nam: mỗi cơ quan cử một đồng chí lãnh đạo làm thành viên đoàn.

Điều 3. Bộ Tài chính giải quyết kinh phí hoạt động cho Đoàn công tác.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ban hành. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, các thành viên có tên tại Điều 2 và Chủ tịch uỷ ban nhân dân các tỉnh bị thiên tai do cơn bão số 5 có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thủ tướng

(Đã ký)

Nguyễn Công Tạn