UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 1994

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định tạm thời về hoạt động quảng cáo

trong thành phố Hải Phòng

_________________

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân;

Căn cứ Thông tư liên bộ: Ủy ban Khoa học Nhà nước - Bộ Văn hóa Thông tin - Thế thao và Du lịch số 1191/TT-TB ngày 29 tháng 6 năm 1991 qui định về việc quản lý nhãn và quảng cáo sản phẩm hàng hóa;

Để việc quản lý các hoạt dộng quảng cảo trong thành phố Hải Phòng đi vào nề nếp;

Xét đề nghị của ông Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quỵ định tạm thời về các hoạt động quảng cáo trong thành phố Hải Phòng.

Điều 2. Quy định tạm thời này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Thủ trưởng các cấp ngành và đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Thị Bảy