UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 957 QĐ/UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 1 tháng 10 năm 1991

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn giảm thủy lợi phí vụ Đông Xuân 1990 - 1991

_____________________

Căn cứ Điều 10 và 14 Nghị định 112/HĐBT ngày 25/8/1984. Thông tư liên bộ số 43 ngày 14/12/1985 và thông tư liên bộ số 47 ngày 2/11/1984 của Bộ Thủy lợi, Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành quyết định 112 Hội đồng Bộ trưởng; Quyết định 61 ngày 22/1/1986 của UBND thành phố về thu thủy lợi phí ;

Căn cứ tình hình sản xuất vụ chiêm xuân 1991 của thành phố;

Xét đề nghị của các UBND huyện, thị xã, và tờ trình 209 ngày 5/5/1991 của ông Giám đốc Sở Thủy lợi, Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn giảm thủy lợi phí cho nông dân ở các huyện, thị xã (có danh sách kèm theo) là 777,63 tấn quy thóc = 27% so với kế hoạch.

Điều 2. Các UBND huyện, thị xã và ngành thủy lợi có trách nhiệm thu đủ thủy lợi phí theo kế hoạch điều chỉnh.

Giao cho Sở tài chính, Sở Thủy lợi hướng dẫn các huyện, thị xã thi hành quyết định này.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Sở Thủy lợi các ông Chủ tịch UBND huyện, thị xã có trách nhiệm chấp hành quyết định này và thông báo công khai cho nhân dân thực hiện./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Đào An