ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 957/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 5 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, VẬN HÀNHVÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG THƯ ĐIỆN TỬ DÙNG CHUNG TỈNH THÁI NGUYÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁINGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ;

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chínhphủ về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg ngày 03/12/2008 của Thủtướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng thư điện tử trong hoạt động cơ quannhà nước;

Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 24/02/2009 của UBND tỉnhThái Nguyên về việc tăng cường sử dụng thư điện tử trong hoạt động của cơ quannhà nước tỉnh Thái Nguyên;

Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Quản lý, vận hành và sử dụnghệ thống thư điện tử dùng chung tỉnh Thái Nguyên.

(Có nội dung Quy chế kèm theo)

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng Ban Chỉ đạo công nghệ thông tin củatỉnh; Giám đốc các Sở, Ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố,thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Thườg trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Lãnh đạo VP: đ/c Hùng;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Chuyên viên các Phòng NCTH;
- Lưu: VT, KTN,TH.
Longtv.045/60b

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nhữ Văn Tâm

QUY CHẾ

QUẢN LÝ, VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG HỆTHỐNG THƯ ĐIỆN TỬ DÙNG CHUNG TỈNH THÁI NGUYÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 957/QĐ-UBND ngày 22/5/2013 của Ủy ban nhândân tỉnh Thái Nguyên)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định việc quản lý, vậnhành và sử dụng hệ thống thư điện tử dùng chung trong hoạt động công vụ của cáccơ quan, tổ chức nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (sau đây được gọi tắtlà thư điện tử công vụ).

Đối tượng áp dụng: Quy chế này áp dụng đối với các cơ quanhành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp; các tổ chức chính trị - xã hội, chínhtrị - xã hội - nghề nghiệp; tổ chức kinh tế; các đơn vị vũ trang (sau đây gọitắt là các cơ quan, tổ chức) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và các cán bộ, côngchức, viên chức (CBCCVC) trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. Thư điện tử là thông điệp dữ liệu được gửi đến một hoặcnhiều địa chỉ thư điện tử thông qua cơ sở hạ tầng thông tin.

2. Thư rác (spam) là thư điện tử, tin nhắn được gửi đếnngười nhận mà người nhận đó không mong muốn hoặc không có trách nhiệm phải tiếpnhận theo quy định của pháp luật.

3. Thông điệp dữ liệu là thông tin được tạo ra, được gửi đi,được nhận và được lưu trữ bằng phương tiện điện tử. Thông điệp dữ liệu trong hệthống thư điện tử có giá trị tương đương bản gốc.

4. Văn bản điện tử là văn bản được thể hiện dưới dạng thôngđiệp dữ liệu.

5. Mạng TSL: là mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quanđảng, nhà nước.

Điều 3. Hệ thống thư điện tử dung chung tỉnh Thái Nguyên

1. Hệ thống thư điện tử dùng chung tỉnh Thái Nguyên làphương tiện để cho cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, cán bộ, công chức, viênchức đang làm việc tại các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh gửi, nhận thông tin dướidạng thông điệp điện tử qua mạng truyền số liệu truyền dùng (TSL) và mạngInternet nhằm phục vụ phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ và thực thi công vụ.Ngoài ra, hoạt động của Hệ thống thư điện tử còn có tác dụng:

- Cung cấp một công cụ giúp người sử dụng tổ chức quản lý vàlưu trữ toàn bộ thông tin, tài liệu trao đổi theo mục đích khác nhau;

- Từng bước tăng cường nhận thức, trình độ và kỹ năng khai thácứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành, tác nghiệptrong các cơ quan nhà nước trong tỉnh.

2. Sở Thông tin và Truyền thông là đơn vị đầu mối chịu tráchnhiệm tổ chức xây dựng, duy trì hoạt động của hệ thống thư điện tử dùng chungcủa tỉnh. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông(CNTT-TT) trực thuộc SởThông tin và Truyền thông là đơn vị trực tiếp vận hành, duy trì đảm bảo hoạtđộng 24 giờ/ngày và 7 ngày/tuần, đảm bảo an toàn, bảo mật và an ninh thông tincho hệ thống thư điện tử dùng chung của tỉnh.

3. Hệ thống thư điện tử thống nhất duy trì, vận hành trênmạng TSL và mạng Internet tại địa chỉ: http://mail.thainguyen.gov.vn; đặc tả(định dạng địa chỉ) hộp thư điện tử tỉnh Thái Nguyên: [tên hộpthư]@thainguyen.gov.vn),

Việc chuẩn hoá cấu trúc, phương thức đặt tên các hộp thưđiện tử theo Khoản 5 Điều 3 của quy chế này, trường hợp khác do sở Thông tin vàTruyền thông quy định và hướng dẫn.

4. Hộp thư cơ quan, tổ chức:

Hộp thư được cấp cho các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnhcó định dạng: [email protected]; trong đó tendonvi được viết tắt từcác chữ cái đầu của tên cơ quan, tổ chức.

Đối với các cơ quan, tổ chức đã được phân bổ địa chỉ IP vàtên miền thì tendonvi sẽ được lấy theo cấu trúc tên miền của cơ quan tổ chứcđó.

5. Hộp thư cá nhân:

Hộp thư cá nhân được cấp cho CBCCVC hiện đang công tác trongcác cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh với định dạng:

Địa chỉ hộp thư = tên người dùng +viết tắt phần họđệ[email protected]

Trong đó tên người dùng theo kiểu chữ Việt liền, không có kýtự trống, không dấu. Trường hợp người đăng ký mới trùng cả họ và tên với mộtngười đã có trong danh bạ địa chỉ thư điện tử thì người đăng ký sau phải chọnthêm một hoặc hai ký tự vào sau tên sử dụng trong địa chỉ thư điện tử.

6. Sổ địa chỉ trên hệ thống thư điện tử dùng chung tỉnh TháiNguyên

6.1 Hệ thống cung cấp, sắp xếp, tập hợp danh sách người dùngtheo từng cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Ví dụ: người dùng thuộc Công antỉnh nằm trong thư mục Sổ địa chỉ\Công an tỉnh Thái Nguyên.

6.2 Hệ thống thư điện tử tỉnh Thái Nguyên cung cấp sẵn tiệních các nhóm người nhận định hướng cho người dùng như:

- Văn thư tất cả các cơ quan đơn vị, định dạng: vanthu.[viếttắt tên đơn vị]@thainguyen.gov.vn.

Ví dụ: [email protected]

- Văn phòng tất cả các cơ quan đơn vị, định dạng: [tên cơquan]@thainguyen.gov.vn.

Ví dụ: [email protected] là địa chỉ hòm thư của Vănphòng sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên.

7. Dung lượng hộp thư

Dung lượng tối thiểu của mỗi hộp thư điện tử phải đảm bảo từ01 Gigabyte trở lên (các trường hợp đặc biệt sẽ có quy định cụ thể riêng), dunglượng tập tin đính kèm tối đa của mỗi thư là 30 Megabyte. Mọi thông tin của cơquan, tổ chức và CBCCVC khi đăng ký sử dụng hệ thống thư điện tử của tỉnh đượclưu trữ tập trung trên hệ thống máy chủ cơ sở dữ liệu của tỉnh được gọi là"Danh bạ hộp thư điện tử công vụ".

Điều 4. Các hành vi bị nghiêm cấm trong sử dụng hộp thư điệntử

1. Nghiêm cấm sử dụng hộp thư điện tử để gửi, nhận các nộidung thông tin trái với các qui định của pháp luật. Không được sử dụng các kỹthuật tin học để phát tán vi rút máy tính thông qua hộp thư điện tử của mình.

2. Phát tán thư rác hoặc các thư điện tử không đúng mục đíchlên hệ thống thư điện tử của tỉnh và các quy định khác tại Điều 7, Nghị định số 77/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về Chống thư rác.

3. Cản trở hoặc ngăn chặn trái phép quá trình truyền, gửi vànhận thông điệp dữ liệu.

4. Thay đổi, xoá, huỷ, sao chép, tiết lộ, hiển thị, dichuyển trái phép một phần hoặc toàn bộ thông điệp dữ liệu.

Chương II

SỬ DỤNG THƯ ĐIỆN TỬ THƯ ĐIỆN TỬTRONG THỰC THI CÔNG VỤ

Điều 5. Nguyên tắc chung bắt buộc

1. Việc sử dụng thư điện tử công vụ của tỉnh để gửi, nhậnvăn bản, thông tin điện tử là bắt buộc đối với cơ quan nhà nước và cán bộ công chức,viên chức thực thi nhiệm vụ, trao đổi công việc.

2. Không sử dụng thư điện tử công vụ của tỉnh để trao đổi,gửi nhận văn bản, thông tin điện tử quy định nhà nước không cho phép hoặc mật,tuyệt mật.

3. Lãnh đạo, thủ trưởng cơ quan đơn vị phải gương mẫu đi đầutrong việc sử dụng thư điện tử công vụ trong thực thi công việc, chức tráchnhiệm vụ.

4. Tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn, anninh thông tin, quyền riêng tư, thông tin cá nhân...

5. Các cơ quan nhà nước phải công khai địa chỉ thư điện tửcủa mình trên cổng thông tin điện tử của tỉnh hoặc trang thông tin điện tử củacơ quan đơn vị mình.

6. Tuyệt đối không sử dụng các hệ thống thư điện tử miễn phído các tổ chức nước ngoài cung cấp như: Yahoo, Gmail, Hotmail…trong trao đổinghiệp vụ và thực thi công vụ.

Điều 6. Những loại văn bản trao đổi qua hệ thống thư điện tửtỉnh Thái Nguyên và tính hợp pháp của nội dung thông tin

1. Các loại văn bản gửi, nhận qua hệ thống thư điện tử gồm:Quyết định quy phạm pháp luật, chỉ thị, văn bản sao y, sao lục, trích lục, vănbản dự thảo xin ý kiến, giấy mời, chương trình, kế hoạch công tác, công văn,báo cáo và các tài liệu trao đổi phục vụ công việc, tài liệu phục vụ các cuộchọp, tài liệu dự án, những thông tin chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo (trừ cácvăn bản, tài liệu chứa nội dung thuộc danh mục bí mật Nhà nước quy định).

2. Những văn bản được chuyển qua hệ thống thư điện tử phùhợp với quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị pháp lý tươngđương với văn bản giấy trong giao dịch giữa các cơ quan Nhà nước và cơ quan gửikhông phải gửi thêm văn bản giấy.

3. Sử dụng bộ mã ký tự chữ Việt theo tiêu chuẩn TCVN6909:2001 và dùng bộ gõ chữ Việt Unicode, thể thức và kỹ thuật trình bày vănbản theo quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 Hướng dẫn thểthức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính để thể hiện các nội dung, văn bảntrao đổi trong hệ thống thư điện tử tỉnh Thái Nguyên.

Điều 7. Tần suất kiểm tra thư và phản hồi thư

Các cơ quan, tổ chức và CCVC thường xuyên truy cập vào hộpthư điện tử để nhận và hồi đáp kịp thời thư điện tử của các cơ quan, tổ chức,người dân và doanh nghiệp gửi đến:

1. Đối với hộp thư điện tử của đơn vị (hộp thư điện tử côngvụ): Kiểm tra thư ít nhất 06 lần mỗi ngày vào đầu giờ, giữa giờ buổi sáng vàbuổi chiều các ngày làm việc.

2. Đối với hộp thư điện tử CCVC: Kiểm tra thư ít nhất 06 lầnmỗi ngày vào đầu giờ buổi sáng và buổi chiều các ngày làm việc.

Điều 8. Quy trình cấp mới, thay đổi, hủy bỏ hộp thư điện tử

1. Hộp thư điện tử của cơ quan, tổ chức:

a) Đối với cơ quan, tổ chức: Căn cứ vào Thông tư hoặc Quyếtđịnh của cấp có thẩm quyền phê duyệt thành lập mới, giải thể hoặc thay đổi tên;Trung tâm CNTT-TT trực thuộc sở Thông tin và Truyền thông sẽ tạo lập, thay đổihoặc hủy bỏ hộp thư điện tử của cơ quan, tổ chức đó.

b) Đối với các đơn vị trực thuộc: Khi thành lập mới, giảithể hoặc thay đổi tên, đơn vị chủ quản có văn bản gửi Trung tâm CNTT-TT để tạolập, thay đổi hoặc hủy bỏ hộp thư điện tử của đơn vị trực thuộc đó.

2. Hộp thư điện tử của CBCCVC:

a) Đối với trường hợp tuyển dụng hoặc luân chuyển, điều độngCCVC: Sau khi có quyết định, đơn vị chủ quản CCVC có văn bản đề nghị gửi Trungtâm CNTT-TT thông qua hộp thư điện tử chính thức của đơn vị hoặc văn bản yêucầu để tạo lập hoặc thay đổi hộp thư điện tử cho CCVC đó (Hộp thư tiếp nhận, hỗtrợ giải quyết có địa chỉ: [email protected]).

b) Đối với trường hợp CCVC nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc chuyểncông tác khác ngoài các cơ quan, tổ chức trong tỉnh: Sau khi có quyết định, đơnvị chủ quản CCVC phải có văn bản gửi Trung tâm CNTT-TT để hủy bỏ hộp thư điệntử của CCVC đó.

Điều 9. Trách nhiệm của CCVC sử dụng hộp thư điện tử

1. Hộp thư điện tử của CCVC được cấp để sử dụng trao đổithông tin phục vụ tác nghiệp hàng ngày, hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ và công tácchuyên môn được giao; Khi được cấp hộp thư điện tử và mật khẩu (password), CCVCphải truy cập vào hộp thư và thay đổi mật khẩu để đảm bảo an toàn, bảo mật củahộp thư điện tử được cấp.

2. Sử dụng hệ thống thư điện tử đúng quy trình, đúng mụcđích; thực hiện nghiêm chế độ bí mật thư điện tử và chịu trách nhiệm về thôngtin của mình khi gửi, nhận qua hộp thư điện tử.

3. Quản lý và lưu trữ các thư điện tử cá nhân bảo đảm antoàn, bảo mật thông tin trong quá trình sử dụng.

4. Nghiêm cấm việc cung cấp hoặc để lộ mật khẩu truy cập vàohộp thư điện tử cho cá nhân, tổ chức không thuộc phạm vi và trách nhiệm sử dụnghộp thư điện tử trên hệ thống thư điện tử của tỉnh. Có trách nhiệm bảo quản mậtkhẩu để đảm bảo an toàn cho hộp thư điện tử được cấp. Trường hợp bị lộ hoặcquên mật khẩu thì thông báo về Trung tâm CNTT-TT để được cấp lại mật khẩu mới.

5. Nghiêm cấm sử dụng hộp thư điện tử để gửi, nhận các nộidung thông tin trái với các qui định tại khoản 1 Điều 6 của Qui chế này.

6. Khi phát hiện các văn bản, tài liệu trong hộp thư có chứacác nội dung thuộc danh mục bí mật Nhà nước thì phải khẩn trương báo cáo vớiThủ trưởng cơ quan, tổ chức mình. Thủ trưởng cơ quan, tổ chức nơi phát hiện cáctài liệu Mật phải thông báo cho lãnh đạo sở Thông tin và Truyền thông và lãnhđạo cơ quan nơi gửi đi các văn bản, tài liệu đó để kịp thời gỡ bỏ, đồng thờiphải thông báo cho các cơ quan chức năng xem xét mức độ lộ, lọt thông tin, tàiliệu Mật để tìm biện pháp khắc phục.

7. Khi phát hiện những thư điện tử không đúng mục đích, thưđiện tử có vi rút, thư rác phải xóa bỏ; trường hợp thư điện tử có nguy cơ pháttán lớn phải báo cáo Thủ trưởng cơ quan và Trung tâm CNTT-TT để phối hợp xử lýkịp thời.

8. Khi phát hiện có lỗi hoặc gặp sự cố về sử dụng hộp thưđiện tử phải thông báo về Trung tâm CNTT-TT để khắc phục, sửa chữa.

Điều 10. Trách nhiệm của cá nhân quản lý hộp thư điện tửcông vụ

1. Hộp thư điện tử công vụ là hộp thư cấp cho các cơ quan,tổ chức để trao đổi công tác, do Thủ trưởng cơ quan, tổ chức quản lý hoặc ủyquyền bằng văn bản cho người có trách nhiệm trong đơn vị quản lý.

2. Khi có thay đổi Thủ trưởng cơ quan, tổ chức phải bàn giaođịa chỉ hộp thư, mật khẩu và toàn bộ nội dung dữ liệu có trong hộp thư điện tửcông vụ cho người có trách nhiệm tiếp nhận.

3. Khi nhận được thư điện tử gửi vào hộp thư điện tử công vụthì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức (hoặc người được ủy quyền) phải có trách nhiệmxử lý, tổ chức thực hiện và hồi đáp kịp thời thư điện tử cho các cơ quan, tổchức, người dân và doanh nghiệp gửi đến.

4. Khi đơn vị phát hành văn bản giấy, trừ những văn bảnmật, ngoài việc gửi văn bản tới nơi nhận theo cách thông thường, phải gửivăn bản điện tử (tương ứng nội dung văn bản giấy đã được ban hành chínhthức) vào địa chỉ thư điện tử của cơ quan có tên trong phần “nơi nhận”hoặc cung cấp địa chỉ để có thể liên lạc, nhận văn bản điện tử.

Điều 11. Trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức

1. Quản lý, chỉ đạo việc sử dụng hộp thư điện tử đúng mụcđích, có hiệu quả và chịu mọi trách nhiệm về nội dung thông tin, bí mật tàikhoản hộp thư điện tử công vụ.

2. Đi đầu, gương mẫu, đôn đốc việc sử dụng hệ thống thư điệntử tỉnh Thái Nguyên tại cơ quan, tổ chức mình quản lý trong gửi/nhận văn bản,tài liệu, trao đổi công việc với các cơ quan, tổ chức, các CCVC và với ngườidân, doanh nghiệp, nhất là trong công tác cung cấp các dịch vụ công.

3. Thực thi quy chế sử dụng hệ thống thư điện tử tại cơquan, tổ chức mình quản lý. Coi việc sử dụng hệ thống thư điện tử tỉnh TháiNguyên như là phương tiện truyền, đưa thông tin thành mệnh lệnh hành chính củaThủ trưởng cơ quan, tổ chức.

Chương III

QUẢN LÝ, DUY TRÌ HOẠT ĐỘNG HỆ THỐNGTHƯ ĐIỆN TỬ TỈNH THÁI NGUYÊN

Điều 12. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông

1. Tổ chức triển khai thực hiện các quy định của Bộ Thôngtin và Truyền thông và của UBND tỉnh có liên quan đến công tác quản lý, sử dụnghệ thống thư điện tử tỉnh Thái Nguyên.

2. Chủ trì tổ chức nâng cấp, xây dựng và phát triển mở rộnghạ tầng kỹ thuật nhằm đảm bảo tính ổn định, tốc độ trao đổi và dung lượng hộpthư của hệ thống thư điện tử tỉnh.

3. Triển khai các chính sách bảo mật, an ninh, an toàn thôngtin cho hệ thống thư điện tử tỉnh.

4. Xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, tập huấn kỹ năngkhai thác, sử dụng thư điện tử cho CCVC của các cơ quan, tổ chức nhằm bảo đảmcho việc sử dụng hệ thống thư điện tử tỉnh Thái Nguyên thông suốt và đạt hiệuquả.

5. Xem xét, đề xuất UBND tỉnh biểu dương, khen thưởng cácđơn vị, cá nhân thường xuyên sử dụng hộp thư điện tử để trao đổi công việc.

Điều 13. Trách nhiệm Văn phòng UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm phối hợp cùng với sởThông tin và Truyền thông tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quy định chi tiếtdanh mục các loại văn bản, tài liệu bắt buộc phải gửi qua đường thư điện tử; điđầu, đôn đốc các đơn thuộc tỉnh khi thực hiện gửi/nhận, trao đổi thông tin vớiUBND tỉnh bằng hệ thống thư điện tử dùng chung tỉnh Thái Nguyên.

Điều 14. Trách nhiệm của sở Nội vụ

Sở Nội vụ có trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh ban hành cáccơ chế, chính sách thực hiện cải cách hành chính, thi đua khen thưởng có gắnvới việc sử dụng thư điện tử công vụ của tỉnh. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vịtrên địa bàn trong việc quản lý, lưu trữ điện tử đối với các tài liệu, văn bảnđiện tử của cơ quan nhà nước lưu, truyền qua hệ thống thư điện tử của tỉnh.

Điều 15. Trách nhiệm của Công an tỉnh

Công an tỉnh phối hợp cùng sở Thông tin và Truyền thôngtrong việc xử lý các hành vi vi phạm theo các quy định tại Điều 4 của Quy chếnày theo quy định của pháp luật.

Điều 16. Trách nhiệm của Trung tâm Công nghệ thông tin vàTruyền thông

1. Quản lý danh bạ điện tử tỉnh: Tạo lập, sửa đổi, loại bỏvà quản lý quyền truy cập sử dụng các hộp thư điện tử cho các cơ quan, tổ chứcvà các CCVC trên hệ thống thư điện tử tỉnh Thái Nguyên, cung cấp danh bạ điệntử cho Trung tâm Thông tin – Văn phòng UBND tỉnh khi có thay đổi và cập nhậtmới trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên.

2. Đảm bảo hạ tầng kỹ thuật cho hệ thống thư điện tử tỉnh(xây dựng, nâng cấp, duy trì hệ thống, đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật: tính ổnđịnh, tốc độ trao đổi nội dung, dung lượng hộp thư, an toàn, bảo mật, khả nănglưu trữ dự phòng).

3. Hàng năm xây dựng dự toán kinh phí cho việc đào tạo, quảnlý, vận hành, duy trì đảm bảo hệ thống thư điện tử của tỉnh hoạt động theo quyđịnh tại mục 2, Điều 3 của Quy chế này, báo cáo gửi sở Thông tin và Truyềnthông trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

4. Định kỳ hàng tháng báo cáo sở Thông tin và Truyền thôngvề tình hình vận hành, duy trì, trực hệ thống( có sự cố xảy ra, đề xuất…) hệthống thư điện tử tỉnh Thái Nguyên.

5. Thông báo công khai và tiến hành khắc phục các sự cố ngaysau khi hệ thống thư điện tử tỉnh bị lỗi phải ngừng hoạt động. Nội dung thôngbáo phải nêu rõ thời gian phục hồi hệ thống.

Điều 17. Trách nhiệm của Trung tâm thông tin thuộc văn phòngUBND tỉnh

Trung tâm thông tin Tỉnh thuộc Văn phòng UBND tỉnh có tráchnhiệm cập nhật thường xuyên và đăng tải danh bạ thư điện tử của các cơ quan,đơn vị, CBCCVC trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh Thái Nguyên.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 18. Công tác kiểm tra

1. Các cơ quan, tổ chức phải thường xuyên kiểm tra, đánh giáviệc sử dụng thư điện tử của CCVC trong công việc và coi đây là trách nhiệm,quyền hạn của CCVC trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động, thực hành tiết kiệm.

2. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với sở Nội vụ tổchức thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất về tình hình sử dụng thư điện tửtỉnh Thái Nguyên tại các cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn tỉnh, từ đó báocáo UBND tỉnh đưa hoạt động này vào các phong trào thi đua, bình xét khenthưởng, kỷ luật.

Điều 19. Khen thưởng và xử lý vi phạm

1. Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việcthực hiện Quy chế này được xét khen thưởng theo quy định.

2. Trường hợp vi phạm Quy chế này thì tùy theo tính chất,mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứutrách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của phápluật.

Điều 20. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần bổ sung, điềuchỉnh, các đơn vị kịp thời phản ánh bằng văn bản gửi về Sở Thông tin và Truyềnthông tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.