ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 957/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 21 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC QUY ĐỊNH GIÁ THÓC LÀM CĂN CỨ THU THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP VỤ MÙA NĂM2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thuế sử dụng đấtnông nghiệp ngày 10 tháng 7 năm 1993;

Căn cứ Nghị định số 74/1993/NĐ-CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành LuậtThuế sử dụng đất nông nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 89/TT /TCTngày 09/11/1993 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 74/CP ngày25/10/1993 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 42/UB-QĐ ngày 23/5/1997 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Miền núi về việc côngnhận 3 khu vực miền núi, vùng cao;

Theo đề nghị của Cục Thuế tỉnhKon Tum tại Tờ trình số 6482/TT-CT ngày 29/10/2013 về việc quy định giá thócthu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ mùa năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành giáthóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ mùa năm 2013, cụ thể như sau:

- Giá thóc khu vực I: 5.500 đồng/kg(năm ngàn năm trăm đồng một kilôgram).

- Giá thóc khu vực II: 4.800đồng/kg (bốn ngàn tám trăm đồng một kilôgram).

(Khu vực I gồm các phường, thịtrấn; khu vực II gồm các xã còn lại)

Điều 2. Mức giá thóc quiđịnh tại Điều 1 được dùng để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ mùa năm 2013.

Điều 3. Các Ông (Bà): ChánhVăn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuếtỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị cóliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH(3)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng