BỘ XÂY DỰNG

----------------------

Số: 959/QĐ-BXD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

của Bộ Xây dựng giai đoạn 2011 - 2015

-------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1374/QĐ-TTg ngày 12/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2011 – 2015 ;

Căn cứ Chiến lược đào tạo nguồn nhân lực ngành Xây dựng đến năm 2010 và tầm nhìn 2020;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của Bộ Xây dựng giai đoạn 2011 - 2015”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

>> Xem thêm:  Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi mua bán đất ? Hợp đồng mua bán đất có phải công chứng ?

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các Cục, Vụ, Thanh tra, Giám đốc Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;

- Bộ Nội vụ (để b/c);

- Lưu: VT,TCCB.

BỘ TRƯỞNG

(đã ký)

Trịnh Đình Dũng


BỘ XÂY DỰNG

----------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ,

CÔNG CHỨC CỦA BỘ XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN 2011 – 2015

(Kèm theo Quyết định số: 959/QĐ-BXD ngày 03/11/2011)

Phần I

MỤC ĐÍCH, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Mục đích

Nâng cao kiến thức, năng lực quản lý, điều hành và thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức của Bộ Xây dựng, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong giai đoạn 2011 - 2015 và những năm tiếp theo.

2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

Cán bộ, công chức hành chính của Bộ Xây dựng.

>> Xem thêm:  Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng mua bán đất đai ? Tư vấn thủ tục mua bán đất đai ?

Phần II

THỰC TRẠNG VÀ NHU CẦU ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

CỦA BỘ XÂY DỰNG

1. Thực trạng trình độ, năng lực và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của Bộ Xây dựng

- Đội ngũ cán bộ, công chức của Cơ quan Bộ trong thời gian vừa qua đã có chuyển biến tích cực cả về lượng và chất, trong đó có một số cán bộ trẻ có năng lực chuyên môn vững vàng đã được bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo và đã hoàn tốt chức năng, nhiệm vụ được giao;

- Đa số cán bộ, công chức đều được tham gia đào tạo, bồi dưỡng về quản lý nhà nước và đáp ứng cơ bản các yêu cầu về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch và vị trí làm việc theo quy định; có khả năng thực thi nhiệm vụ theo yêu cầu của vị trí công tác ;

- Hình thức đào tạo, bồi dưỡng ngày càng phong phú, như : Đào tạo dài hạn, ngắn hạn, đào tạo trong nước và đào tạo ở nước ngoài, đào tạo lồng ghép với các chương trình, dự án...;

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng đang từng bước gắn với yêu cầu, tiêu chuẩn và quy hoạch sử dụng cán bộ. Tuy nhiên, trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức vẫn còn một số hạn chế cụ thể như sau:

+ Đội ngũ cán bộ, công chức chưa được đồng bộ. Trình độ kiến thức, năng lực lãnh đạo và quản lý của mốt số cán bộ, công chức chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới, nhất là về quản lý Nhà nước trong môi trường kinh tế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế;

+ Vẫn còn cán bộ, công chức chưa thực sự coi trọng việc học tập nâng cao trình độ;

>> Xem thêm:  Người nước ngoài gốc Việt Nam có được mua đất không ? Thủ tục mua đất đứng tên hai vợ chồng ?

+ Chất lượng và hiệu quả đào tạo còn hạn chế. Nội dung chương trình và phương pháp đào tạo cán bộ chậm đổi mới, chưa gắn với tổng kết thực tiễn của công cuộc đổi mới.

- Tổng hợp về chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của Bộ Xây dựng tính đến ngày 30/9/2011 được thể hiện trong Biểu 1.

2. Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất và năng lực, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục và vững vàng giữa các thế hệ nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

- Về trình độ chuyên môn, quản lý phải xây dựng đội ngũ cán bộ có kiến thức vững, có tư duy độc lập, sáng tạo, có ý thức hợp tác, say mê trong công việc, bám sát đời sống xã hội, có khả năng tổng kết thực tiễn để đề ra các chủ trương chính sách và biện pháp phù hợp, có hiệu quả trong điều hành và quản lý nhà nước của Ngành.

Để đáp ứng được những yêu cầu trên, nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của Bộ trong giai đoạn 2011 - 2015 là rất lớn, cả về số lượng và chất lượng.

Phần III

MỤC TIÊU, TIẾN ĐỘ, NỘI DUNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

1. Mục tiêu, tiến độ

1.1. Mục tiêu chung:

>> Xem thêm:  Quy định của pháp luật đất đai về việc tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ? Điều kiện thu hồi đất

Trang bị kiến thức về lý luận chính trị, kiến thức, kỹ năng quản lý Nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức ngoại ngữ, tin học và các kiến thức bổ trợ khác nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức tốt, vững vàng về chính trị, tinh thông nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong xây dựng.

1.2. Mục tiêu cụ thể về công tác đào tạo, bồi dưỡng đến năm 2015:

- Đảm bảo 100% được đào tạo đáp ứng quy định theo tiêu chuẩn cho công chức lãnh đạo quản lý, công chức các ngạch từ cán sự trở lên;

- Đảm bảo 95% cán bộ, công chức giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý các cấp được đào tạo, bồi dưỡng theo chương trình quy định; 90% cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng được đào tạo, bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm;

- Đảm bảo 70 đến 80% cán bộ, công chức được thực hiện chế độ bồi dưỡng bắt buộc tối thiểu hàng năm;

- Từng bước cải tiến công tác quản lý hồ sơ, nhằm hiện đại hoá công tác quản lý cán bộ, công chức. Ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin và các công cụ quản lý hiện đại trong việc quản lý đội ngũ cán bộ, công chức;

Mục tiêu cụ thể và tiến độ thực hiện được thể hiện trong Biểu 2.

2. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

2.1. Đào tạo bồi dưỡng ở trong nước:

- Lý luận chính trị:

>> Xem thêm:  Cơ quan nào có thẩm quyền thu hồi đất ? Hướng dẫn chính sách đền bù khi bị thu hồi đất đai ?

+ Trang bị trình độ lý luận chính trị theo tiêu chuẩn quy định cho các chức danh cán bộ, ngạch công chức và chức danh lãnh đạo quản lý;

+ Tổ chức phổ biến các văn kiện, nghị quyết của Đảng; bồi dưỡng cập nhật, nâng cao trình độ lý luận theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

- Kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước:

+ Trang bị kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước theo chương trình quy định cho công chức các ngạch và theo chức vụ lãnh đạo, quản lý;

+ Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý chuyên ngành và vị trí việc làm theo chế độ bồi dưỡng bắt buộc tối thiểu hàng năm;

+ Bồi dưỡng văn hoá công sở.

- Kiến thức hội nhập;

- Tin học, ngoại ngữ chuyên ngành;

- Đào tạo trình độ sau đại học cho cán bộ, công chức trên cơ sở quy hoạch cán bộ;

2.2. Đào tạo bồi dưỡng ở nước ngoài:

>> Xem thêm:  Đối tượng nào được hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất ?

- Quản lý hành chính công;

- Quản lý nhà nước chuyên ngành xây dựng;

- Chính sách công, dịch vụ công;

- Kiến thức hội nhập quốc tế.

Phần VI

CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Nâng cao nhận thức của các đơn vị thuộc Bộ về chức năng, vai trò của hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

- Nhận thức đúng về chức năng, nhiệm vụ của hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức là trang bị kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, phương pháp làm việc, kinh nghiệm điều hành và xử lý công việc hiệu quả. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức là giải pháp quan trọng hàng đầu để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

- Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức về trách nhiệm học và tự học.

2. Hoàn thiện hệ thống thể chế theo hướng:

>> Xem thêm:  Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất ? Thủ tục mua bán, tách sổ của lô đất ?

- Gắn chế độ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch với bồi dưỡng theo vị trí việc làm phù hợp với hoàn cảnh cụ thể và yêu cầu pháp triển của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong 5 năm tới;

- Tăng cường giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho đơn vị sử dụng cán bộ, công chức quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho đơn vị;

- Có cơ chế, chính sách hỗ trợ và đảm bảo để tất cả cán bộ, công chức được tham gia đào tạo, bồi dưỡng theo nhu cầu;

- Khuyến khích cán bộ, công chức học tập; cụ thể hoá quyền và trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc lựa chọn chương trình, địa điểm và thời gian tham gia các khoá đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với hoàn cảnh và vị trí công tác.

3. Đổi mới căn bản nội dung, chương trình, tài liệu, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức:

- Biên soạn mới các chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch bảo đảm không trùng lặp, có kết cầu hợp lý giữa lý thuyết và thực tiễn; kiến thức tiêu chuẩn ngạch với kỹ năng theo vị trí việc làm;

- Tổ chức biên soạn các chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh lãnh đạo, quản lý phù hợp với từng vị trí chức danh và các yêu cầu đặc thù của ngành Xây dựng; bảo đảm sự gắn kết giữa lý luận và thực tiễn.

4. Củng cố và tăng cường chất lượng hoạt động của Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị

- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập của Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị, nhằm đáp ứng quy mô và từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;

- Xây dựng đội ngũ giảng viên cơ hữu đào tạo, bồi dưỡng với cơ cấu hợp lý, có trình độ lý luận và kiến thức thực tiễn. Tranh thủ huy động đội ngũ chuyên gia, giảng viên thỉnh giảng.

>> Xem thêm:  Thẩm quyền giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất ? Xử lý tranh chấp quyền sở hữu nhà ở ?

5. Đổi mới cơ chế quản lý tài chính, đa dạng hoá các nguồn lực tài chính cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

- Bố trí đủ kinh phí để thực hiện có hiệu quả các chế độ đào tạo, bồi dưỡng theo quy định; tăng cường kinh phí cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở nước ngoài;

- Đầu tư trực tiếp từ ngân sách Trung ương để củng cố cơ sở vật chất, hiện đại hoá trang thiết bị dạy và học cho Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị, nhằm đáp ứng tốt nhất cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

6. Mở rộng và tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng:

- Nghiên cứu và áp dụng các chuẩn mực quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng;

- Tăng cường hợp tác với các nước trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực;

- Thu hút các nguồn tài trợ cho đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;

- Đa dạng hoá các hình thức hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

Phần V

KINH PHÍ THỰC HIỆN

>> Xem thêm:  Thủ tục hòa giải đối với tranh chấp đất đai và cách thức giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất ?

1. Nhà nước tăng cường đầu tư ngân sách cho công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức;

2. Khai thác hiệu quả nguồn kinh phí từ các dự án hợp tác với nước ngoài.

3. Có cơ chế thích hợp để huy động nhiều hơn sự đóng góp của các đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp; đóng góp của người học và các nguồn kinh phí khác.

Phần VI

TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Tổ chức cán bộ

- Xây dựng kế hoạch hàng năm về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của Bộ;

- Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch;

- Thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện, tổng hợp, báo cáo, đánh giá kết quả hàng năm;

- Xây dựng các cơ chế khuyến khích cán bộ, công chức không ngừng học tập, nâng cao trình độ, các cơ chế chính sách để hỗ trợ cán bộ, công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng trình Bộ trưởng phê duyệt;

>> Xem thêm:  Cách thức giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định mới nhất hiện nay ?

- Tham mưu, xây dựng nội dung các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của Ngành trình Bộ trưởng phê duyệt;

2. Vụ Kế hoạch - Tài chính

- Đưa kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức của Bộ giai đoạn 2011 - 2015 vào kế hoạch hoạt động chung của Bộ;

- Phân bổ kinh phí, xây dựng định mức chỉ tiêu ngân sách hàng năm dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chỉ tiêu, chế độ ngân sách;

- Tổng hợp, xây dựng kế hoạch đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học cho Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị theo từng giai đoạn, nhằm đáp ứng quy mô và góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

3. Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị

- Thường xuyên bám sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của các đơn vị để cập nhật các kiến thức mới, cải tiến nội dung chương trình, phương pháp đào tạo và biên soạn tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cho phù hợp với thực tiễn;

- Rà soát, tăng cường đội ngũ giảng viên, thường xuyên quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ và nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên. Tranh thủ huy động đội ngũ chuyên gia, giảng viên thỉnh giảng có trình độ học vấn cao và nhiều kinh nghiệm thực tế;

- Tuân thủ chế độ báo cáo theo quy định, chú trọng phản hồi những bất cập, khó khăn trong quá trình thực hiện các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được Bộ giao;

- Mở rộng hợp tác quốc tế trong đào tạo cán bộ, công chức, đặc biệt là ngoại ngữ.

>> Xem thêm:  Tranh chấp, khiếu nại tố cáo về đất đai và giải quyết tranh chấp khiếu nại tố cáo về đất đai

4. Các đơn vị khác trực thuộc Bộ

Trên cơ sở bản Kế hoạch này, Thủ trưởng các đơn vị hành chính thuộc Bộ xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của đơn vị mình, gửi Vụ Tổ chức cán bộ để tổng hợp, theo dõi việc triển khai thực hiện.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc có vấn đề cần sửa đổi, bổ sung, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Vụ Tổ chức cán bộ để tổng hợp, trình Bộ trưởng xem xét, quyết định./.

BỘ TRƯỞNG

(đã ký)

Trịnh Đình Dũng

>> Xem thêm:  Điều kiện được thăng quân hàm trong quân đội như thế nào ? Điều kiện được làm trong quân đội ?