BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINHVÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 959/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “HỖ TRỢ HỌC SINH, SINH VIÊN KHỞI NGHIỆP ĐẾN NĂM 2025” NĂM 2019

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 929/QĐ-LĐTBXH ngày 28 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”;

Căn cứ Thông tư số 126/2018/TT-BTC ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”;

Xét đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” năm 2019.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;- Bộ trưởng (để b/c);- Văn phòng Chính phủ;- Ban Tuyên giáo Trung ương;- Bộ: TC, KHĐT, KHCN, GDĐT, TTTT (để p/h);- Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (để p/h);- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (để p/h);- Ban Điều hành Đề án 844 (để p/h);- Các Sở LĐTBXH (để th/h);- Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (để t/h);- Cổng TTĐT Bộ LĐTBXH;- Lưu: VT, TCGDNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGLê Quân

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “HỖ TRỢ HỌC SINH, SINH VIÊN KHỞI NGHIỆP ĐẾN NĂM 2025” NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 959/QĐ-LĐTBXH ngày 05/7/2019)

Thực hiện Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”; Quyết định số 929/QĐ-LĐTBXH ngày 28 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh - xã hội về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” năm 2019 (sau đây gọi là Kế hoạch năm 2019) như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Tuyên truyền thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và tự tạo việc làm của học sinh, sinh viên; trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp giúp học sinh, sinh viên tự tin, chủ động, sáng tạo trong việc khởi nghiệp, chủ động tìm việc làm, tự tạo việc làm sau khi tốt nghiệp.

2. Nâng cao năng lực các cơ sở giáo dục nghề nghiệp về công tác đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện học sinh, sinh viên và hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp và tự tạo việc làm.

3. Thúc đẩy xây dựng trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp, môi trường hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

4. Tìm kiếm nguồn lực xã hội hóa, thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp, các quỹ đầu tư, các nhà đầu tư và các tổ chức, cá nhân liên quan trong và ngoài nước vào công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp.

5. Việc triển khai thực hiện Kế hoạch năm 2019 được tổ chức rộng khắp trong các địa phương và trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên toàn quốc; đảm bảo thực hiện hiệu quả, tránh lãng phí, hình thức.

II. Nhiệm vụ, giải pháp

1. Công tác tuyên truyền, truyền thông

a) Biên soạn, in ấn, phát hành Cẩm nang về khởi nghiệp và tự tạo việc làm cho học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

b) Tổ chức truyền thông về khởi nghiệp trên các phương tiện truyền thông đại chúng:

- Đặt banner, mở chuyên trang về khởi nghiệp trên các báo điện tử và báo in; xây dựng và phát trailer về khởi nghiệp trên các kênh truyền hình;

- Xây dựng tuyến các bài viết, phóng sự tuyên truyền về khởi nghiệp trên các báo in, báo điện tử và truyền hình;

- Tổ chức giao lưu, tọa đàm, diễn đàn trực tuyến về chủ đề khởi nghiệp trên các báo điện tử, truyền hình.

c) Truyền thông trên mạng xã hội:

- Xây dựng và vận hành fanpage, kênh youtube truyền thông về khởi nghiệp; kết nối đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên để làm các sản phẩm truyền thông đăng trên fanpage và youtube;

- Làm các videoclip và infographic, app... theo các chuyên đề truyền thông về khởi nghiệp trên mạng xã hội;

- Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về khởi nghiệp và các lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên mạng xã hội.

d) Phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn học sinh, sinh viên sử dụng, khai thác nguồn thông tin, học liệu từ Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia: Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyên truyền, hướng dẫn học sinh, sinh viên sử dụng, khai thác nguồn thông tin, học liệu từ Cổng Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia theo Quyết định số 844.

e) Tổ chức tuyên dương, khen thưởng điển hình: tuyên dương, khen thưởng tôn vinh các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực cho hoạt động khởi nghiệp của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thông qua hoạt động tổng kết, đánh giá thực hiện Chương trình năm 2019 và đánh giá, trao giải tại các cuộc thi.

2. Ngày hội khởi nghiệp dành cho học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2019

a) Phối hợp tổ chức "Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Đồng bằng sông Hồng và Trung du miền núi phía Bắc" năm 2019.

b) Tổ chức "Ngày hội hướng nghiệp khởi nghiệp" năm 2019.

3. Tổ chức hội nghị, hội thảo

a) Tổ chức hội thảo kết nối doanh nghiệp, nhà đầu tư hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp năm 2019.

b) Phối hợp tổ chức chương trình giao lưu, tọa đàm về khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

4. Tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp

a) Biên soạn, in ấn và phát hành tài liệu cung cấp kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho đội ngũ cán bộ tư vấn, hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp:

- Biên soạn, in ấn, phát hành bộ tài liệu tập huấn, bồi dưỡng cán bộ làm công tác tư vấn, hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp;

- Biên soạn, in ấn, phát hành bộ tài liệu tập huấn, bồi dưỡng cung cấp kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp và tự tạo việc làm cho học sinh, sinh viên.

b) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, nhà giáo, người làm công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

c) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng học sinh, sinh viên cung cấp kiến thức nền tảng để hình thành các ý tưởng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

5. Tạo môi trường hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp và tìm kiếm ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp của học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

a) Xây dựng vận hành hệ thống phần mềm quản lý, theo dõi hỗ trợ học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp trong cả nước; xây dựng Cổng thông tin kết nối doanh nghiệp, doanh nhân hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp.

b) Xây dựng trung tâm khởi nghiệp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhằm tạo không gian khởi nghiệp dùng chung cho học sinh, sinh viên khởi nghiệp:

- Thúc đẩy cơ sở giáo dục nghề nghiệp xây dựng trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp, câu lạc bộ khởi nghiệp;

- Phối hợp với các doanh nghiệp hỗ trợ xây dựng 02 trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở miền Bắc và Nam.

6. Hỗ trợ nguồn vốn cho các dự án, ý tưởng khởi nghiệp của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

a) Cơ sở giáo dục nghề nghiệp chủ động bố trí nguồn vốn hỗ trợ ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên.

b) Phối hợp với các doanh nghiệp hỗ trợ nguồn vốn, hình thành các Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp để hỗ trợ cho các dự án, ý tưởng khởi nghiệp của học sinh, sinh viên và giúp các hoạt động khởi nghiệp của cơ sở.

7. Tổ chức quản lý, điều hành

a) Xây dựng tiêu chí đánh giá các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khởi nghiệp theo Quyết định số 1665.

b) Kiểm tra, đôn đốc, giám sát, theo dõi việc triển khai Kế hoạch năm 2019 tại các địa phương trên cả nước.

c) Đề xuất Bộ Tài chính cấp kinh phí để thực hiện Kế hoạch năm 2019.

III. Kinh phí thực hiện

1. Nguồn kinh phí thực hiện: Từ ngân sách sách nhà nước và các nguồn kinh phí xã hội hóa, đóng góp, vận động tài trợ hợp pháp khác.

2. Tổng kinh phí dự kiến: 2.950 triệu đồng từ nguồn ngân sách nhà nước.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

a) Là cơ quan thường trực, tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch năm 2019.

b) Chủ động phối hợp với các doanh nghiệp ký kết thỏa thuận hợp tác, vận động các nguồn lực để thực hiện các nội dung hoạt động của Kế hoạch năm 2019.

c) Tổ chức phát động các cơ sở giáo dục nghề nghiệp triển khai thực hiện Kế hoạch năm 2019.

d) Tổ chức kiểm tra, đánh giá, theo dõi và báo cáo việc triển khai thực hiện Kế hoạch năm 2019.

2. Vụ Kế hoạch - Tài chính

Tổng hợp dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; trình Bộ trưởng đảm bảo kinh phí thực hiện Chương trình năm 2019.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh triển khai Kế hoạch năm 2019 trên địa bàn.

b) Chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện Kế hoạch năm 2019 tại địa phương. Tổng hợp, báo cáo hoạt động khởi nghiệp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp) trước ngày 31 tháng 12 năm 2019.

4. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp

a) Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các nội dung hoạt động của Kế hoạch theo giai đoạn và năm 2019.

b) Tổng hợp kết quả hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp của đơn vị vào nội dung báo cáo cuối năm và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước theo quy định./.

 

PHỤ LỤC

NHIỆM VỤ CỤ THỂ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN "HỖ TRỢ HỌC SINH, SINH VIÊN KHỞI NGHIỆP ĐẾN NĂM 2025" NĂM 2019(Phụ lục kèm theo Quyết định số 959/QĐ-LĐTBXH ngày 05 tháng 7 năm 2019)

TT

Hoạt động

Sản phẩm hoàn thành

Thời gian thực hiện

Cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện

Cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện

 

 

 

 

 

 

1

Công tác tuyên truyền, truyền thông

a

Biên soạn tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền:

Biên soạn, in ấn, phát hành Cẩm nang về khởi nghiệp và tự tạo việc làm cho học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền

Cả năm

Tổng cục GDNN

Cơ quan, đơn vị liên quan

b

Tổ chức truyền thông về khởi nghiệp trên các phương tiện truyền thông đại chúng:

- Đặt banner, mở chuyên trang về khởi nghiệp trên các báo điện tử và báo in; xây dựng và phát trailer về khởi nghiệp trên các kênh truyền hình.

- Xây dựng tuyến các bài viết, phóng sự tuyên truyền về khởi nghiệp trên các báo in, báo điện tử và truyền hình.

- Tổ chức các buổi giao lưu, tọa đàm, diễn đàn trực tuyến về chủ đề khởi nghiệp trên các báo điện tử, truyền hình.

Các chương trình, chuyên mục tuyên truyền

Cả năm

Tổng cục GDNN

Cơ quan, đơn vị liên quan

c

Truyền thông trên mạng xã hội:

- Xây dựng và vận hành fanpage, kênh youtube truyền thông về khởi nghiệp; kết nối đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên để làm các sản phẩm truyền thông đăng trên fanpage và youtube.

- Làm các videoclip và infographic, app... theo các chuyên đề truyền thông về khởi nghiệp trên mạng xã hội.

- Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về khởi nghiệp và các lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên mạng xã hội.

Các chương trình, chuyên mục tuyên truyền trên mạng xã hội

Cả năm

Tổng cục GDNN

Cơ quan, đơn vị liên quan

d

Phối hợp giới thiệu, tuyên truyền, hướng dẫn học sinh, sinh viên về việc sử dụng, khai thác nguồn thông tin, học liệu từ Cổng Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia theo Quyết định số 844 cho HSSV trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Theo dõi, báo cáo

Cả năm

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Văn phòng Ban Điều hành 844; Tổng cục GDNN

e

Tổ chức tuyên dương, khen thưởng điển hình: tuyên dương, khen thưởng tôn vinh các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực cho hoạt động khởi nghiệp của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thông qua hoạt động tổng kết, đánh giá thực hiện Chương trình năm 2019

Theo dõi, báo cáo

Cả năm

Tổng cục GDNN

Vụ, đơn vị liên quan; Các địa phương; Cơ sở giáo dục nghề nghiệp

2

Ngày hội khởi nghiệp dành cho học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2019

a

Phối hợp tổ chức "Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Đồng bằng sông Hồng và Trung du miền núi phía Bắc" năm 2019

Ngày hội được tổ chức

Cả năm

Tổng cục GDNN; CĐN CNC Hà Nội;

Các đơn vị liên quan; cơ sở giáo dục nghề nghiệp

b

Tổ chức "Ngày hội hướng nghiệp khởi nghiệp" năm 2019

Ngày hội được tổ chức

Cả năm

Tổng cục GDNN;

Các đơn vị liên quan; cơ sở giáo dục nghề nghiệp

3

Tổ chức hội nghị, hội thảo

a

Tổ chức hội thảo kết nối doanh nghiệp, nhà đầu tư hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp năm 2019

Tổ chức Hội thảo

Cả năm

Tổng cục GDNN

Các cơ sở GDNN, các doanh nghiệp, doanh nhân đng hành hỗ trợ HSSV khi nghiệp

b

Phối hợp tổ chức chương trình giao lưu, tọa đàm về khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Tổ chức giao lưu, tọa đàm tại các trường cao đẳng trong cả nước

Cả năm

Tổng cục GDNN

Các cơ sở GDNN, các doanh nghiệp, doanh nhân đng hành hỗ trợ HSSV khởi nghiệp

4

Tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp

a

Biên soạn, in ấn và phát hành tài liệu cung cấp kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho đội ngũ cán bộ tư vấn, hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp:

- Xây dựng bộ tài liệu tập huấn, bồi dưỡng cán bộ làm công tác tư vấn, hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp.

- Xây dựng bộ tài liệu tập huấn, bồi dưỡng cung cấp kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp và tự tạo việc làm cho học sinh, sinh viên.

Tài liệu tập huấn

Cả năm

Tổng cục GDNN

Các doanh nghiệp đồng hành hỗ trợ HSSV khởi nghiệp; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

b

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, nhà giáo, người làm công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Tổ chức khóa tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, nhà giáo

Cả năm

Tổng cục GDNN

Các doanh nghiệp đng hành hỗ trợ HSSV khởi nghiệp; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

c

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng học sinh, sinh viên cung cấp kiến thức nền tảng để hình thành các ý tưng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Tổ chức khóa tập huấn, bồi dưỡng cho học sinh, sinh viên

Cả năm

Tổng cục GDNN

Các doanh nghiệp đồng hành hỗ trợ HSSV khởi nghiệp; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

5

Tạo môi trường hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp và tìm kiếm ý tưởng sáng tạo khi nghiệp của học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

a

Xây dựng vận hành hệ thống phần mềm quản lý, theo dõi hỗ trợ học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp trong cả nước; xây dựng Cổng thông tin kết nối doanh nghiệp, doanh nhân hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp

Hệ thống quản lý được xây dựng, vận hành

Cả năm

Tổng cục GDNN

Các doanh nghiệp, doanh nhân đồng hành hỗ trợ HSSV khởi nghiệp; Công ty công nghệ

b

Xây dựng trung tâm khởi nghiệp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhằm tạo không gian khởi nghiệp dùng chung cho học sinh, sinh viên khởi nghiệp:

Các trung tâm, câu lạc bộ được thành lập và hoạt động

Cả năm

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Tổng cục GDNN; Các doanh nghiệp, doanh nhân đồng hành hỗ trợ HSSV khởi nghiệp

 

Thúc đẩy cơ sở giáo dục nghề nghiệp xây dựng trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp, câu lạc bộ khởi nghiệp

Văn bản

Cả năm

Tổng cục GDNN

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp

 

Phối hợp với các doanh nghiệp hỗ trợ xây dựng 02 trung tâm, không gian hỗ trợ khởi nghiệp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở miền Bắc và Nam

Các trung tâm được xây dựng

Cả năm

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Tổng cục GDNN; Các doanh nghiệp, doanh nhân đồng hành hỗ trợ HSSV khởi nghiệp

6

Hỗ trợ nguồn vốn cho các dự án, ý tưởng khởi nghiệp của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

a

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp chủ động bố trí nguồn vốn hỗ trợ ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên

Các nguồn quỹ được hình thành

Cả năm

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Các doanh nghiệp, doanh nhân đồng hành hỗ trợ HSSV khởi nghiệp

b

Phối hợp với các doanh nghiệp hỗ trợ nguồn vốn, hình thành các Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp để hỗ trợ cho các dự án, ý tưởng khởi nghiệp của học sinh, sinh viên và giúp các hoạt động khởi nghiệp của cơ sở

Các nguồn vốn được huy động

Cả năm

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Tổng cục GDNN; Các doanh nghiệp, doanh nhân đng hành hỗ trợ HSSV khởi nghiệp

7

Tổ chức quản lý, điều hành

a

Xây dựng tiêu chí đánh giá các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo định hướng khởi nghiệp và đưa vào đánh giá thử nghiệm để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Bộ tiêu chí

Cả năm

Tổng cục GDNN

Các vụ, đơn vị liên quan; cơ sở GDNN

b

Kiểm tra, đôn đốc, giám sát, theo dõi việc triển khai Kế hoạch năm 2019 tại các địa phương trên cả nước

Kế hoạch; các đợt kiểm tra

Cả năm

Tổng cục GDNN

Các sở LĐTBXH, các cơ sở GDNN

c

Đề xuất Bộ Tài chính cấp kinh phí thực hiện Kế hoạch năm 2019

Văn bản

Cả năm

Tổng cục GDNN

Vụ Kế hoạch Tài chính

 

PHỤ LỤC

DỰ TOÁN KINH PHÍ TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN "HỖ TRỢ HỌC SINH, SINH VIÊN KHỞI NGHIỆP ĐẾN NĂM 2025" NĂM 2019

(Phụ lục kèm theo Quyết định số 959/QĐ-LĐTBXH ngày 05 tháng 7 năm 2019)

TT

Hoạt động

Kinh phí (đồng)

 

Tổng kinh phí dự toán thực hiện

2,950,000,000

 

 

(Bằng chữ: Hai tỷ chín trăm năm mươi triệu đồng)

1

Công tác truyền thông

650,000,000

a

Biên soạn tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền:

Biên soạn, in ấn, phát hành Cẩm nang về khởi nghiệp và tự tạo việc làm cho học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

200,000,000

b

Tổ chức truyền thông về khởi nghiệp trên các phương tiện truyền thông đại chúng:

- Đặt banner, mở chuyên trang về khởi nghiệp trên các báo điện tử và báo in; xây dựng và phát trailer về khởi nghiệp trên các kênh truyền hình.

- Xây dựng tuyến các bài viết, phóng sự tuyên truyền về khởi nghiệp trên các báo in, báo điện tử và truyền hình.

- Tổ chức các buổi giao lưu, tọa đàm, diễn đàn trực tuyến về chủ đề khởi nghiệp trên các báo điện t, truyền hình.

250,000,000

c

Truyền thông trên mạng xã hội:

- Xây dựng và vận hành fanpage, kênh youtube truyền thông về khởi nghiệp; kết nối đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên để làm các sản phẩm truyền thông đăng trên fanpage và youtube.

- Làm các videoclip và infographic, app... theo các chuyên đề truyền thông về khởi nghiệp trên mạng xã hội.

- Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về khởi nghiệp và các lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên mạng xã hội.

200,000,000

2

Ngày hội khởi nghiệp dành cho học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2019

1,000,000,000

 

Tổ chức "Ngày hội hướng nghiệp khởi nghiệp" năm 2019

1,000,000,000

3

Tổ chức hội thảo kết nối doanh nghiệp, nhà đầu tư hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp năm 2019

300,000,000

a

Tổ chức hội thảo kết nối doanh nghiệp, nhà đầu tư hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp năm 2019

300,000,000

4

Tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp

500,000,000

a

Biên soạn, in ấn và phát hành tài liệu cung cấp kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho đội ngũ cán bộ tư vấn, hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp:

- Xây dựng bộ tài liệu tập huấn, bồi dưỡng cán bộ làm công tác tư vấn, hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp.

- Xây dựng bộ tài liệu tập huấn, bồi dưỡng cung cấp kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp và tự tạo việc làm cho học sinh, sinh viên.

200,000,000

b

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, nhà giáo, người làm công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

150,000,000

c

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng học sinh, sinh viên cung cấp kiến thức nền tảng để hình thành các ý tưởng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

150,000,000

5

Tạo môi trường hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp và tìm kiến ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp của học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

300,000,000

a

Xây dựng vận hành hệ thống phần mềm quản lý, theo dõi hỗ trợ học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp trong cả nước; xây dựng Cổng thông tin kết nối doanh nghiệp, doanh nhân hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp

300,000,000

6

Tổ chức quản lý, điều hành

200,000,000

1

Xây dựng tiêu chí đánh giá các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo định hướng khởi nghiệp và đưa vào đánh giá thử nghiệm để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

150,000,000

2

Kiểm tra, đôn đốc, giám sát, theo dõi việc triển khai Kế hoạch năm 2019 tại các địa phương trên cả nước

50,000,000