ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 959/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO PHÉP THÀNHLẬP TRUNG TÂM BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY NGHỆ THUẬT DÂN CA BÀI CHÒI VÀ HÁT HỐ QUẢNGNGÃI

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29/6/2001; Luật sửađổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18/6/2009;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa vàthể dục thể thao;

Căn cứ Nghị định số 69/2008/NĐ-CP của Chính phủ vềchính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáodục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường;

Căn cứ Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008của Thủ tướng Chính phủ về danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô,tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục – đàotạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường;

Căn cứ Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 06/5/2009 củaThủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm2020;

Xét Đơn xin thành lập Trung tâm Bảo tồn và phát huynghệ thuật dân ca bài chòi và hát hố tỉnh Quảng Ngãi đề ngày 19/3/2013 của ôngTrịnh Công Sơn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao vàDu lịch tại Công văn số 763/SVHTTDL-TCCB ngày 27/6/2013 và Giám đốc Sở Nội vụtại Công văn số 870/SNV-TCBC ngày 07/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép thành lập Trung tâm Bảo tồn vàphát huy nghệ thuật dân ca bài chòi và hát hố Quảng Ngãi.

Trung tâm Bảo tồn và phát huy nghệ thuật dân ca bàichòi và hát hố Quảng Ngãi (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sựnghiệp văn hóa ngoài công lập; chịu sự quản lý Nhà nước của Sở Văn hóa, Thểthao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mởtài khoản để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trụ sở của Trung tâm đặt tại thành phố Quảng Ngãi,tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 2.

1. Giám đốc Trung tâm căn cứ các quy định hiện hànhcủa Nhà nước có liên quan xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm,trong đó quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy củaTrung tâm, báo cáo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, thẩm tra và trìnhChủ tịch UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở hoạt động.

2. Giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

a) Đề nghị UBND tỉnh công nhận chức danh Giám đốcTrung tâm và tổ chức việc đăng ký hoạt động văn hóa theo quy định của pháp luật.

b) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hoạtđộng của Trung tâm, bảo đảm đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kểtừ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc cácSở: Nội vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liênquan; Giám đốc Trung tâm Bảo tồn và phát huy nghệ thuật dân ca bài chòi và háthố Quảng Ngãi và ông Trịnh Công Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
Cao Khoa