ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 959/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 21 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO PHONG TRÀO VỆ SINH YÊU NƯỚC NÂNG CAO SỨC KHỎE NHÂNDÂN TỈNH KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Kế hoạch số 1431/KH-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Phong trào Vệ sinhyêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân tỉnh Kon Tum giai đoạn 2013-2015;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờtrình số 2080/TTr-SYT ngày 14 tháng 10 năm 2013 và của Sở Nội vụ tại Tờ trìnhsố 2405/TTr-SNV ngày 06 tháng 11 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban chỉđạo Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân tỉnh Kon Tum (sauđây gọi tắt là Ban Chỉ đạo), như sau:

I. Thành phần

1. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh, phụ trách khối Văn hóa-Xã hội làm Trưởng ban.

2. Lãnh đạo Sở Y tế làm Phó Trưởngban thường trực.

3. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn làm Phó Trưởng ban.

4. Thành viên là đại diện lãnh đạo cáccơ quan, đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng; Sở Giáo dục và Đàotạo; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Kế hoạchvà Đầu tư; Sở Tài chính; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

5. Ủy ban nhân dân tỉnh mời đạidiện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tham gia Ban Chỉ đạo với tưcách là thành viên.

Trường hợp thay đổi thành viên BanChỉ đạo do Trưởng ban quyết định (trừ việc thay đổi Trưởng ban, Phó Trưởngban)

II. Sở Y tế là cơ quanthường trực Ban chỉ đạo Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dântỉnh Kon Tum.

Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấucủa Ủy ban nhân dân tỉnh khi Trưởng ban ký và sử dụng con dấu của Sở Y tế khiPhó Trưởng ban thường trực ký trong các văn bản liên quan đến hoạt động của Banchỉ đạo.

Ban chỉ đạo hoạt động theo Quy chếvà Chương trình công tác hàng năm do Trưởng ban ban hành.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo

1. Chỉ đạo triển khai thựchiện Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh.

2. Chỉ đạo, kiểm tra, đônđốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thànhphố thực hiện Chỉ thị, quy định của Đảng và Nhà nước về Phong trào Vệ sinh yêunước nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh.

3. Báo cáo Ủy ban nhân dântỉnh, Bộ Y tế kết quả hoạt động theo định kỳ, báo cáo đột xuất khi cần thiếthoặc có yêu cầu.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Sở Y tế; Thủ trưởng các đơn vịcó liên quan và các thành viên Ban chỉ đạo nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Y tế (b/c);
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Lưu: Văn thư, TH4, VX

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng