ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 959/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 21 tháng 07 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

V/VPHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT GIAI ĐOẠN 2015 - 2019 TRÊN ĐỊABÀN TỈNH NINH BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyềnđịa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điềucủa Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về khung giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quyđịnh chi tiết phương pháp định giá đất, xây dựng, điều chỉnh Bảng giá đất, địnhgiá đất cụ thể và tư vấn các định giá đất;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên vàMôi trường tại Tờ trình số 234/TTr-STNMT ngày 20/7/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phêduyệt dự án điều chỉnh bảng giá các loại đất giai đoạn 2015-2019 trên địa bàntỉnh Ninh Bình, với các nội dung sau:

1. Tên Dự án: Điều chỉnh Bảng giá các loại đất giai đoạn 2015-2019 trên địa bàn tỉnhNinh Bình

2. Nội dung dự án: Điều chỉnh Bảng giá các loại đất giai đoạn 2015-2019 trên địa bàn tỉnhNinh Bình, bao gồm các bước:

- Bước 1: Công tác chuẩn bị điềuchỉnh bảng giá các loại đất.

- Bước 2: Điều tra, khảo sát, thuthập thông tin giá đất thị trường; các yếu tố tự nhiên, kinh tế - xã hội, quảnlý và sử dụng đất đai ảnh hưởng đến giá đất tại điểm điều tra.

- Bước 3: Tổng hợp kết quả điều tra,thu thập thông tin giá đất thị trường và đánh giá kết quả thực hiện bảng giáđất hiện hành.

- Bước 4. Xây dựng bảng giá đất điềuchỉnh.

- Bước 5. Thẩm định dự thảo Bảng giáđất điều chỉnh.

- Bước 6. Hoàn thiện dự thảo bảng giácác loại đất điều chỉnh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; trình Thường trực Hội đồngnhân dân tỉnh thông qua và quyết định ban hành bảng giá đất điều chỉnh.

3. Sản phẩm giao nộp:

- Bảng tổng hợpkết quả điều tra giá đất thị trường tại cấp tỉnh theo mẫu biểu ban hành kèmtheo Thông tư 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Báo cáo thuyết minh xây dựng Bảnggiá các loại đất giai đoạn 2015-2019 điều chỉnh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

- Bảng giá các loại đất giai đoạn2015-2019 điều chỉnh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình được UBND tỉnh ban hành.

4. Dự toán kinh phí của dự án: 405.000.000 đồng inhnăm triệu đồng).

5. Nguồn vốn thực hiện:Ngân sách Nhà nước (đã giao tại Quyết địnhsố 1407/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạchphát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016).

6. Chủ đầu tư: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình.

7. Thờigian thực hiện: Từ tháng 7/2016 đến tháng 12/2016.

Điều 2. Chủđầu tư có trách nhiệm triển khai tổ chức thực hiện đảm bảo đúng quy định hiệnhành của Nhà nước.

Điều 3. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. ChánhVăn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Giámđốc kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu tráchnhiệm thi hành quyết định này./.


- Như điều 4;
- Lưu VT, VP3,5;
NA/02

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Chung Phụng