UBND TỈNH BẮC NINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

 

ban hành quy địnhquảnlý, khai thác đất, đá đồi núi; khai thác cát, sỏi lòng sông và sử dụng đất làm bến bãi tạm thời để tập kết cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Khoáng sản năm 1996, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14/6/2005 và Nghị định số 160/NĐ-CP ngày 27/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003 và Nghị định số 181/2004/NĐ-CP về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị quyết số 55/2006/NQ-HĐND 16 ngày 19/7/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 13/2000/NQ-HĐND ngày 26/4/2000 của HĐND tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định quảnlý, khai thác đất, đá đồi núi; khai thác cát, sỏi lòng sông và sử dụng đất làm bến bãi tạm thời để tập kết cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”.

Điều 2:Quyết định này thay thế Quyết định số 70/2000/QĐ-UB ngày 14/7/2000 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành quy định tạm thời quản lý khai thác đất, đá đồi núi, đất để sản xuất gạch ngói và các sản phẩm đất nung; khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bản tỉnh Bắc Ninh. Các quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân khai thác đất, đá đồi núi; khai thác cát, sỏi lòng sông và sử dụng đất làm bến bãi tạm thời để tập kết cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Bùi Vĩnh Kiên