UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 96/2014/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 18 tháng 12 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH MỨC BÌNH QUÂN DIỆN TÍCH ĐẤT SẢN XUẤT TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH NGHỆ AN ĐỂ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẤT SẢN XUẤT THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 755/QĐ-TTG NGÀY 20/5/2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứLuật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứLuật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứQuyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phêduyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dântộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn;

Căn cứThông tư liên tịch số 04/2013/TTLT-UBDT-BTC-BTNMT ngày 18/11/2013 của Ủy banDân tộc - Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thựchiện một số điều của Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướngChính phủ phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt chohộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khókhăn;

Xét đềnghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 5180/TTr-STNMT ngày 08 tháng 12 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quyết địnhnày quy định mức bình quân diện tích đất sản xuất cho mỗi hộ gia đình trên địabàn tỉnh Nghệ An để thực hiện chính sách hỗ trợ đất sản xuất theo Quyết định số755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chính sáchhỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu sốnghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn.

Điều 2. Mức bình quân diện tích đất sản xuất

1. Đối vớiđất sản xuất nông nghiệp: 0,30 ha/hộ.

2. Đối vớiđất rừng sản xuất: 2,50 ha/hộ.

Điều 3.Tổ chức thực hiện

1. UBND cấphuyện căn cứ mức bình quân diện tích đất sản xuất cho mỗi hộ gia đình quy địnhtại Điều 2 để rà soát, xác định đối tượng và nhu cầu vốn, tổng hợp, báo cáo BanDân tộc.

2. Ban Dântộc tỉnh:

a) Tham mưuUBND tỉnh xây dựng Đề án thực hiện chính sách theo quy định tại Thông tư liêntịch số 04/2013/TTLT-UBDT-BTC-BTNMT ngày 18/11/2013 của Ủy ban Dân tộc - Bộ Tàichính - Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện một số điều củaQuyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chínhsách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểusố nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn;

b) Chủ trì,phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn, Sở Tài chính, UBND cấp huyện và các đơn vị có liên quan hướng dẫn, tổchức thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từngày ký.

Chánh Vănphòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Trưởng ban Dân tộc tỉnh; Chủtịch UBND cấp huyện; Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thihành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Viết Đường