ỦY BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC

*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

*******

Số: 296-KHKT/QĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 1978

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH 5 TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

CHỦ NHIỆM ỦY BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC

Căn cứ nghị định số 123-CP ngày 24/8/1963 của Hội đồng Chính phủ về việc nghiên cứu, xét duyệt, ban hành và quản lý các tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm công, nông nghiệp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay ban hành kèm theo quyết định này các tiêu chuẩn Nhà nước dưới đây:

- TCVN 2280-78. Động cơ điện không đồng bộ ba pha công suất từ 100 oát trở lên. Phương pháp thử;

- TCVN 2281-78. Máy điện quay, Ký hiệu chữ của các kích thước lắp nối và kích thước choán chỗ;

- TCVN 2282-78. Cầu dao, cầu dao đảo chiều và cầu dao cách ly, Yêu cầu kỹ thuật chung;

- TCVN 2283 -78. Máy biến áp hàn một pha. Yêu cầu kỹ thuật chung;

- TCVN 2284-78. Chi tiết bằng chất dẻo dùng trong các dụng cụ điện và máy đo điện.

Điều 2: Các tiêu chuẩn trên chính thức áp dụng đối với tất cả các ngành, các địa phương có liên quan trong toàn quốc và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 1980.

KT. CHỦ NHIỆM

ỦY BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC
PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Khắc