NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH

về việc ban hành mẫu giấy lĩnh tiền mặt
_________

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

- Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước, Pháp lệnh Ngân hàng, Hợp tác xã tín dụng và công ty tài chính ngày 23 tháng 5 năm 1990;

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2 tháng 3 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Căn cứ quyết định số 321/QĐ-NH2 ngày 4 tháng 12 năm 1996 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về ban hành. Chế độ chứng từ kế toán Ngân hàng, Tổ chức Tín dụng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế toán Tài chính Ngân hàng Nhà nước;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành theo Quyết định này mẫu giấy lĩnh tiền mặt.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế mẫu giấy lĩnh tiền mặt ban hành theo Quyết định số 137-QĐ/NH2 ngày 12 tháng 5 năm 1995.

Việc sửa đổi, bổ sung mẫu giấy lĩnh tiền mặt do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định.

Điều 3. Tổng Giám đốc, Giám đốc Tổ chức Tín dụng chịu trách nhiệm in giấy lĩnh tiền mặt theo mẫu quy định để sử dụng tại đơn vị mình.

Điều 4. Chánh văn phòng Thống đốc, Vụ trưởng Vụ Kế toán Tài chính. Thủ trưởng đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Trung ương, Tổng Giám đốc, Giám đốc Tổ chức Tín dụng, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

KT. THỐNG ĐỐC
Phó Thống đốc

(Đã ký)

Chu Văn Nguyễn