NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 96-QĐ/NH7

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 1992

QUYẾT ĐỊNH

VỀ KHUNG LÃI SUẤT TIỀN GỬI VÀ LÃI XUẤT CHO VAY NGOẠI TỆ

THỐNG ĐỐC NGĂN HÀNG NHÀ NƯỚC

- Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước Việt nam, ban hành theo Lệnh số 37/LCT-HĐNN8 ngày 24-5-1990 của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước;

- Nhằm từng bước thực hiện cơ chế lãi suất dương theo Pháp lệnh Ngân hàng;

- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1

Ngân hàng Nhà nước Quy định khung lãi suất tiền gửi lãi suất cho vay trong nước bằng Đôla Mỹ như sau:

1. Lãi xuất tiền gửi:

Lãi xuất tiền gửi đôla Mỹ trong nước bằng lãi xuất tiền gửi tại thị trường Singapore.

2. Lãi xuất cho vay

Lãi suất cho vay đôla Mỹ trong nước bằng lãi suất cho vay tại thị trường Singapore (SIBOR) cộng thêm tối đa 2,5 phần nghìn.

Điều 2

Các Ngân hàng Thương mại quốc doanh, Ngân hàng Đầu tư phát triển, các Ngân hàng Thương mại cổ phần, các Công ty tài chính, các chi nhánh Ngân hàng nước ngoài và các Ngân hàng liên doanh căn cứ vào khung lãi suất tại điều 1, quy định mức lãi suất đôla Mỹ cho các kỳ hạn khác nhau.

Các Ngân hàng kể trên có trách nhiệm báo cáo Thống Đốc Ngân hàng Nhà nước (qua Vụ Quản lý ngoại hối) mỗi khi quy định mức lãi suất mới đối với tiền gửi và cho vay của Đôla Mỹ và các loại ngoại tệ khác.

Điều 3

Khung lãi xuất này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 6 năm 1992.

Điều 4

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối, Chánh thanh tra, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan ở Ngân hàng Nhà nước Trung ương, Giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước, Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại quốc doanh và cổ phần, Ngân hàng Đầu tư và phát triển, các Công ty tài chính, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và Ngân hàng liên doanh tại Việt nam, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
Cao Sỹ Kiêm