ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 96/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 HUYỆN MỸ ĐỨC

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND Thành phố thông qua danh mục các dự án thu hồi đất năm 2017; dự án chuyển mục đích đất trồnglúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2017 thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 9534/TTr-STNMT-QHKHSDĐ ngày 30 tháng 9 năm 2016 và Báo cáo số 12033/BC-STNMT-CCQLĐĐ ngày 12 tháng 12 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Mỹ Đức (Kèm theo Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 tỷ lệ 1/10.000 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Mỹ Đức, được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 12 tháng 12 năm 2016), với các nội dung chủ yếu như sau:

a) Diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2017

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Diên tích kế hoạch năm 2017 (ha)

Cơ cấu (%)

TỔNG ĐIỆN TÍCH T NHIÊN

22.625,08

100,00

I

Đất nông nghiệp

NNP

14.368.48

63,51

1.1

Đất trồng lúa

LUA

8.119,80

35.89

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

6.965,74

30,79

1.2

Đất trng cây hàng năm khác

HNK

876,00

3,87

1.3

Đt trồng cây lâu năm

CLN

380,49

1,68

1.4

Đt rừng phòng hộ

RPH

1.5

Đất rừng đc dụng

RDD

3.304,11

14,60

1.6

Đt rừng sn xuất

RSX

180,15

0,80

1.7

Đất nuôi trồng thủy sn

NTS

1.353,39

5,98

1.8

Đất làm muối

LMU

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

154,53

0,68

2

Đất phi nông nghip

PNN

6.858,70

30,31

2.1

Đất quốc phòng

CQP

667,81

2,95

2.2

Đất an ninh

CAN

11,47

0,05

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

1,39

0,01

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

26.03

0,12

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sn

SKS

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

2.154,93

9,52

2.10

Đất có di tích lịch s - văn hóa

DDT

2,14

0,01

2.11

Đất danh lam thắng cnh

DDL

2,00

0,01

2.12

Đất bãi thi, x lý chất thi

DRA

14,79

0,07

2.13

Đt tại nông thôn

ONT

1.780,85

7,87

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

64,55

0,29

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

15,42

0,07

2.16

Đất xây dựng trụ scủa tổ chức sự nghiệp

DTS

2,59

0,01

2.17

Đất xây dựng cơ sngoại giao

DNG

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

47,96

0,21

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà ha táng

NTD

239,21

1,06

2.20

Đt sản xuất vật liệu xây dựng, làm đgốm

SKX

115,18

0,51

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

16,68

0,07

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

155,29

0,69

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

41,23

0,18

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, sui

SON

505,32

2,23

2.25

Đt có mặt nước chuyên dùng

MNC

977,14

4,32

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

16,72

0,07

3

Đất chưa sử dụng

CSD

1.397,90

6,18

b) Danh mục các Công trình, dự án

Danh mục các Công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 kèm theo.

2. Trong năm thực hiện, UBND huyện Mỹ Đức có trách nhiệm rà soát, đánh giá, khả năng thực hiện các dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2017, trường hợp cn điều chỉnh hoặc phát sinh yêu cầu sử dụng đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội quan trọng cấp bách vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, dự án dân sinh bức xúc mà chưa có trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Mỹ Đức đã được UBND Thành phố phê duyệt thì tng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, trình UBND Thành phố trước ngày 31/5/2017.

Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, UBND Thành phố giao:

1. UBND huyện Mỹ Đức:

a) Tổ chức công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

b) Thực hiện thu hồi đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

c) Tổ chức kiểm tra thực hiện kế hoạch sử dụng đất; Phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất; Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất năm 2017.

d) Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất, chặt chẽ, đảm bảo các chỉ tiêu sử dụng đất đã được UBND Thành phố phê duyệt.

đ) Cân đối xác định các nguồn vốn để thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất.

e) Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất trước ngày 15/9/2017.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

b) Tổ chức kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

c) Tổng hợp báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn Thành phố đến ngày 01/10/2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, ban, ngành của Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điu 3;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TT Thành ủy;
- TT HĐND TP;
- UB MTTQ TP;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- VPUB: PCVP Phạm Chí Công, P.ĐT;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
TM. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Hùng

DANH MỤC

CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 HUYỆN MỸ ĐỨC (Kèm theo Quyết định số 96/QĐ-UBND ngày 04/01/2017 của UBND Thành phố)

TT

Danh mục công trình d án

Mã loại đất

Chủ đầu tư

Diện tích (ha)

Trong đó điện

Vị trí

Căn cứ pháp lý(có bn sao gửi kèm theo)

Ghi chú

Đất trồng lúa (Rừng)

Thu hồi đất

Địa danh cấp huyện

Địa danh cấp xã

I

Các dự án không thay đổi chỉ tiêu sử dụng đất (đã cắm mốc giới CPMB nhưng chưa có Quyết định giao đất:….)

1

Khu tái định cư M

ONT

UBND Huyện Mỹ Đc

0,20

Huyện M Đc

TT Đại Nghĩa

Quyết định s 3567/QĐ-UBND ngày 24/6/2014 của UBND huyện Mỹ Đức về việc pduyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bng Khu tái đnh cư Mạ Cú.

2

Nhà máy nước Sạch xã Hợp Tiến

DTL

SNN& PTNT

2,06

Huyện Mỹ Đức

Xã Hợp Tiến

Quyết đnh số 5231/QĐ ngày 14/11/2012 của UBND Thành phố vviệc phê duyệt dự án Nhà máy nước sạch xã Hợp Tiến

3

Mở rộng tnh lộ 419 giai đoạn 1 (từ xã Phù Lưu Tế đi xã Phúc Lâm)

DGT

UBND Huyện Mỹ Đức

9,50

Huyện Mỹ Đức

An Mỹ, M Thành, Bột Xuyên, Phúc Lâm,

Quyết định số 4010/QĐ-UBND ngày 11/9/2012 ca UBND Thành phố Hà Nội vviệc phê duyệt dự án

Đã thực hiện 2016 từ Phù Lưu tế, xuy xá, lê thanh, hồng sơn

4

Đường giao thông từ xã An Phú đi thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức (Giai đoạn 1 t cu Bãi Giữa đến đường trục thôn Thọ)

LUC+ DTL

UDND huyện

2,12

Huyện Mỹ Đức

Xã Hp Thanh

Quyết định số 21 47/QĐ-UBND ngày 10/10/2014của UBND huyện phê duyt dự án đầu tư xây dựng công trình đường giao thông từ xã An đi thị trn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức.

5

Chuyển tr sChi cục thuế huyện

DTS

UBND huyện

0,40

Huyện Mỹ Đức

TT Đại Nghĩa

Văn bn số 29687/CT-QTTV ngày 20/5/2015 của Cục thuế Hà Nội

6

Xây dựng kho Bộ Quốc Phòng

CQP

Bộ tư lệnh thủ đô

3,00

Huyện MĐức

Xã An Tiến

Vănbản số 6601/BQP ngày 26/8/2013 của Bộ Quốc phòng về việc chp thuận chủ trương đầu tư Xây dựng kho Bộ Quốc Phòng

7

Xây dựng trụ sở làm việc Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp M Đc

CQP

Cảnh sát PC&CC thành phố Hà Nội

0,50

Huyện Mỹ Đức

thị trấn Đại Nghĩa

Quyết định số 92/QĐ-CSPC&CCHN-P7 ngày 01/9/2016 của Cnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hà Nội Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật

8

Chuyển nội bộ đất nông nghiệp

8.1

Chuyn đt trồng cây hàng m sang đất trồng cây ăn Quả ở các xã Phùng Xá 20,99ha; Bột Xuyên 10,3 ha; Phúc Lâm 1,37 ha; Vạn Kim 23,80 ha; Đốc Tín 4,3 ha; Hp Thanh 4,6 ha; Mỹ Thành 10,20ha; Hồng Sơn 10,19 ha; Đại Hưng 28,6 ha; Hùng Tiến 8,55ha; Lê Thanh 10ha; TT Đại Nghĩa 5ha; Phù Lưu Tế 7,5 ha.

LUC

UBND xã

145,40

Huyện Mỹ Đức

Huyện Mỹ Đức

Nhu cầu chuyển đổi cơ cấu cây trồng của các xã đã thông qua Hội đồng Nhân dân xã và được ủy ban nhân dân huyện phê duyệt đề án chuyển đi cơ cấu cây trng

Chuyn nội bộ đất nông nghiệp không thay đi mục đích sử dụng đất

8.2

Khu đất chuyển đi từ đất đồi vườn, trồng cây lâm nghiệp sang đất trồng cây ăn qukết hợp với trang trại chăn nuôi

DLN+ CNK

UBND xã An Phú

27,00

Huyện MĐức

Xã An Phú

Quyết định số 2206/QĐ-UBND ngày 15/12/2015của UBND huyện Mỹ Đức về việc phê duyệt điều chnh quy hoạch XDNT mới xã An phú năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030.

8.3

Chuyển đất trồng cây hàng năm sang đất trng cây ăn qu+ kết hợp chăn nuôi

LUC

UBND

40,59

Huyện Mỹ Đức

Xã Thượng Lâm

Nhu cu chuyn đi cơ cấu cây trồng của các xã đã thông qua Hội đồng Nhân dân xã và được Ủy ban nhân dân huyện phê duyt đề án chuyển đổi cơ cu cây trồng

Tng

17,28

II

Các dự án chưa thực hiện trong KHSDD 2016, chuyển sang thực hiện trong KHSD Đ 2017

1

Khu tái định cư t dân phVăn Giang

ODT

Thị trn Đại Nghĩa

0,13

0,13

Huyện Mỹ Đức

Thtrấn Đại Nghĩa

Gii quyết đơn thư thông báo số 108/UBND của UBND huyện Mỹ Đức về vic gii quyết đơn đề nghị của ông Lê Văn Biên, thị trấn Đại Nghĩa.

Quđất II xen kẹt trong khu dân cư không phi GPMB cũng như xây dựng HTKT

2

Đu giá QSD đất Xã Mỹ Thành (Ruộng Chiêm thôn nh xương Thượng Đồng Danh, Ao đội 3 Thôn Vĩnh Lạc)

ONT

UBND huyện

0,75

0,75

Huyện Mỹ Đức

xã Mỹ Thành

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 27/6/2014 của hội đồng nhân dân huyện Mỹ Đức về việc thông qua vị trí các khu đất đu giá quyn sử dng đt huyện Mỹ Đức năm 2014-2015

Các đim đất đấu giá là đất xen kt, do UBND xã quản lý không phải gii phóng mặt bng, hệ thống điện, nước và PCCC đã không cần thực hiện xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

3

Đấu giá quyền sử dụng đất Hợp Thanh (Khu cửa làng Thôn Vài mới)

ONT

UBND huyện

0,23

0,23

Huyn Mỹ Đức

Hp Thanh

Nghquyết số 24/NQ-HĐND ngày 27/6/2014 của hội đồng nhân dân huyện Mỹ Đc về việc thông qua v trí các khu đất đu giá quyền sử dụng đất huyện Mỹ Đc năm 2014-2015

4

Đấu giá quyền sử dụng đt An Phú (Khu hp tác xã cũ Dộc Éo; Bãi Chút Chít Thôn Đồi Dùng)

ONT

UBND huyện

0,54

0,18

0,54

Huyện Mỹ Đức

Xã An Phú

Nghquyết số 24/NQ-HĐND ngày 27/6/2014 của hội đồng nhân dân huyện Mỹ Đc về việc thông qua v trí các khu đất đu giá quyền sử dụng đất huyện Mỹ Đc năm 2014-2015

5

Đấu giá quyn sử dụng đất An Tiến (Khu của chùa Thôn Hiền Lương)

ONT

UBND huyện

0,90

0,90

0,90

Huyện Mỹ Đức

Xã An Tiến

Nghquyết số 24/NQ-HĐND ngày 27/6/2014 của hội đồng nhân dân huyện Mỹ Đc về việc thông qua v trí các khu đất đu giá quyền sử dụng đất huyện Mỹ Đc năm 2014-2015

6

Đu giá quyn sdụng đất Hương Sơn (Khu cửa làng thôn Phú Yên, Khu Quán Thang Thôn Đục Khê; Khu Đồng Cửa xóm 9+10)

ONT

UBND huyện

0,20

0,20

Huyện Mỹ Đức

Hương Sơn

Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngáy 15/12/2015 của hội đồng nhân dân huyện Mỹ Đức về việc thông qua vị trí các khu đất đấu giá quyền sử dng đất ti các xã huyện Mỹ Đức năm 2016.

7

Đấu giá QSD đất Thượng Lâm (Khu Đồng Gi Thôn Nội)

ONT

UBND huyn

0,50

0,50

Huyện Mỹ Đức

Thượng Lâm

Nghi quyết số 110/NQ-HĐND ngày 15/12/2015 của hội đồng nhân dân huyện Mỹ Đức về việc thông qua vị trí các khu đất đấu giá quyền sử dụng đất huyện Mỹ Đức năm 2014-2015

8

Khu đất Tái định cư phục vụ Dự án khẩn cp Đê bao đồng chiêm

ONT

SNN& PTNT

0,26

0,10

0,26

Huyện Mỹ Đức

An Phú

Quyết định số 3854/QĐ-UBND ngày 14/11/2011của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng xây dựng công trình xử lý khn cấp kè chân mái đê thượng lưu đê Ái Nàng xã An Phú huyện Mỹ Đức

9

Xây dựng cầu Mỹ Hòa

DGT

S giao thông

1,35

0,42

1,35

Huyện Mỹ Đức

Xã Bột Xuyên

QĐ số 4305/QĐ-UBND ngày 15/7/2013 ca UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cầu Mỹ Hòa (Cầu Bột Xuyên), vượt sông đáy qua địa bàn huyn Mỹ Đc, huyện ng Hòa.

10

Dự án đường 419, đoạn từ Bệnh Viện huyện đi Đốc Tín

LUC + DGT

UBND huyện

4,14

1,85

4,14

Huyện Mỹ Đức

TT Đại Nghĩa; Đi Hưng; Vạn Kim, Đốc Tín

Quyết định số 5697/QĐ-UBND ngày 07/12/2012của UBND Thành phvề việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường tnh lộ 419 đoạn từ KM 62+ 050 đến Km 68+707 (từ Bệnh viện huyện đến xã Đốc Tín)

11

Nhà Lưu Niệm chủ tịch Hồ Chí Minh

DVH

UBND huyện

0,80

0,80

Huyện Mỹ Đức

TT Đại Nghĩa

Quyết định s 742/QĐ- UBND ngày 12/5/2014 của UBND huyện Mỹ Đức phê duyệt dự án đu tư: Nhà lưu niệm Chủ tịch H Chí Minh tại thtrấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức.

12

Xây dựng cây xăng xã Mỹ Thành

TMD

Doanh nghiệp

0,20

0,10

Huyện Mỹ Đức

Mỹ Thành

Văn bn số 4533/QHKT-P2 vviệc chp thuận địa điểm xây dựng cửa hàng xăng dầu tại xã Mỹ Thành huyn Mỹ Đc, Thành phố Hà Nội.

13

Nhà máy nước sạch TT Đại Nghĩa

DTL

UBND huyện

1,13

0,40

1,13

Huyện Mỹ Đức

TT Đại Nghĩa

Chứng nhận đầu tư số 01121001778 ngày 30/1/2015 của UBND TP Hà Nội.

14

Dự án xử lý nước thải Làng Nghề xã Phùng Xá

DRA

UBND Huyện MĐức

0,36

0,36

0,36

Huyện Mỹ Đức

Xã Phùng Xá

QĐ số 14 51/QĐ-UBND ngày 16/8/2013 ca UBND huyn Mỹ Đức vviệc phê duyệt báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật hệ thống xử lý nước thi làng nghề xã Phùng Xá giai đoạn I

15

Dự án Ci tạo, nâng cấp trạm bơm tưới, tiêu Hòa Lạc, huyện Mỹ Đức

DTL

SNN & PTNT

11,20

0,50

0,50

Huyện Mỹ Đức

An Tiến, Hợp Thanh, Hợp Tiến, TT Đại Nghĩa

Quyết định số 5057/QĐ-UBND ngày 28/10/2011 ca UBND thành ph Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình ci tạo, nâng cấp trạm bơm tưới, tiêu Hòa Lạc huyện Mỹ Đc

16

Khu du lịch sinh thái Hương Sơn huyện Mỹ Đức

DVH

CT cphần tập đoàn Thái Bình

150,00

5,00

5,00

Huyện Mỹ Đức

Hương Sơn

Văn bn s 2241/STNMT-QHKHSDĐ ngày 04/5/2015 của S TNMT v tham gia ý kiến chấp thun địa đim; Thông báo số 257/TB-UBND của UBND thành phố Hà Nội về dự án khu du lịch sinh thái Hương Sơn huyện Mỹ Đức

17

Xây dựng lớp mầm non Tiên Mai

DGD

USND huyện

0,22

0,22

0,22

Huyn Mỹ Đức

Xã Hương Sơn

Quyết định số 2093/QĐ-UBND ngày 6/10/2014của UBND huyện Mỹ Đức vviệc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thu công trình Lớp học mầm non Tiên Mai xã Hương Sơn, huyện MĐức

18

Xây dựng Trường mầm non Hồng Sơn

DGD

UBND huyện

0,60

0,25

0,60

Huyện Mỹ Đức

Hồng Sơn

Quyết định s 2146/QĐ-UBND ngày 10/10/2014của UBND huyện Mỹ Đức về việc phê duyệt báo cáo Kinh tế - Kỹ thut công trình trường mầm non xã Hồng Sơn

19

Xây dựng Trường mầm non Hùng Tiến

DGD

UBND huyện

0,40

0,40

0,40

Huyện Mỹ Đức

Xã Hùng Tiến

Quyết định số 2246/QĐ- UBND ngày 24/10/2014 của UBND huyện Mỹ Đức vviệc phê duyệt báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật công trình trường mầm non xã Hùng Tiến

20

Xây dng Trường mầm non Xã Tuy Lai

DGD

UBND huyện

0,57

0,06

0,06

Huyện Mỹ Đức

Xã Tuy Lai

Quyết định số 2546/Q Đ-UBND ngày 10/10/2014 của UBND huyện vviệc pduyệt dự án đu tư xây dựng trường mầm non Tuy Lai

21

Xây dựng Trường mm non

DGD

UBND huyện

0,80

0,80

Huyện Mỹ Đức

Xã Mỹ Thành

QĐ số 2168/QĐ-UBND ngày 13/10/2014 của UBND huyện Mỹ Đc về việc phê duyệt báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật công trình trường mầm non Mỹ Thành

22

Mrộng nghĩa trang liệt sỹ

NTD

UBND huyện

0,25

0,25

Huyện Mỹ Đc

Mỹ Thành

QĐ s 1475/QĐ ngày 08/8/2014của UBND huyện Mỹ Đức về việc phê duyệt báo cáo KTKT và kế hoạch lựa chn nhà thầu công trình xây dựng NTLS xã Mỹ Thành huyện Mỹ Đức.

Tổng

175,53

10,74

19,12

III

Các dự án đăng ký mới thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017

1

Khu đất tái định cư phục vụ việc di dời các hộ sử dụng đất quốc phòng tại Sân bay Miếu môn

LUC

UBND huyện

0,20

0,20

Huyện MĐức

Xã Đồng Tâm

Thực hiện Văn bn số 2590/U BND-ĐT ngày 09/5/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện công tác GPMB di dời một số hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất quốc phòng ti khu vực sân bay Miếu Môn, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức.

2

Chnh trang, ci tạo nâng cấp tuyến đường từ Ngã 5 thtrấn Đại Nghĩa đi Hp Thanh

LUC+ DGT

UBND Huyện Mỹ Đức

1,50

0,50

1,50

Huyện Mỹ Đức

TT Đại Nghĩa

Quyết định số 2208/Q Đ-UBND ngày 05/10/2012 của UBND huyện Mỹ Đức về việc phí duyệt đầu tư xây dựng dự án chỉnh trang ci tạo nâng cp tuyến đường từ thtrấn Đi Nghĩa đi xã Hợp Thanh, huyn Mỹ Đức

3

Mrộng đường từ cầu Phùng Xá - Phù Lưu Tế (đoạn đến UBND xã)

DGT + ONT

UBND Huyện Mỹ Đức

2,24

1,20

Huyện Mỹ Đức

Xã Phùng Xá

Quyếtđịnh số 1890/QĐ-UBND ngày 17/9/2012 phê duyệt dự án Cải to, nâng cấp Đường giao thông liên xã Phùng Xá đi xã Phù Lưu Tế huyện Mỹ Đức (Giai đoạn 1: Từ cu Phùng Xá đến Trung tâm xã Phùng Xá)

4

Đường ngang đê đáy

LUC+ DGT

UBND Huyện Mỹ Đức

8,50

1,50

4,00

Huyện Mỹ Đức

Tuy Lai, Bột Xuyên, Mỹ Thành

Quyết định số 308/Q Đ-UBND ngày 19/01/2011 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng đường ngang đê đáy - TL 419- Đường trục huyn, huyện Mỹ Đức

5

Cải tạo, nâng cấp đường trục chính xã An Phú kết hợp kè mương thoát lũ

ONT+ DGT

UBND Huyện Mỹ Đức

2,60

2,60

Huyn Mỹ Đức

Xã An Phú

Quyết định s 2147/QĐ- UBND ngày 10/10/2014 của UBND huyện phê duyt dự án đầu tư xây dựng công trình đường giao thông từ xã An Phú đi thị trấn Đi Nghĩa, huyện Mỹ Đức

6

Mrộng tuyến Đại Hưng - Hùng Tiến

DGT + ONT

UBND Huyện Mỹ Đức

1,30

0,80

Huyện Mỹ Đức

Xã Hùng Tiến

Quyết định số 2939/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND huyện Mỹ Đức phê duyệt dự án ci to, nâng cấp Đường giao thông liên xã Đi Hưng-Hùng Tiến đi Chùa Hương.

7

Xây mi trạm Y tế xã Vạn Kim

LUC

UBND Huyện Mỹ Đức

0,20

0,20

Huyện Mỹ Đc

Xã Vạn Kim

Quyết định số 5746/QĐ-UBND ngày 28/10/2015của UBND Thành phố Hà Nội vviệc phê duyệt ch trương đầu tư dự án Xây dựng Trm Y tế xã Vạn Kim, huyện Mỹ Đức

8

Mrộng nghĩa trang Liệt sỹ xã Phùng Xá

LUC

UBND

0,05

Huyện Mỹ Đc

Phùng Xá

Quyết định số 1264/QĐ-UBND ngày 16/7/2016của UBND thành phố Hà Nội về việc xây dựng báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng dự án

9

Dự án tuyến cáp treo Hương Bình tại xã Hương Sơn huyện Mỹ Đc và xã Phú Lão huyn Lạc Thủy, Tỉnh Hòa Bình

NTS+ RĐD

CTTNHH 1 thành viên du lịch Thái Bình

4,80

1,50

4,80

Huyện Mỹ Đức

Hương Sơn

Văn bn số 1366/UBND-KH và ĐTcủa UBND thành phố Hà Nội ngày 03/3/2014 về đầu tư xây dựng tuyến cáp treo Hương Bình tại xã Hương Sơn huyện Mỹ Đc và xã Phú Lão huyn Lạc Thủy, Tỉnh Hòa Bình.

10

Công viên nghĩa trang huyện Mỹ Đức

NTD

Công Ty CPXD và CT Sơn Hi

27,80

27,80

Huyện Mỹ Đức

Xã Hương Sơn

Văn bn số 2241/STNMT-QHKHSDĐ ngày 04/5/2015của S TNMT đã góp ý vđấu thầu lựa chọn chủ đầu tư. QĐ số 7096/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt QH chi tiết xây dựng công viên nghĩa trang huyện Mỹ Đức TL 1/500

Tổng

49,19

3,50

43,10