ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 960/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 06 tháng 6 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂNBẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND TỈNH NĂM 2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNHPHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND,UBND ngày 03/12/2004;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 84/TTr-STP ngày 30/5/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnhnăm 2013 được ban hành kèm theo Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 28/01/2013 củaChủ tịch UBND tỉnh, Cụ thể: 04 Quyết định (có Danh mục kèm theo).

Điều 2.

1. Giao Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Công antỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan có kế hoạch tổ chứcsoạn thảo kịp thời, có chất lượng và hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh ban hànhtheo đúng thời gian dự kiến.

2. Giao Sở Tư pháp đôn đốc, triển khai thực hiện Chươngtrình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2013 đã được bổsung.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin vàTruyền thông, Sở Tài chính, Công an tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cóliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBNDTỈNH BỔ SUNG NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 960/QĐ-UBND ngày 06/6/2013 của Chủ tịchUBND tỉnh)

STT

Tên loại

Trích yếu

Cơ quan soạn thảo

Cơ quan phối hợp

Thời điểm ban hành

01

Quyết định

Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước (thay thế Quyết định số 57/2008/QĐ-UBND ngày 03/9/2008 của UBND tỉnh).

Sở Thông tin và Truyền thông

Văn phòng UBND tỉnh; các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã.

Tháng 8/2013

02

Quyết định

Ban hành Quy định về tiêu chí, trình tự, thủ tục xét và công nhận khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn "an toàn về an ninh trật tự" từ năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Công an tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh; các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã.

Năm 2013

03

Quyết định

Ban hành Quy định về mức thu và tỷ lệ trích cho cơ quan thu phí sử dụng lề đường, bến, bãi đối với phương tiện vận tải chở hàng hoá ra vào khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Sở Tài chính

Văn phòng UBND tỉnh; các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã.

Quý IV/2013

04

Quyết định

Ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước. (thay thế Quyết định số 34/2005/QĐ-UBND ngày 17/3/2005 của UBND tỉnh)

Sở Tài chính

Văn phòng UBND tỉnh; các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã.

Quý IV/2013