Y BAN NHÂN DÂNTỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 960/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 25 tháng 06 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT “CÔNG TRÌNH SỬA CHỮA, KHÔI PHỤCTUYẾN ĐƯỜNG SẮT TỪ GA BẮC GIANG VÀO KHO URÊ CỦA CÔNG TY TNHH MỘTTHÀNH VIÊN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánhgiá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT ngày 16/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quyđịnh về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề ánbảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản;

Căn cứ Quyết định số 130/2012/QĐ-UBND ngày 18/5/2012 của UBND tỉnh ban hành quy định một số trìnhtự, thủ tục đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, camkết bảo vệ môi trường và đề án bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tàinguyên và Môi trường tại Tờ trình số 345/Tr-TNMT ngày 14/6/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phêduyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết (sau đây gọi là Đề án) của “Công trìnhsửa chữa, khôi phục tuyến đường sắt từ ga Bắc Giang vào kho urê của Công tyTNHH một thành viên phân đạm và hóa chất Hà Bắc” (sau đây gọilà Cơ sở) được lập bởi Công ty TNHH một thành viên phân đạm và hóa chất Hà Bắc(sau đây gọi là Chủ cơ sở) với các nội dung chủ yếu sau:

1. Vị trí, quy mô/công suất hoạt động:

1.1. Vị trí cơ sở: Phường Thọ Xương,phường Trần Nguyên Hãn và xã Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

1.2. Quy mô, công suất: Sửa chữa,khôi phục tuyến đường sắt chuyên dùng của Công ty TNHH một thành viên phân đạmvà hóa chất Hà Bắc với tổng chiều dài tuyến đường sắt là 3.944,91m và đoạn nhánh là 277,23m.

2. Yêu cầu về bảo vệ môi trường đốivới cơ sở:

2.1. Thực hiện đúng và đầy đủ cácgiải pháp, biện pháp, cam kết về bảo vệ môi trường đã nêu trong đề án;

2.2. Phải đảm bảo các chất thải đượcxử lý đạt các tiêu chuẩn hiện đang còn bắt buộc áp dụng, các quy chuẩn kỹ thuậtvề môi trường hiện hành có liên quan trước khi thải ra môi trường;

2.3. Tuyệt đối không sử dụng các loạimáy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất và các vật liệu khác đã bịcấm sử dụng tại Việt Nam theo quy định của pháp luật hiện hành;

2.4. Trong quá trình quản lý và vậnhành tuyến đường sắt chuyên dùng, chủ cơ sở phải nghiêm chỉnh chấp hành các quyđịnh của pháp luật về bảo vệ môi trường và các quy định khác có liên quan, đảmbảo không gây ô nhiễm, sự cố về môi trường;

2.5. Trong quá trình hoạt động nếu cơsở xử lý chất thải không đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường hiện hành, gây ônhiễm môi trường, sự cố môi trường thì chủ cơ sở phải tạm ngừng hoạt động đểsửa chữa, khắc phục và bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Trongquá trình thực hiện nếu nội dung hoạt động của cơ sở, nội dung của đề án cóthay đổi, chủ cơ sở phải có văn bản báo cáo với UBND tỉnh và chỉ được thực hiệnnhững thay đổi sau khi có văn bản chấp thuận.

Điều 3. Thủtrưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịchUBND thành phố Bắc Giang và Công ty TNHH một thành viên phân đạm và hóa chất HàBắc căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh Lại Thanh Sơn;
- CCBVMT thuộc Sở TN&MT (lưu h/s);
- UBND xã Xương Giang;
- UBND phường Thọ Xương;
- UBND phường Trần Nguyên Hãn;
- Văn phòng UBND tỉnh:
+ PVPNN, TH, KTN, TN, TKCT;
+ Lưu: VT, MT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lại Thanh Sơn