BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 962/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XẾP HẠNGDI TÍCH QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổsung một số điều của Luật di sản văn hóa và Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luậtdi sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa;

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơcấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêutại Tờ trình số 24/TTr-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2014 và hồ sơ di tích;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xếp hạng di tích quốc gia:

DI TÍCH LỊCH SỬ

KHU LƯU NIỆMNHẠC SĨ CAO VĂN LẦU

PHƯỜNG 2, THÀNH PHỐBẠC LIÊU, TỈNH BẠC LIÊU

Khu vực bảo vệ di tích được xác định theo biênbản và bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ.

Điều 2. Ủy ban nhân dân các cấp nơi có ditích được xếp hạng tại Điều 1 Quyết định này trong phạm vi nhiệm vụ và quyềnhạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định củapháp luật về di sản văn hóa.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởngCục Di sản văn hóa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu, Giám đốc Sở Vănhóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng;
- Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, NĐD.15.

BỘ TRƯỞNG
Hoàng Tuấn Anh