UỶ BAN NHÂN DÂN

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 962/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 16 tháng 5 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHỔ CẬPBẬC TRUNG HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG, GIAI ĐOẠN 2006 - 2015

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNHLONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân,ngày 26/11/2003;

Căn cứ Chỉ thị số 61-CT/TW, ngày 28/12/2000 của Bộ Chính trịBan Chấp hành Trung ương Đảng;

Căn cứ Công văn số 3420/THPT , ngày 23/4/2003 của Bộ Giáo dụcvà Đào tạo về việc thực hiện phổ cập bậc trung học;

Xét Tờ trình số 527/TTr-SGD-ĐT ngày 24 tháng 4 năm 2007 củaGiám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch phổ cập giáo dục bậc trung học trên địa bàn tỉnh VĩnhLong, giai đoạn 2006 - 2015. (Đính kèm kế hoạch).

Điều 2. Ban Chỉ đạo đổi mới giáo dục phổ thông và phổ cập giáo dục các cấp cónhiệm vụ triển khai, tổ chức thực hiện và kiểm tra kết quả đạt được tại từngthời điểm quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo,Thủ trưởng các đơn vị, cơ quan là thành viên Ban Chỉ đạo đổi mới giáo dục phổthông và phổ cập giáo dục cấp tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện - thị xãchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thanh Xuân

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 962/QĐ-UBND năm 2007 ban hành Kế hoạch phổ cập bậc trung học trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2006 - 2015