ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 9 tháng 6 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ủy quyền cho Giám đốc sở Công Thương

ký giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí hoá lỏng (LPG)

vào chai trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

_________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 36/QĐ-BCN ngày 16/10/2006 của Bộ Trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) ban hành quy chế quản lý kỷ thuật an toàn về nạp khí hoá lỏng (LPG) vào chai;

Xét Tờ trình số 140/TTr .SCT ngày 28/5/2008 của Giám đốc sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ủy quyền cho Giám đốc sở Công Thương ký giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí hoá lỏng (LPG) vào chai trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo quy định tại khoản 2, điều 13 của Quyết định số 36/QĐ-BCN ngày 16/10/2006 của Bộ Trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) ban hành quy chế quản lý kỷ thuật an toàn về nạp khí hoá lỏng (LPG) vào chai.

Điều 2. Nhiệm vụ của sở Công Thương

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về việc ký ủy quyền trong lĩnh vực được giao thực hiện các nội dung ở điều 1 của quyết định này.

- Kết hợp với các ngành chức năng có liên quan triển khai thực hiện các nội dung ở điều 1 của quyết định này theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

- Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền cho phép thì bàn bạc thống nhất ý kiến với các ngành chức năng liên quan trước khi trình UBND tỉnh quyết định.

Điều 3. Các ông, (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc sở Công thương, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Phạm Văn Đấu