BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
*******

Số: 965/2003/QĐ-BLĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
*******

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀHOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH (SOVILACO)

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chínhphủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quanngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 29/2003/NĐ-CP ngày 31/3/2003 của Chính phủ quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xãhội;
Căn cứ Quyết định số 370/QĐ-TTg ngày 03/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việcphê duyệt đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Laođộng – Thương binh và Xã hội giai đoạn 2003-2005.
Căn cứ Quyết định số 579/2003/QĐ-BLĐTBXH ngày 30/6/2003 của Bộ trưởng Bộ Laođộng – Thương binh và Xã hội về việc giữ nguyên pháp nhân Công ty Xuất khẩu laođộng – Thương mại và Du lịch (SOLIVALACO);
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính và Giám đốc Công ty Xuấtkhẩu lao động – Thương mại và Du lịch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạtđộng của Công ty Xuất khẩu lao động – Thương mại và Du lịch kèm theo Quyết địnhnày.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhsau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổchức – Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Giám đốc Công ty Xuất khẩulao động – Thương mại và Du lịch, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu tráchnhiệm thi hành quyết định này.

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng

ĐIỀU LỆ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TYXUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH (SOVILACO)
(ban hành kèm theo Quyết định số 965/2003/QĐ-BLĐTBXH ngày 14/8/2003 của Bộtrưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Công ty Xuất khẩu lao động – Thươngmại và Du lịch (sau đây gọi tắt là Công ty) là doanh nghiệp Nhà nước hạch toánđộc lập do Bộ lao động – Thương binh và Xã hội thành lập, đầu tư, quản lý vớitư cách chủ sở hữu theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ và quy định của phápluật.

Điều 2. Công ty Xuất khẩu lao động – Thươngmại và Du lịch được kinh doanh theo quy định của pháp luật các sản phẩm, dịchvụ sau:

1. Đưa lao động và chuyên gia ViệtNam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài;

2. Dạy nghề, ngoại ngữ và giáo dụcđịnh hướng đối với người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài và nhu cầuxã hội.

3. Xuất nhập khẩu hàng hóa;

4. Kinh doanh du lịch quốc tế và dulịch trong nước.

5. Dịch vụ tư vấn du học tự túc ởnước ngoài và các dịch vụ đối với người lao động Việt Nam trước khi đi làm việccó thời hạn ở nước ngoài theo pháp luật quy định.

Điều 3. Công ty Xuất khẩu lao động – Thươngmại và Du lịch có:

1. Tư cách pháp nhân theo pháp luậtcủa Việt Nam.

2. Tên viết tắt: SOVILACO;

3. Tên giao dịch quốc tế: LABOUREXPORT-TRADING AND TOURIST COMPANY;

4. Trụ sở chính tại: 293 - Điện BiênPhủ - quận 3 – thành phố Hồ Chí Minh;

5. Điện thoại: 84.8.9307994; Fax:84.8.9307995;

6. Điều lệ tổ chức hoạt động, bộ máyquản lý, điều hành và một số đơn vị trực thuộc;

7. Vốn và tài sản; tự chịu tráchnhiệm bảo toàn và phát triển vốn tài sản; trả nợ và thu nợ trong phạm vi vốnđược Nhà nước giao;

8. Con dấu và tài khoản tại Ngânhàng;

9. Bảng cân đối tài sản, các quỹtheo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Điều 4. Công ty chịu sự quản lý của đại diệnchủ sở hữu đối với doanh nghiệp Nhà nước theo quy định của Luật Doanh nghiệpNhà nước; chịu sự quản lý Nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộcChính phủ có chức năng quản lý Nhà nước theo ngành, lĩnh vực và chịu sự quản lýNhà nước trên địa bàn của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngtheo quy định của pháp luật.

Điều 5. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trongCông ty hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩaViệt Nam và quy định của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tổ chức Công đoàn và các tổ chứcchính trị, xã hội khác trong Công ty hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật.

Chương 2:

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY

I. QUYỀN CỦA CÔNG TY

Điều 6. Công ty có quyền quản lý tài chính,vốn, tài sản, đất đai để phát triển sản xuất, kinh doanh theo quy định của phápluật:

1. Quản lý, sử dụng có hiệu quả vốn,tài sản, đất đai và các nguồn lực khác thực hiện trách nhiệm quản lý của doanhnghiệp để sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật; trường hợp phải sửdụng các nguồn vốn, quỹ khác với nội dung quy định của quỹ đó thì tuân theonguyên tắc vay trả, đúng quy định hiện hành;

2. Huy động vốn để kinh doanh, nhưngkhông làm thay đổi hình thức sở hữu; được phát hành trái phiếu; được thế chấpgiá trị quyền sử dụng đất gắn liền với tài sản thuộc quyền quản lý của Công tytheo quy định khi vay vốn kinh doanh;

3. Cho thuê, thế chấp, cầm cố cáctài sản Nhà nước giao theo quy định của pháp luật. Riêng đất đai phải được BộLao động – Thương binh và Xã hội chấp thuận;

4. Liên doanh, liên kết với các tổchức, đơn vị kinh tế trong và ngoài nước để phát triển sản xuất, kinh doanh.Nghiêm cấm bất kỳ hình thức nào việc đầu tư vốn, tài sản vào các doanh nghiệpkhông thuộc sở hữu của Nhà nước mà người quản lý, điều hành, người sở hữu chínhlà vợ, chồng, bố, mẹ, con của Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty;

5. Thành lập, quản lý và sử dụng cácquỹ; tỷ lệ trích và chế độ quản lý sử dụng các quỹ này theo quy định của Bộ Tàichính;

6. Hưởng các chế độ trợ cấp, trợ giávà các ưu đãi khác của Nhà nước khi sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp phảithực hiện theo chính sách giá của Nhà nước mà không đủ bù đắp chi phí;

7. Hưởng các chế độ ưu đãi khi đầutư hoặc tái đầu tư theo quy định của Nhà nước.

8. Nhượng bán, thanh lý tài sản kém,mất phẩm chất, lạc hậu về kỹ thuật, hư hỏng không có khả năng phục hồi để thuhồi vốn kinh doanh. Riêng những tài sản là đất đai, nhà cửa phải được Bộ Laođộng – Thương binh và Xã hội chấp thuận. Khi nhượng bán, thanh lý tài sản phảiđịnh giá và tổ chức bán đấu giá theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 7. Công ty có quyền quản lý, tổ chứchoạt động kinh doanh:

1. Tổ chức quản lý, tổ chức sảnxuất, kinh doanh theo nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước theo quy địnhcủa pháp luật.

2. Ký kết các hợp đồng kinh tế vớicác đối tác trong và ngoài nước;

3. Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa,dịch vụ theo quy định của Nhà nước;

4. Lựa chọn và phát triển thị phầntrên thị trường trong nước, quốc tế để tiêu thụ các sản phẩm, dịch vụ đáp ứngyêu cầu phát triển doanh nghiệp.

5. Quyết định giá mua, giá bán hànghóa, dịch vụ trừ những hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá;

6. Xây dựng cơ sở vật chất, đổi mớitrang thiết bị để mở rộng quy mô phát triển sản xuất, kinh doanh theo khả năngcủa doanh nghiệp và nhu cầu thị trường.

7. Đề nghị thành lập các đơn vị trựcthuộc, chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong và ngoài nước theo quy định củapháp luật;

8. Xây dựng và áp dụng các định mứclao động, chính sách và đơn giá tiền lương theo quy định của Nhà nước;

9. Tuyển chọn, thuê mướn, ký hợpđồng lao động, bố trí sử dụng, đào tạo lao động theo quy định của Bộ Luật Laođộng và các quy định của pháp luật. Quyết định trả lương, trả thưởng và quyềnlợi hợp pháp khác cho người lao động trên cơ sở hiệu quả sản xuất kinh doanh vàđơn giá tiền lương dược duyệt;

10. Được mời và làm việc với cácdoanh nghiệp nước ngoài; Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty ra nướcngoài phải được Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho phép. Các cánbộ, nhân viên khác của Công ty ra nước ngoài do Giám đốc quyết định.

Điều 8. Công ty có các quyền khác theo quyđịnh của Luật Doanh nghiệp Nhà nước; có quyền từ chối cung cấp các nguồn lực màpháp luật không quy định, trừ những khoản đóng góp vì mục đích nhân đạo và côngích.

II. NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY

Điều 9. Công ty có nghĩa vụ quản lý tàichính, vốn, tài sản, kế toán, kiểm toán và công nợ:

1. Nhận, quản lý và sử dụng có hiệuquả vốn, tài sản, đất đai và các nguồn lực khác do Nhà nước giao, kể cả phầnvốn tự bổ sung của doanh nghiệp và vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác (nếu có) đểhoạt động kinh doanh.

2. Trả nợ các khoản tín dụng trựctiếp vay; thanh toán các khoản phải thu, phải trả ghi trong bảng cân đối kếtoán;

3. Thực hiện đúng các quy định củaNhà nước về quản lý tài chính, vốn, tài sản, đất đai, các quỹ, hạch toán kếtoán, kiểm toán và các chế độ khác; chịu trách nhiệm về tính xác thực, hợp phápcủa các hoạt động tài chính;

4. Công khai báo cáo tài chính hàngnăm theo quy định của pháp luật;

5. Nộp thuế và các khoản nộp ngânsách nhà nước khác theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Công ty có nghĩa vụ quản lý hoạtđộng kinh doanh như sau:

1. Đăng ký kinh doanh và kinh doanhđúng ngành nghề đã đăng ký, chịu trách nhiệm trước Nhà nước về kết quả hoạtđộng kinh doanh; trước khach hàng, trước pháp luật về hàng hóa, dịch vụ do Côngty thực hiện.

2. Xây dựng chiến lược phát triển,kế hoạch kinh doanh 5 năm và hàng năm phù hợp với nhiệm vụ Nhà nước giao và nhucầu của thị trường, báo cáo các cơ quan có thẩm quyền;

3. Tổ chức thực hiện các hợp đồngkinh tế đã ký với đối tác; thực hiện đúng các cam kết theo hợp đồng đối vớingười lao động, chuyên gia đi làm việc và học sinh đi du học ở nước ngoài;

4. Tổ chức dạy nghề, ngoại ngữ vàgiáo dục định hướng đối với người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoàitheo yêu cầu của thị trường và quy định của Nhà nước.

5. Quản lý và tổ chức thực hiện đầutư cơ sở vật chất, đổi mới, hiện đại hóa trang thiết bị và phương tiện quản lý;thực hiện đúng chế độ khấu hao tài sản, tích lũy để tái đầu tư phát triển hoạtđộng kinh doanh;

6. Thực hiện đúng chế độ, chính sáchđối với người lao động của Công ty theo quy định của Bộ Luật lao động, quy chếdân chủ trong quản lý, xây dựng, phát triển Công ty theo quy định của phápluật.

7. Thực hiện các quy định của Nhànước về vệ sinh, an toàn lao động, bảo vệ môi trường, quốc phòng và an ninhquốc gia;

8. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ,bất thường theo quy định của Nhà nước, của đại diện chủ sở hữu và chịu tráchnhiệm về tính xác thực của các báo cáo;

9. Chịu sự kiểm tra của đại diện chủsở hữu; tuân thủ các quy định về thanh tra, kiểm tra của các cơ quan tài chínhvà các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Công ty thực hiện các nghĩa vụ kháctheo quy định của pháp luật.

Chương 3:

GIÁM ĐỐC VÀ BỘ MÁY GIÚP VIỆC

Điều 12.

1. Giám đốc Công ty là người điềuhành cao nhất trong Công ty; có đủ điều kiện, tiêu chuẩn như quy định tại Điều32 của Luật Doanh nghiệp Nhà nước; do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xãhội bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật. Giám đốc là đại diện pháp nhâncủa Công ty, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xãhội và pháp luật về việc điều hành các hoạt động của Công ty, thực thi nhiệmvụ, quyền hạn theo đúng quy định của pháp luật.

2. Phó Giám đốc là người giúp Giámđốc điều hành một hoặc một số lĩnh vực hoạt động của Công ty theo sự phân côngcủa Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc, pháp luật về nhiệm vụ đã đượcphân công;

3. Kế toán trưởng giúp Giám đốc chỉđạo, tổ chức thực hiện công tác quản lý tài chính, hạch toán kế toán, thống kêcủa Công ty; có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật;

4. Tổ chức bộ máy của Công ty có cácphòng chuyên môn, nghiệp vụ; có các đơn vị trực thuộc, Chi nhánh, Văn phòng đạidiện ở trong và ngoài nước; việc thành lập, sáp nhập, giải thể các phòng chuyênmôn, nghiệp vụ; số lượng và mối quan hệ giữa các đơn vị này do Giám đốc Công tyquyết định và báo cáo đại diện chủ sở hữu.

Điều 13. Giám đốc Công ty có nhiệm vụ vàquyền hạn sau:

1. Ký nhận vốn, tài sản, đất đai vàcác nguồn lực khác do Nhà nước giao; có trách nhiệm quản lý, sử dụng đúng mụcđích, có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn;

2. Xây dựng chiến lược phát triển,kế hoạch dài hạn và hàng năm, phương án đầu tư, đổi mới trang thiết bị; liêndoanh, liên kết, đề án quản lý báo cáo cơ quan có thẩm quyền;

3. Quyết định phương án nhượng bán,thanh lý tài sản không phải là đất đai, nhà cửa;

4. Tổ chức bộ máy quản lý và điềuhành các hoạt động kinh doanh; chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của Côngty;

5. Xây dựng và ban hàng các định mứckinh tế - kỹ thuật, tiêu chuẩn sản phẩm và đơn giá tiền lương của Công ty phùhợp với quy định của Nhà nước;

6. Ban hành quy chế tiền lương, tiềnthưởng, phúc lợi, nội quy lao động, kỷ luật phù hợp với các quy định hiện hànhcủa Nhà nước để áp dụng trong Công ty;

7. Quyết định giá mua, giá bán hànghóa, dịch vụ phù hợp với những quy định của Nhà nước;

8. Trình Bộ trưởng Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội: bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Phó Giám đốc,Kế toán trưởng của Công ty; việc thành lập, giải thể các đơn vị trực thuộc, cácChi nhánh, Văn phòng đại diện trong và ngoài nước của Công ty;

9. Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm,điều động, khen thưởng, kỷ luật trưởng, phó các phòng chuyên môn, nghiệp vụ vàcác chức vụ tương đương thuộc Công ty;

10. Báo cáo Bộ Lao động – Thươngbinh và Xã hội và các cơ quan có thẩm quyền khác về kết quả hoạt động kinhdoanh của Công ty theo quy định của pháp luật;

11. Chịu sự kiểm tra, giám sát củaBộ Lao động – Thương binh và Xã hội và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, cáctổ chức đoàn thể đối với việc tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Công tyvà thực thi nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc theo quy định của pháp luật.

Chương 4:

TẬP THỂ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY

Điều 14. Đại hội công nhân viên chức của Côngty là hình thức trực tiếp để người lao động tham gia quản lý Công ty; Đại hộicông nhân viên chức có các quyền sau:

1. Tham gia thảo luận xây dựng, bổsung, sửa đổi thỏa ước lao động tập thể để đại diện tập thể người lao động kýkết với Giám đốc Công ty;

2. Thảo luận và thông qua các quychế sử dụng các quỹ liên quan trực tiếp đến lợi ích của người lao động;

3. Thảo luận và góp ý kiến về quyhoạch, kế hoạch, chiến lược kinh doanh, đánh giá hiệu quả quản lý; yêu cầu Giámđốc Công ty thực hiện chế độ bảo hộ lao động, điều kiện làm việc, đời sống vậtchất, tinh thần, vệ sinh, môi trường, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ củangười lao động theo quy định của pháp luật lao động.

Điều 15. Đại hội công nhân viên chức Công tytổ chức và hoạt động theo hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Chương 5:

TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

Điều 16. Công ty thực hiện chế độ hạch toánđộc lập, tự chủ tài chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với LuậtDoanh nghiệp nhà nước, các quy định khác của pháp luật và Điều lệ của Công ty.Các đơn vị trực thuộc thực hiện chế độ hạch toán phụ thuộc.

Điều 17.

1. Vốn điều lệ của Công ty đảm bảokhông nhỏ hơn mức vốn pháp định, gồm:

- Vốn được Nhà nước giao;

- Vốn Nhà nước đầu tư bổ sung;

- Phần lợi nhuận sau thuế được tríchbổ sung vốn theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Các nguồn vốn khác.

2. Khi có sự tăng, giảm vốn điều lệ,Công ty phải điều chỉnh kịp thời trong bảng cân đối tài sản và phải công bố vốnđiều lệ đã được điều chỉnh theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Điều 18. Công ty được trích lập các quỹ sau:

1. Quỹ đầu tư phát triển;

2. Quỹ dự trữ tài chính;

3. Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việclàm;

4. Quỹ khen thưởng;

5. Quỹ phúc lợi.

Mức trích lập và sử dụng các quỹtrên theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 19. Tự chủ về tài chính của Công ty.

1. Công ty hoạt động trên nguyên tắctự chủ về tài chính, tự cân đối các khoản thu, chi, tự chịu trách nhiệm về cáckhoản lãi, lỗ trong kinh doanh, có trách nhiệm bảo toàn, phát triển nguồn vốnkinh doanh;

2. Trách nhiệm vật chất của Công tytrong các mối quan hệ kinh doanh và trong quan hệ dân sự được giới hạn ở mứcvốn điều lệ Công ty tại thời điểm công bố gần nhất.

Chương 6:

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃHỘI VÀ CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN KHÁC

Điều 20. Bộ lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện chức năng quảnlý Công ty với tư cách là cơ quan thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu đối vớidoanh nghiệp Nhà nước theo quy định của Luật Doanh nghiệp Nhà nước; quyết địnhcác nội dung sau:

1. Việc thành lập, tách, nhập, tổchức lại, giải thể Công ty, các đơn vị trực thuộc, các chi nhánh, văn phòng đạidiện trong và ngoài nước của Công ty;

2. Phê chuẩn Điều lệ, các nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ;

3. Phê duyệt chiến lược phát triển,kế hoạch 5 năm, phương án đầu tư, đổi mới công nghệ, chiến lược sản phẩm dịchvụ, liên doanh, liên kết, huy động vốn và đào tạo cán bộ nhân viên của Công ty;

4. Phê duyệt phương án chuyểnnhượng, cho thuê, thanh lý các tài sản là đất đai, nhà cửa;

5. Bổ sung vốn điều lệ cho Công tytheo quy định;

6. Bộ nhiệm, miễn nhiệm, khenthưởng, kỷ luật các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán tưởng Công ty;

7. Tham gia giao vốn và các nguồnlực khác cho Công ty;

8. Thẩm định đơn giá tiền lương hàngnăm;

9. Kiểm tra, thanh tra việc thựchiện chủ trương, chính sách của Nhà nước và của Bộ Lao động – Thương binh và Xãhội tại Công ty.

Điều 21. Các Bộ và các cơ quan quản lý Nhànước khác chi phối Công ty về những lĩnh vực có liên quan theo quy định củapháp luật.

Chương 7:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 22. Điều lệ tổ chức và hoạt động củaCông ty Xuất khẩu lao động – Thương mại và Du lịch (SOVILACO) gồm 7 Chương 22Điều. Trường hợp cần bổ sung, sửa đổi Điều lệ, Giám đốc Công ty trình Bộ trưởngBộ Lao động – Thương binh và Xã hội phê duyệt. Tất cả các cá nhân, đơn vị trựcthuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Điều lệ này.