THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Vụ Pháp chế Tổng cục Địa chính

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị định 34/CP ngày 23 tháng 4 năm 1994 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Địa chính và Nghị định 94/CP , ngày 6 tháng 9 năm 1997 của Chính phủ về tổ chức Pháp chế ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Vụ Pháp chế trực thuộc Tổng cục Địa chính.

Nhiệm vụ tổ chức bộ máy của Vụ Pháp chế do Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính quy định.

Điều 2. Tổng cục trưởng tổng cục Địa chính, Bộ trưởng Trưởng ban Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

Phan Văn Khải