BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 969/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO VÀ TỔ GIÚP VIỆC TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM NGÀYTRUYỀN THỐNG NGÀNH THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

n cứNghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấutổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Truyền thống ngànhThông tin và Truyền thông Việt Nam;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổchức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức cáchoạt động kỷ niệm Ngày Truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo), gồm các ông/bà có tênsau đây:

1. Ông NguyễnMinh Hồng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Trưởng Ban Chỉ đạo.

2. Ông Phạm Quang Hưởng, Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Bộ, Phó Trưởng Ban thường trực.

3. Ông Chu Văn Bình, Chủ tịch Công đoàn Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng Ban.

4. Ông Nguyễn AnhTuấn, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Thành viên.

5. Ông Lê Xuân Lan, Trưởng Ban Lịchsử Truyền thống, Thành viên.

6. Ông Nguyễn Văn Phương, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thành viên.

7. Ông Nguyễn Ngọc Duyên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thành viên.

8. Ông Đoàn CôngHuynh, Vụ trưởng Vụ Thông tin cơ sở,Thành viên.

9. Ông Đào ĐìnhKhả, Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin, Thành viên.

10. Ông Lê XuânCông, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Thành viên.

11. Ông VõThanh Lâm, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thànhviên.

12. Ông Phạm ĐìnhTrọng, Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp, Thành viên.

13. Ông Phạm Minh Tiến, Phó Vụ trưởngphụ trách, Vụ Thi đua - Khen thưởng, Thành viên.

14. Bà Trần Thanh Hà, Phó Vụ trưởngVụ Hợp tác Quốc tế, Thành viên.

15. Ông Đặng Anh Tuấn, Chánh Thanhtra Bộ, Thành viên.

16. Bà Phan Mỹ Hạnh, Phó Chánh Vănphòng Bộ, Thành viên.

17. Ông NguyễnĐình Tạo, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam, Thành viên.

18. Ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí, Thành viên.

19. Ông Chu Văn Hòa, Cục trưởng CụcXuất bản, In và Phát hành, Thành viên.

20. Ông LêVăn Nghiêm, Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại, Thành viên.

21. Ông Nguyễn ĐứcTrung, Cục trưởng Cục Viễn thông, Thành viên.

22. Ông Nguyễn ThànhPhúc, Cục trưởng Cục Tin học hóa, Thành viên.

23. Ông Nguyễn Thanh Hải, Cục trưởng Cục An toàn thông tin, Thành viên.

24. Ông HoàngMinh Cường, Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương, Thành viên.

25. Bà Nguyễn Phương Anh, Phó Cụctrưởng Cục Tần số Vô tuyến điện, Thành viên.

26. Ông Lê Ngọc Đức, Phó Cục trưởngCục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Thànhviên.

27. Ông Nguyễn Minh Sơn, Viện trưởng Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông, Thành viên.

28. Võ QuốcTrường, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Thành viên.

29. Ông Vũ Văn San, Giám đốc Học việnCông nghệ Bưu chính Viễn thông, Thành viên.

30. Ông Võ ĐăngThiên, Tổng Biên tập Báo Bưu điện Việt Nam, Thành viên.

31. Ông Phạm AnhTuấn, Tổng Biên tập Báo Vietnamnet, Thành viên.

32. Ông Phạm AnhTuấn, Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Thành viên.

33. Ông Nguyễn Văn Nhiễn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Thànhviên.

34. Bà Phùng Thị Thanh Phương, PhóTổng Giám đốc Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện-VTC, Thành viên.

35. Ông Nguyễn MạnhHùng, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Viễn thông Mobifone,Thành viên.

Điều 2.Ban Chỉ đạo có Tổ giúp việc, gồm các ông, bà có tên sau:

1. Bà Phan Mỹ Hạnh, Phó Chánh Vănphòng Bộ, Tổ trưởng.

2. Bà Phan Thị Phương Nhung, Phó Vụtrưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Tổ phó.

3. Ông Trần Vũ Hà, Phó Chủ tịch Công đoàn Thông tin và Truyền thông, Tổ phó.

4. Ông Hoàng Minh Phương, Phó BanLịch sử Truyền thống, Tổ phó.

5. Ông Phạm Quốc Chính, Phó Ban Lịchsử Truyền thống, Tổ viên.

6. Ông Vũ Minh Hải, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổ viên.

7. Bà Nguyễn Thị Mai Dung, Phó Cụctrưởng Cục Bưu điện Trung ương, Tổ viên.

8. Ông Trần Anh Tuấn, Trưởng phòngThư ký - Tổng hợp, Văn phòng Bộ, Tổ viên.

9. Ông Vũ Kiêm Văn, Phó Trưởng phòng Thư ký - Tổng hợp, Văn phòng Bộ, Tổ viên.

10. Ông Trần Mạnh Dũng, Chuyên viêncao cấp, Văn phòng Bộ, Tổ viên.

11. Bà Phạm Hồng Yến, Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, Tổ viên.

12. Ông Đinh Hải Đăng, Chuyên viên Vụ Khoa học và Công nghệ, Tổ viên.

13. Bà Nguyễn Lan Phương, Chuyên viênVụ Thông tin cơ sở, Tổ viên.

14. Ông Đặng Khắc Lợi, Chánh Vănphòng Cục Báo chí, Tổ viên.

15. Ông Phạm ÁnhHồng, Chánh Văn phòng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thôngtin điện tử, Tổ viên.

16. Ông Hoàng Hải Long, Chánh Vănphòng Cục Xuất bản, In và Phát hành, Tổ viên.

17. Ông Lê QuangSơn, Trưởng phòng Thông tin, Trung tâm Thông tin, Tổ viên.

18. Ông Bùi Văn Hoan, Chủ tịch Côngđoàn, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tổ viên.

19. Bà Phi ThịMinh Châu, Chánh Văn phòng Tổng côngty Truyền thông đa phương tiện -VTC,Tổ viên.

20. Ông Nguyễn Xuân Lam, Chánh Văn phòng Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Thành viên.

21. Bà NguyễnPhương Hạnh, Phó Chánh Văn phòng Tổng công ty Viễn thông Mobifone, Tổ viên.

Điều 3. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc:

1. Ban Chỉ đạocó nhiệm vụ:

- Chỉ đạo, hướngdẫn và phối hợp tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trong Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2016 của Thủtướng Chính phủ về Ngày Truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông Việt Nam.

- Kết hợp triểnkhai các hoạt động kỷ niệm 69 năm thành lập Công đoànThông tin và Truyền thông Việt Nam và các sự kiện khác của ngành Thông tin vàTruyền thông trong năm 2016.

2. Tổ giúp việc Ban chỉ đạo có nhiệm vụ:

- Giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

- Nhiệm vụ của các thành viên Tổ giúpviệc do Tổ trưởng phân công.

Điều 4. Ban Chỉ đạo được sử dụng condấu của Bộ Thông tin và Truyền thông để thực hiện việc chỉ đạo, hướng dẫn và điều hành các hoạt động.

Ban Chỉ đạo tựgiải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng các Vụ: Tổchức cán bộ, Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các cán bộ cótên tại Điều 1 và Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:- Như Điu 5;ng và các Thtrưởng; trong Bộ;.

BỘ TRƯỞNG
Trương Minh Tuấn