UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 969/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 10 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ 14 THỦTỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của cácnghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 14 thủtục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cóphụ lục kèm theo).

Điều 2. Thực hiện và công khai thủ tục hànhchính:

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cótrách nhiệm:

a) Niêm yết công khai thủ tục hànhchính đã được công bố.

b) Tổ chức thực hiện đúng, đầy đủnội dung thủ tục hành chính được công bố. Trường hợp các nội dung thông tin thủtục hành chính công bố tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyềnsửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ thì áp dụng đúng quy định của cơ quan nhà nước cóthẩm quyền.

c) Thường xuyên cập nhật các quyđịnh thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý để trình Chủ tịch Uỷban nhân dân tỉnh công bố mới, công bố sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ thủ tụchành chính theo đúng quy định.

2. Sở Tư pháp có trách nhiệm nhậpcác thủ tục hành chính và văn bản quy định về thủ tục hành chính đã được côngbố vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, gửi dữ liệu và đề nghị BộTư pháp đăng tải dữ liệu về thủ tục hành chính đã công bố trên Cơ sở dữ liệuquốc gia về thủ tục hành chính.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày kýban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc SởVăn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc các sở, Trưởng cácban, ngành tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục kiểm soát TTHC - BTP;
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, TTTH, NC.

CHỦ TỊCH
Phạm Thế Dũng

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘCTHẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 969/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2013 củaChủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤCHÀNH CHÍNH

STT

Tên thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực di sản văn hóa

1

Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật

2

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật

3

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật

II. Lĩnh vực văn hoá

1

Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương

2

Cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang mời cá nhân là người nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương

3

Cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

4

Cấp giấy phép tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi tỉnh

5

Thông báo về nội dung chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp, người mẫu

6

Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu đối với các tổ chức thuộc địa phương

7

Cấp nhãn kiểm soát bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu đối với các tổ chức thuộc địa phương

8

Thông báo sản phẩm quảng cáo trên băng rôn

9

Thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo không yêu cầu có giấy phép xây dựng công trình quảng cáo

10

Thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo yêu cầu có giấy phép xây dựng công trình quảng cáo (Bảng quảng cáo có diện tích 1 mặt từ 20m2 trở lên gắn vào công trình xây dựng có sẵn; bảng quảng cáo độc lập có diện tích 1 mặt từ 40m2 trở lên; màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời có diện tích 1 mặt từ 20m2 trở lên).

11

Thông báo việc tổ chức đoàn người quảng cáo.

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN