ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 1999

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc bổ xung thêm một số nhiệm vụ cho các Đoạn

bảo dưỡng đường bộ I Lào Cai

_____________
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dânUỷ ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Quyết định số 2225/QĐ-TCCB-LĐ ngày 24 tháng 8 năm 1996 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc bổ xung một số nhiệm vụ cho các Phân khu quản lý đường bộ và các Đoạn bảo dưỡng đường bộ;

Xét đề nghị của Sở GTVT Lào Cai tại văn bản số 159/CV-TC ngày 29 tháng 3 năm 1999 về việc bổ xung ngành nghề cho Đoạn bảo dưỡng đường bộ I Lào Cai;

Theo đề nghị của ông Trưởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ngoài nhiệm vụ bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên, nay bổ xung thêm một số nhiệm vụ cho Đoạn bảo dưỡng đường bộ I Lào Cai như sau:

1. Xây dụng, tái thiết và sửa chữa lớn các công trình cầu đường bộ trong và ngoài tỉnh.

2. Sản xuất vật liệu xây dựng để phục vụ giao thông và xây dựng công

trình.

3. Xây dựng, tái thiết các công trình dân dụng, công nghiệp của các đơn vị trong và ngoài ngành.

Điều 2. Đoạn bảo dưỡng đường bộ I Lào Cai được phép tiến hành: Trực tiếp ký kết, thực hiện, nghiệm thu, thanh toán công trình xây dựng thi công theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

UBND tỉnh yêu cầu các ngành chức năng trong tỉnh tạo điều kiện giúp đỡ Đoạn bảo dưỡng đường bộ I hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao tại Điều 1 quyết định này.

Điều 3. Các ông: Chánh văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở GTVT, thủ trưởng các ngành có liên quan trong tỉnh, Đoạn bảo dưỡng đường bộ I Lào Cai căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Đức Thăng