ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 97/2000/QĐ .UBNDT

Sóc Trăng, ngày 03 tháng 7 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH

V/V ĐIỀU CHỈNH ĐIỀU4 VÀ ĐIỀU 13 CỦA QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG VÀ KHEN THƯỞNG TRONG RÈN LUYỆN,THI ĐẤU THỂ DỤC THỂ THAO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾTĐỊNH SỐ 142/1999/QĐ .UBNDT.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND, ngày21/06/1994;

- Căn cứ Quyết định số 49/1998/QĐ-TTg ngày28/02/1998 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với vận động viên, huấnluyện viên thể thao và Quyết định số 240/1998/QĐ-TTg ngày 09/12/1998 của Thủtướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 49/1998/QĐ-TTg ngày28/02/1998 của Thủ tướng Chính phủ;

- Căn cứ Thông tư số 86/TTLB , ngày 24/10/1994của Liên Bộ Tài chính - Lao động Thương binh và Xã hội - Tổng cục Thể dục Thểthao về việc hướng dẫn thực hiện chế độ dinh dưỡng (bồi dưỡng) đối với vận độngviên và huấn luyện viên thể thao và Thông tư số 14/1998/TTLT-BTCCP - BLĐTBXH- BTC - UBTDTT, ngày 30/12/1998 của Liên Bộ Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ - BộLao động Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Ủy ban Thể dục Thể thao về việchướng dẫn thực hiện một số chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên thểthao;

- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thể dục Thể thao,tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1:Nay điều chỉnh Điều 4 và Điều 13 củaQuy định về chế độ bồi dưỡng và khen thưởng trong rèn luyện, thi đấu thể dụcthể thao trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số142/1999/QĐ.UBNDT, cụ thể như sau:

1. Điều 4 như sau:

“ Điều 4: Huấn luyện viên, trọng tài trực tiếp thamgia huấn luyện trong thời gian tập trung theo quyết định của Giám đốc Sở Thểdục Thể thao được hưởng chế độ dinh dưỡng (bồi dưỡng) theo quy định tại điểm 2,Phần II, Thông tư số 86/TTLB , ngày 24/10/1994 của Liên Bộ Tài chính - Lao độngThương binh và Xã hội - Tổng cục Thể dục Thể thao về việc hướng dẫn thực hiệnchế độ dinh dưỡng (bồi dưỡng) đối với vận động viên và huấn luyện viên thểthao”.

Nay được điều chỉnh là:

“Điều 4:

a. Huấn luyện viên, trọng tài trực tiếp tham giahuấn luyện trong thời gian tập trung theo quyết định của Giám đốc Sở Thể dụcThể thao được hưởng chế độ dinh dưỡng (bồi dưỡng) theo quy định tại điểm 2,Phần II, Thông tư số 86/TTLB , ngày 24/10/1994 của Liên Bộ Tài chính - Lao độngThương binh và Xã hội - Tổng cục Thể dục Thể thao về việc hướng dẫn thực hiệnchế độ dinh dưỡng (bồi dưỡng) đối với vận động viên và huấn luyện viên thể thao.

b. Đối với các huấn luyện viên tuyến chuyên môn caonhưng do yêu cầu thực tế, được Giám đốc Sở Thể dục Thể thao quyết định điềuđộng về huấn luyện ở tuyến chuyên môn thấp hơn thì vẫn được hưởng chế độ dinhdưỡng theo cấp hạng chuyên môn chính đang phụ trách”.

2. Điều 13 như sau:

“Điều 13: Giao Chủ tịch Hội đồng Thi đua khenthưởng, Giám đốc các Sở Thể dục Thể thao, Tài chánh Vật giá, Lao động Thươngbinh và Xã hội tổ chức triển khai thực hiện Quy định này trong phạm vi toàntỉnh.”

Nay được điều chỉnh là:

“Điều 13: Giao Chủ tịch Hội đồng Thi đua khenthưởng, Giám đốc các Sở Thể dục Thể thao, Tài chánh Vật giá, Lao động Thươngbinh và Xã hội tổ chức triển khai thực hiện Quy định này; đồng thời dựa trênQuy định này để hướng dẫn các huyện, thị trong tỉnh thực hiện chế độ khenthưởng, dinh dưỡng cho vận động viên, huấn luyện viên và chế độ bồi dưỡng choviệc tổ chức, phục vụ các giải thi đấu thể dục thể thao cấp huyện, thị.”

Điều 2: Chánh Văn phòng UBND, Chủ tịch Hộiđồng Thi đua khen Thưởng tỉnh, Giám đốc các Sở Thể dục Thể thao, Tài chánh Vậtgiá, Lao động Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân cóliên quan căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký.

TM. UBND TỈNH SÓC TRĂNG
KT. CHỦ TỊCHPHÓ CHỦ TỊCHNguyễn Duy Tân