UBND TỈNH BẮC NINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

 

về việc ban hành qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của

Sở Văn hoá-Thông tin tỉnh Bắc Ninh

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 171/2004/NĐ-CP , ngày29/9/2004 của Chính phủ, qui định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT /BVHTT-BNV, ngày 21/1/2005 của Liên bộ: Bộ Văn hoá- Thông tin- Bộ Nội vụ, hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp UBND quản lý Nhà nước về văn hoá- thông tin ở địa phương;

Căn cứ Quyết định số 216/2004/QĐ-UB , ngày27/12/2004 của UBND tỉnh Bắc Ninh, về việc qui định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Bắc Ninh;

Xét đề nghị của Sở Văn hoá- Thông tin và Sở Nội vụ tại Tờ trình số 50/TTr-SNV , ngày15/6/2005,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này bản qui định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Sở Văn hóa- Thông tin tỉnh Bắc Ninh.

Điều 2: Quyết định này thay thế cho Quyết định số 20/1999/QĐ-UB , ngày 31/3/1999 của UBND tỉnh Bắc Ninh, về việc ban hành qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Sở Văn hoá- Thông tin tỉnh Bắc Ninh và Quyết định số 35/2002/QĐ-UB , ngày 5/4/2002 của UBND tỉnh Bắc Ninh, về việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế của Sở Văn hoá- Thông tin tỉnh Bắc Ninh.

Điều 3 :Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Văn hoá- Thông tin; các cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND các huyện, thị xã căn cứ quyết định thi hành./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Công Ngọ