UBND TỈNH BẮC NINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

 

ban hành quy định về quảnlý sản xuất gạch ngói, thủ công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

 

Căn cứLuật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Khoáng sản năm 1996, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản năm 2005 và Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính Phủ qui định chi tiết và hư­ớng dẫn thi hành Luật Khoáng sản năm 1996, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản năm 2005;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003; Nghị định 181/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính Phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trư­ờng sửa đổi, bổ sung năm 2005;

Căn cứ Nghị quyết số 55/2006/NQ-HĐND 16 ngày 19.7.2006 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 13/2000/NQ-HĐND ngày 26.4.2000 của HĐND tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Tài nguyên và Môi tr­ường,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này bản “Quy định về quản lý sản xuất gạch, ngói thủ công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Quyết định này thay thế Quyết định số 114/2002/QĐ-UB ngày 1/10/2002 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành qui định về quản lý sản xuất gạch, ngói thủ công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Các quy định tr­ước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Thủ trư­ởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, Ban, Ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân sản xuất gạch, ngói thủ công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Bùi Vĩnh Kiên