THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 97/2007/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 07 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THÀNH LẬP TRUNG TÂM YTẾ DỰ PHÒNG HUYỆN HÓC MÔN TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BYT-BNV ngày 12tháng 4 năm 2005 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân quản lý Nhànước về y tế ở địa phương;

Căn cứ Quyết định số 26/2005/QĐ-BYT ngày 09 tháng 9 năm2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế Dự phòng huyện, quận, thị xã, thànhphố thuộc tỉnh;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môntại Công văn số 604/UBND ngày 14 tháng 6 năm 2007; của Giám đốc Sở Y tế tạiCông văn số 3586/SYT-TCCB ngày 20 tháng 6 năm 2007 và của Giám đốc Sở Nội vụtại Tờ trình số 490/TTr-SNV ngày 05 tháng 7 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Trung tâm Y tế Dự phòng huyện HócMôn trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn trên cơ sở sắp xếp lại Trung tâm Ytế huyện Hóc Môn. Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Hóc Môn là đơn vị sự nghiệp ytế, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được cấp kinh phí hoạt động và mởtài khoản ở Kho bạc Nhà nước theo quy định. Trụ sở chính đặt tại số 82/3 đườngBà Triệu, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn.

Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Hóc Môn chịu sự quản lý, chỉ đạotrực tiếp của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn và hướng dẫn về chuyên môn, kỹthuật của Sở Y tế.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trungtâm Y tế Dự phòng huyện Hóc Môn

1. Chức năng:

Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Hóc Môn có chức năng triểnkhai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về y tế dự phòng, phòng chốngHIV/AIDS, phòng, chống bệnh xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sứckhỏe sinh sản và truyền thông giáo dục sức khỏe trên địa bàn huyện.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

a) Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụchuyên môn kỹ thuật về y tế dự phòng, phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống bệnhxã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khỏe sinh sản và truyền thônggiáo dục sức khỏe trên cơ sở kế hoạch của thành phố và tình hình thực tế trênđịa bàn huyện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Tổ chức thực hiện các hoạt động sau

- Triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹthuật về phòng chống dịch, bệnh, HIV/AIDS, các bệnh xã hội, tai nạn thươngtích, sức khỏe lao động và bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe sinh sản, sứckhỏe môi trường, sức khỏe trường học, dinh dưỡng cộng đồng, an toàn vệ sinhthực phẩm, truyền thông giáo dục sức khỏe theo phân cấp và theo quy định củapháp luật;

- Trực tiếp quản lý, hướng dẫn và giám sát chuyên môn,kỹ thuật về các hoạt động thuộc lĩnh vực phụ trách và khám chữa bệnh thôngthường đối với các Trạm Y tế xã, thị trấn, các cơ sở y tế trên địa bàn;

- Tham gia đào tạo, đào tạo lại, tổ chức tập huấn, bồidưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách cho cán bộ ytế thuộc đơn vị mình và nhân viên y tế xã, thị trấn;

- Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụngcác tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực liên quan;

- Quản lý và tổ chức triển khai thực hiện các dự ánthuộc chương trình mục tiêu y tế quốc gia và các dự án khác được Sở Y tế phâncông;

- Thực hiện quản lý cán bộ, chính sách, khen thưởng, kỷluật đối với công chức, viên chức và quản lý tài chính, tài sản của đơn vị theoquy định của pháp luật;

- Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy địnhcủa pháp luật;

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc SởY tế và Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn giao.

Điều 3. Về tổ chức bộ máy của Trung tâm Y tế Dự phònghuyện Hóc Môn

1. Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Hóc Môn do Giám đốcquản lý, có từ hai đến ba Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc.

Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm do Chủ tịch Ủy ban nhândân huyện Hóc Môn bổ nhiệm theo đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ huyện Hóc Môn.

Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Hóc Môn quyếtđịnh bổ nhiệm Trưởng, Phó các khoa, phòng và Trạm Y tế xã, thị trấn.

2. Các phòng chức năng, nghiệp vụ gồm:

a) Phòng Tổ chức - Hành chính quản trị;

b) Phòng Kế hoạch - Tài chính;

c) Phòng Truyền thông giáo dục sức khỏe.

3. Các khoa chuyên môn gồm:

a) Khoa Kiểm soát dịch, bệnh;

b) Khoa An toàn vệ sinh thực phẩm;

c) Khoa Y tế công cộng;

d) Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản;

đ) Khoa Xét nghiệm;

e) Khoa Dược;

g) Khoa Tham vấn hỗ trợ cộng đồng HIV/AIDS;

h) Liên chuyên khoa Lao, Tâm thần, Da liễu.

Điều 4.Về biên chế, định mức lao động và kinhphí hoạt động của Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Hóc Môn thực hiện theo quy địnhtại Quyết định số 26/2005/QĐ-BYT ngày 09 tháng 9 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Y tếvề việc ban hành “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức củaTrung tâm Y tế Dự phòng huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh” và do Ủy bannhân dân thành phố giao theo chỉ tiêu biên chế sự nghiệp y tế huyện Hóc Mônhàng năm.

Căn cứ Quyết định này và Quyết định số 26/2005/QĐ-BYT ngày 09tháng 9 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hóc Mônchỉ đạo việc xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ytế Dự phòng huyện Hóc Môn phù hợp với tình hình cụ thể tại địa phương.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Tàichính, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dânhuyện Hóc Môn, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hóc Môn, Giám đốc Trung tâm Y tếDự phòng huyện Hóc Môn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Bộ Y tế;- Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;

- Thường trực Thành ủy;

- Thường trực HĐND thành phố;

- TTUB: CT, các PCT;

- Công an TP (PC13); Sở Nội vụ (3b);

- Sở KH&ĐT, Kho bạc Nhà nước TP;

- VPHĐ-UB: PVP/VX; Phòng VX;

- TTCB; Lưu VT (VX-Nh)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Hà

.