PHỦ THỦ TƯỚNG
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 97-BT

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 1977

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC HỢP NHẤT MỘT SỐ XÃ THUỘC HUYỆN KIM THANH, TỈNH HÀ NAM NINH

BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG

Căn cứ vào quyết định số214-CP ngày 21-11-1970 của Hội đồng Chính phủ ủy nhiệm cho Phủ thủ tướng phêchuẩn việc phân vạch địa giới có liên quan đến các đơn vị hành chính xã và thịtrấn;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam Ninh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay phê chuẩn việchợp nhất một số xã thuộc huyện Kim Thanh, tỉnh Hà Nam Ninh như sau:

- Hợp nhất xã Thanh Châu và xãLiêm Trung thành một xã lấy tên là xã Thanh Trung;

- Hợp nhất xã Thanh Tuyền và xãThanh Lâm thành một xã lấy tên là xã Thanh Tuyền;

- Hợp nhất xã Liêm Chính và xãLiêm Tuyền thành một xã lấy tên là xã Thanh Giang.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnhHà Nam Ninh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG
Vũ Tuân