THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 97-TTg

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 1977

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO TRÊN ĐẠI HỌC CHO MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào quyết định số 224-TTg ngày 24-5-1976 của Thủ tưóng Chính phủ về việc đào tạo trên đại học ở trong nước;
Theo đề nghị của đồng chí Bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp (công văn số 284-BĐSĐH ngày 31-1-1977).

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. – Nay giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho các trường sau đây:

- Đại học tổng hợp Hà Nội,

- Đại học y khoa Hà Nội,

- Đại học sư phạm I Hà Nội,

- Đại học xây dựng Hà Nội,

- Đại học nông nghiệp I Hà Nội,

- Đại học kinh tế kế hoạch Hà Nội.

Điều 2. – Các đồng chí Bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam có trách nhiệm thi hành quyết định này.

K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Duy Trinh