BỘ XÂY DỰNG
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP
-------------
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Căn cứ Luật giám định tư pháp ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 06 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 1549/QĐ-TTg ngày 16/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật giám định tư pháp;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng,
QUYẾT ĐỊNH:

>> Xem thêm:  Cấp xã phường có quyền thu hồi đất xây chợ dân sinh không ? Xử lý khi thu hồi đất sai thẩm quyền ?

Điều 1. Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật giám định tư pháp.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Bộ Tư pháp;
- Lưu: Văn thư, CGĐ (2).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 970/QĐ-BXD ngày 29tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)
Thực hiện Quyết định số 1549/QĐ-TTg ngày 16/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật giám định tư pháp, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật giám định tư pháp với những nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
a) Tuyên truyền, phổ biến Luật giám định tư pháp đến cán bộ, công chức, viên chức; bồi dưỡng kiến thức pháp lý và nghiệp vụ cho đội ngũ thực hiện giám định tư pháp.

>> Xem thêm:  Thu hồi đất là gì ? Quy định pháp luật về thu hồi đất ? Bồi thường thiệt hại do thu hồi đất

b) Phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành, các cơ quan tiến hành tố tụng trong tổ chức, hoạt động và quản lý công tác giám định tư pháp, bảo đảm hiệu quả hoạt động giám định tư pháp, đáp ứng kịp thời, có chất lượng mọi yêu cầu giám định của hoạt động tố tụng.
2. Yêu cầu
a) Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật giám định tư pháp.
b) Trong quá trình thực hiện, phải bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm tiến độ triển khai thi hành Luật giám định tư pháp.
II. NỘI DUNG
1. Tuyên truyền, phổ biến Luật Giám định tư pháp
Tổ chức phổ biến, quán triệt, tập huấn nội dung Luật Giám định tư pháp, Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp và Thông tư số 04/2014/TT-BXD ngày 22/4/2014 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong hoạt động đầu tư xây dựng.
Cơ quan thực hiện: Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Vụ Pháp chế.
Thời gian thực hiện: năm 2014 và các năm tiếp theo.
2. Rà soát, hệ thống hoá các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động giám định tư pháp

>> Xem thêm:  Quy định pháp luật về đền bù, bồi thường khi thu hồi đất ? Thu hồi sổ đỏ trái luật ?

Tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật, lập danh mục các văn bản cần sửa đổi, nội dung cần bổ sung, thay thế để phù hợp với Luật giám định tư pháp.
Cơ quan thực hiện: Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng.
Cơ quan phối hợp: Vụ Pháp chế.
Thời gian hoàn thành: trước ngày 15 tháng 12 năm 2014.
3. Rà soát, bổ nhiệm và công bố danh sách giám định viên tư pháp xây dựng, người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc.
Cơ quan thực hiện: Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng.
Thời gian thực hiện: năm 2014 và các năm tiếp theo.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chủ động, tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch này để triển khai thực hiện Luật Giám định tư pháp bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí và gửi báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Bộ để tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn thì kịp thời phản ánh, kiến nghị về Bộ để được hướng dẫn giải quyết.

>> Xem thêm:  Thủ tục thu hồi đất rừng phòng hộ làm thủy điện ? Mức giá đền bù đất hoang hóa ven bờ sông ?

2. Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng theo dõi, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan có liên quan trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng tiến độ và hoàn thành nhiệm vụ đề ra, báo cáo Bộ Tư pháp kết quả thực hiện Kế hoạch này.

>> Xem thêm:  Hỗ trợ bồi thường cho doanh nghiệp thuê đất khi nhà nước thu hồi đất ? Đền bù đất ở khi thu hồi ?