UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 970/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 12 tháng 6 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ01 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, 01 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNGTHUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BẾN TRE

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị Giám đốc Sở Công ThươngtạiTờ trình số 598/TTr-SCT ngày 29 tháng 5 năm 2013 và Chánh Văn phòng Uỷ ban nhândân tỉnh tại Tờ trình số 725/TTr-VPUBND ngày 05 tháng 6 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 01thủ tục hành chính mới ban hành, 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổsung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre.

Điều 2. Giámđốc Sở Công thương tỉnh Bến Tre có tráchnhiệm triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. ChánhVăn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bến Tre chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHCao Văn Trọng

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNHCHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀNGIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BẾN TRE
(Ban hành kèm theo Quyết định số 970/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2013 củaChủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

DANH MỤC THỦ TỤCHÀNH CHÍNH

1. Thủ tục hành chính mới banhành

STT

Số TTHC

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

Lĩnh vực công nghiệp

01

Bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp

Mới ban hành

2. Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên TTHC

Tên VBQPPL quy định nội dung được sửa đổi, bổ sung

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực thương mại quốc tế

01

189376

Thẩm định hồ sơ và trình Uỷ ban nhân dân tỉnh cho phép sử dụng thẻ đi lại của Doanh nhân APEC thẻ ABTC

Thông tư số 07/2013/TT-BCA ngày 30 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 27/2007/TT-BCA ngày 29/11/2007 của Bộ Công an hướng dẫn việc cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông ở trong nước và Thông tư số 10/2006/TT-BCA ngày 18/9/2006 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC.

Sở Công Thương tỉnh Bến Tre