UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 970/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 10 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ 18 THỦTỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của cácnghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 18 thủtục hành chính sửa đổi, bổ sung, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội (Có phụ lục kèm theo).

Điều 2.Thực hiện và công khai thủ tục hànhchính:

1. Sở Lao động - Thương binh và Xãhội có trách nhiệm:

a) Niêm yết công khai các thủ tụchành chính đã được công bố.

b) Tổ chức thực hiện đúng, đầy đủnội dung thủ tục hành chính được công bố. Trường hợp các nội dung thông tin thủtục hành chính công bố tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyềnsửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ thì áp dụng đúng quy định của cơ quan nhà nước cóthẩm quyền.

c) Thường xuyên cập nhật các quyđịnh thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý để trình Chủ tịch Uỷban nhân dân tỉnh công bố mới, công bố sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ thủ tụchành chính theo đúng quy định.

2. Sở Tư pháp có trách nhiệm nhậpcác thủ tục hành chính và văn bản quy định về thủ tục hành chính đã được côngbố vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; gửi dữ liệu và đề nghị BộTư pháp đăng tải dữ liệu về thủ tục hành chính đã công bố trên Cơ sở dữ liệuquốc gia về thủ tục hành chính.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tư pháp,Giámđốc các sở, Trưởng các ban, ngành tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quanchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC- Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, TTTH, NC.

CHỦ TỊCH
Phạm Thế Dũng

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬAĐỔI, BỔ SUNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 970/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2013 củaChủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤCHÀNH CHÍNH

Stt

Tên thủ tục hành chính

I.

LĨNH VỰC THANH TRA

1

Điều tra và lập biên bản điều tra tai nạn lao động chết người hoặc làm từ hai người bị tai nạn nặng trở lên

2

Giải quyết khiếu nại lần đầu (khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)

3

Giải quyết khiếu nại lần hai (khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)

4

Giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

II.

LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI

1

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội vào cơ sở Bảo trợ xã hội công lập

III.

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG

1

Đăng ký nội quy lao động

2

Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

3

Giahạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

4

Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài

IV.

LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI

1

Cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy

2

Gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy

3

Chi hỗ trợ nạn nhân là phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về tái hòa nhập cộng đồng

4

Hỗ trợ nạn nhân trở về không qua tiếp nhận

V.

LĨNH VỰC DẠY NGHỀ

1

Đăng ký hoạt động dạy nghề

2

Đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề

3

Thành lập trung tâm dạy nghề

4

Thành lập Trường trung cấp nghề

5

Xếp hạng các cơ sở dạy nghề

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN