ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 970/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 13 tháng 6 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NỘI DUNG THUYẾT MINH VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN DỰ ÁN: NGHIÊN CỨU BẢO QUẢN TINH BỘT DONG RIỀNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013;

Căn cứ Nghị định số: 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số: 885/2009/QĐ-UBND ngày 28/4/2009 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế quản lý các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Bắc Kạn;

Căn cứ Quyết định số: 1072/QĐ-UBND ngày 15/7/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục đề tài, dự án khoa học công nghệ triển khai đợt 1 năm 2014;

Căn cứ Quyết định số: 2091/QĐ-UBND ngày 26/11/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt tổ chức và cá nhân trúng tuyển là đơn vị chủ trì thực hiện dự án: Nghiên cứu bảo quản tinh bột dong riềng;

Theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số: 17/TTr-SKHCN ngày 13/02/2014, kèm theo Biên bản xét duyệt thuyết minh dự án ngày 01/11/2013, Biên bản thẩm định nội dung và dự toán kinh phí ngày 08/4/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nội dung thuyết minh và dự toán kinh phí thực hiện dự án khoa học và công nghệ với các nội dung sau:

1. Tên dự án: Nghiên cứu bảo quản tinh bột dong riềng.

2. Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

3. Cơ quan quản lý: Sở Khoa học và Công nghệ.

4. Cơ quan chủ trì thực hiện dự án: Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch.

5. Các cơ quan phối hợp thực hiện:

- Khoa Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên.

- Viện Công nghệ sinh học - Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

6. Cơ quan tiếp nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ:

Công ty Cổ phần Hồng Hà - Địa chỉ: Tổ 9, Phường Phùng Chí Kiên, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

7. Thời gian thực hiện: 24 tháng (Từ tháng 5/2014 đến hết tháng 4/2016).

8. Địa điểm thực hiện:

- Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch;

- Huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn;

- Công ty Cổ phần Hồng Hà.

9. Mục tiêu dự án:

9.1. Mục tiêu chung: Nghiên cứu thành công biện pháp bảo quản tinh bột dong riềng tại tỉnh Bắc Kạn.

9.2. Mục tiêu cụ thể:

- Hoàn thiện và ứng dụng được có hiệu quả các phương pháp bảo quản tinh bột dong riềng trước, trong và sau chế biến củ. Đưa ra được công nghệ, trang thiết bị và mô hình trình diễn tại địa phương.

- Có đề xuất về thời điểm thu hoạch thích hợp, phương pháp kỹ thuật bảo quản củ dong riềng duy trì được số lượng, chất lượng để các cơ sở chế biến sử dụng kéo dài thêm 15-20 ngày so với thông thường.

- Có phương pháp và quy trình công nghệ bảo quản tinh bột dong riềng ướt hiệu quả cao, đảm bảo an toàn thực phẩm, và phù hợp với quy mô chế biến tinh bột và miến dong của hầu hết các cơ sở trong tỉnh. Khi áp dụng, sản phẩm tinh bột ướt giữ được chất lượng >85%, số lượng >85%, tính chất cảm quan >90% sau 06 tháng bảo quản; chất lượng còn >70%, số lượng >85%, tính chất cảm quan >75% sau 12 tháng bảo quản.

- Có phương pháp và quy trình công nghệ bảo quản tinh bột dong riềng khô hiệu quả, hiện đại, phù hợp với quy mô sản xuất công nghiệp. Khi áp dụng, chất lượng tinh bột đạt >95%, số lượng > 95%, tính chất cảm quan >90% sau 06 tháng bảo quản; chất lượng còn >90%, số lượng >90%, tính chất cảm quan >90% sau 12 tháng bảo quản.

- Quảng bá và tiếp thị được các phương pháp bảo quản cải tiến và/hoặc hiện đại cho hầu hết các cơ sở chế biến trong toàn tỉnh.

10. Nội dung dự án:

- Nghiên cứu bảo quản tinh bột dong riềng ở trong củ.

- Hoàn thiện công nghệ bảo quản tinh bột dong riềng ở dạng ướt.

- Hoàn thiện công nghệ bảo quản tinh bột dong riềng ở dạng khô.

- Xây dựng các mô hình bảo quản tinh bột dong riềng.

11. Kinh phí thực hiện dự án:

- Tổng số kinh phí thực hiện dự án: 1.685.000.000 đồng. (Bằng chữ: Một tỷ sáu trăm tám mươi lăm triệu đồng), trong đó:

+ Kinh phí từ nguồn sự nghiệp KH và CN tỉnh: 1.185.000.000 đồng.

+ Kinh phí hỗ trợ từ nguồn khác (Doanh nghiệp): 500.000.000 đồng.

- Kinh phí sự nghiệp KH và CN tỉnh được phân bổ theo các năm như sau:

+ Năm 2014: 445.000.000 đồng.

+ Năm 2015: 610.000.000 đồng.

+ Năm 2016: 130.000.000 đồng.

Điều 2. Giao cho PGS.TS. Nguyễn Duy Lâm - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Kiểm tra chất lượng nông sản thực phẩm, Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch làm Chủ nhiệm dự án. Chủ nhiệm dự án có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện dự án theo đúng nội dung, tiến độ đã được phê duyệt và theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

Trong quá trình thực hiện, Chủ nhiệm dự án phải định kỳ báo cáo 06 tháng 01 lần với cơ quan quản lý. Khi kết thúc dự án phải có báo cáo đánh giá kết quả toàn diện để Hội đồng KH và CN chuyên ngành nghiệm thu, phải nộp toàn bộ tài liệu, số liệu liên quan và báo cáo đánh giá kết quả của dự án cho cơ quan quản lý và thực hiện thanh quyết toán theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Ngành: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Viện trưởng Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch; Thủ trưởng các cơ quan đơn vị phối hợp thực hiện, tiếp nhận kết quả nghiên cứu; Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan và ông Nguyễn Duy Lâm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nông Văn Chí