ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 970/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 29 tháng 09 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP CÔNG TÁC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂMY TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hộingày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày14 tháng 11 năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm ytế ngày 13 tháng 6 năm 2014;

Xét đề nghị của Sở Lao động -Thương binh xã hội, Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy chế phối hợp công tác thực hiện pháp luật về Bảo hiểmxã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum (cóQuy chế kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc: Sở Y tế, Sở Laođộng - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban,ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Các Bộ: Y tế, LĐTBXH;
- BHXH Việt Nam;
- TT. Tỉnh ủy (B/cáo);
- TT. HĐND tỉnh (B/cáo);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT - VX2 - NC - KTTH3 - TH4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Kim Đơn

QUY CHẾ

PHỐI HỢP CÔNG TÁCTHỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆPTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 970/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Ủyban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh vàđối tượng áp dụng

Quy chế này quy định việc phối hợpgiữa các cơ quan, tổ chức của nhà nước, chính quyền địa phương trong công tácthực hiện pháp luật về Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểmthất nghiệp (BHTN) và áp dụng đối với tất cả các cơ quan, tổ chức, cá nhân liênquan đến việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnhKon Tum.

Điều 2. Mục đích, yêu cầu củahoạt động phối hợp

1. Phát huy tối đa hiệu quả, hiệulực của việc thực hiện các quy định pháp luật, các văn bản của Đảng, Nhà nướcvề BHXH, BHYT, BHTN; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp chính quyền,các ngành, các cơ quan, tổ chức và nhân dân đối với việc thực hiện chính sáchBHXH, BHYT, BHTN để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đảm bảo an sinh xãhội.

2. Việc phối hợp phải tuân thủpháp luật, tạo sự thống nhất trong công tác quản lý nhà nước với tổ chức thựchiện quy định về BHXH, BHYT, BHTN giữa các ngành, chính quyền địa phương và cácđơn vị có liên quan. Giải quyết kịp thời những yêu cầu hợp pháp của tổ chức,công dân liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạotập trung của cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành thống nhất của chính quyền cáccấp.

2. Xác định rõ cơ quan chịu tráchnhiệm chính và cơ quan có trách nhiệm phối hợp trong việc thực hiện công tácquản lý nhà nước, tổ chức thực hiện chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định.

3. Việc phối hợp phải trên cơ sởchức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mỗi cơ quan theo quy định. Sự phối hợpphải chặt chẽ, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót trong công tác quản lý, tổ chứcthực hiện các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

4. Cùng phối hợp giải quyết cácvấn đề phát sinh trên cơ sở kinh nghiệm và nguồn lực của các cơ quan, tổ chức,địa phương có liên quan.

5. Các ngành có trách nhiệm cungcấp thông tin chính xác, kịp thời theo yêu cầu của mỗi bên để phục vụ cho việcxây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm của từng ngành liên quan đếnthực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN tại địa phương.

Điều 4. Nội dung phối hợp

1. Tuyên truyền, phổ biến chínhsách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN tới người lao động và người sử dụng lao độngtrên địa bàn tỉnh;

2. Chỉ đạo triển khai thực hiệnchế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN đối với cán bộ, công chức, viên chức vàngười lao động; thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đếnviệc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN của các tổchức, cá nhân trên địa bàn tỉnh;

3. Cung cấp thông tin và hỗ trợnghiệp vụ có liên quan đến công tác quản lý nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN; xử lývà tham mưu xử lý vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN của các tổ chức, cánhân theo quy định pháp luật hiện hành.

4. Tổ chức sơ kết, tổng kết đánhgiá việc thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; rà soát, đề xuấtsửa đổi, bổ sung quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN đảm bảo phù hợp vớitình hình thực tế của địa phương.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

Điều 5. Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội

1. Chủ trì tham mưu Ủy ban nhândân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về BHXH, BHTN theo quy định củapháp luật.

2. Hướng dẫn, kiểm tra việc thựchiện các quy định của pháp luật về BHXH, BHTN trên địa bàn tỉnh và xử lý cáchành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHTN theo quy định; kiểm tra việc thực hiệntrách nhiệm tham gia BHYT cho người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàntỉnh;

3. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộcthực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được phân cấp quản lý nhà nước về BHXH, BHTN;hướng dẫn các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện việc xác định, quản lý đốitượng và thực hiện chế độ BHYT cho các nhóm đối tượng do ngành quản lý.

4. Phối hợp với Sở Y tế, Bảo hiểmxã hội tỉnh tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN cho các đơnvị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; hàng năm xây dựng và triển khai chươngtrình phối hợp công tác nhằm chỉ đạo, triển khai thực hiện pháp luật về BHXH,BHTN, BHYT trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả.

5. Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểmxã hội tỉnh và các đơn vị có liên quan tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá việcthực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHTN; rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sungquy định của pháp luật về BHXH, BHTN đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế củađịa phương

Điều 6. Sở Y tế

1. Chủ trì, tham mưu giúp Ủy bannhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về BHYT.

2. Chủ trì, phối hợp với các sở,ban, ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chương trình, kếhoạch, đề án, các văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức thực hiện BHYT.

3. Ban hành các văn bản thuộc thẩmquyền trong nội dung quản lý nhà nước về BHYT.

4. Chỉ đạo cơ sở khám chữa bệnh tổchức thực hiện khám bệnh, chữa bệnh cho người tham gia BHYT theo đúng quy định.Chỉ đạo, thực hiện việc xây dựng bảng giá dịch vụ kỹ thuật, tổ chức cung ứngthuốc, vật tư y tế và quản lý giá thuốc, giá vật tư y tế theo đúng quy định.

5. Kiểm tra, giám sát việc thựchiện các quy định của pháp luật về BHYT trên địa bàn tỉnh.

6. Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểmxã hội tỉnh xây dựng chương trình phối hợp công tác hàng năm và giải quyết cácvướng mắc phát sinh trong việc khám bệnh, chữa bệnh cho người có thẻ BHYT.

7. Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểmxã hội tỉnh và các đơn vị có liên quan tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá việcthực hiện chính sách pháp luật về BHYT; rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung quyđịnh của pháp luật về BHYT đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địaphương; thực hiện một số nhiệm vụ khác theo quy định của Luật BHYT và các vănbản quy phạm pháp luật về BHYT.

Điều 7. Bảo hiểm xã hội tỉnh

1. Tổ chức thực hiện các chế độBHXH, BHYT, BHTN cho các đối tượng quản lý trên địa bàn tỉnh theo quy định củapháp luật và theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

2. Phối hợp với Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, Sở Y tế trong việc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xâydựng, ban hành các chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện BHXH, BHYT, BHTNtrên địa bàn tỉnh; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai các chínhsách, quy định về tổ chức thực hiện chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định hiệnhành.

3. Phối hợp với Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, Sở Y tế tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập đoànthanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN tại các đơn vịsử dụng lao động, cơ sở khám chữa bệnh BHYT; báo cáo, đề xuất các cấp có thẩmquyền xử lý hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN của các tổ chức, cánhân trên địa bàn tỉnh.

4. Thường xuyên kiện toàn tổ chứcbộ máy, bảo đảm cơ sở vật chất, tăng cường rà soát cải cách thủ tục hành chính,đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho các đơnvị trực thuộc để thực hiện tốt nhiệm vụ tổ chức thực hiện chế độ BHXH, BHYT,BHTN.

5. Chủ động xây dựng và triển khaithực hiện kế hoạch, chương trình, đề án và các nhiệm vụ liên quan đến việc giảiquyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN được Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc cấp có thẩmquyền giao.

6. Chủ trì, phối hợp các cơ quanliên quan xây dựng chế độ báo cáo, cơ chế trao đổi, cung cấp thông tin về đơnvị sử dụng lao động tham gia BHXH và người tham gia BHXH, BHTN; về cơ sở y tếthực hiện khám chữa bệnh BHYT và người tham gia BHYT.

7. Hàng năm chủ trì, phối hợp vớiSở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế xây dựng kế hoạch tổ chức tậphuấn, hướng dẫn nghiệp vụ quản lý nhà nước và thực hiện chế độ BHXH, BHYT, BHTNcho các cơ quan, đơn vị liên quan; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lãnh đạovà người làm công tác BHXH, BHYT, BHTN trong các đơn vị sử dụng lao động, cơ sởkhám chữa bệnh BHYT.

Điều 8. Sở Tài chính

1. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnhbố trí ngân sách đảm bảo hoặc hỗ trợ mức đóng BHYT, BHTN cho các nhóm đối tượngtheo quy định của pháp luật hiện hành;

2. Chuyển kinh phí kịp thời, đầyđủ vào quỹ BHYT, quỹ BHTN cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đảm bảohoặc hỗ trợ mức đóng BHYT, BHTN theo đúng quy định.

3. Hàng năm, cùng với thời gianquy định về lập dự toán ngân sách, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị quảnlý đối tượng lập dự toán đóng BHXH, BHYT cho các đối tượng theo phân cấp.

Điều 9. Cục Thuế tỉnh

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc hàngnăm tạo điều kiện cho cơ quan Bảo hiểm xã hội nắm số liệu các đơn vị sử dụnglao động có đăng ký mã số thuế (bao gồm tổng quỹ lương và số lao động hưởngtiền lương, tiền công của từng đơn vị quyết toán thuế) để quản lý mức đóng, sốngười đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Điều 10. Sở Kế hoạch và Đầu tư

1. Định kỳ 6 tháng/lần, cung cấpcho Bảo hiểm xã hội tỉnh danh sách doanh nghiệp đăng ký kinh doanh mới và danhsách doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh nhưng tạm ngưng hoạt động, doanh nghiệptạm ngưng rồi hoạt động kinh doanh trở lại, doanh nghiệp giải thể;

2. Phối hợp với Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dântỉnh lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về BHXH, BHYT, BHTN vào các chương trình,kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Điều 11. Sở Giáo dục và Đào tạo

1. Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thựchiện việc xác định, quản lý đối tượng do Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý theoquy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT.

2. Tổ chức kiểm tra việc thực hiệnquy định của pháp luật về trách nhiệm tham gia BHYT của đối tượng học sinh,sinh viên.

3. Phối hợp với cơ quan Bảo hiểmxã hội thực hiện công tác tuyên truyền và hướng dẫn thực hiện BHYT học sinhhằng năm cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc.

4. Phối hợp với Sở Lao động -TBXH, Bảo hiểm xã hội chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện đóng, nộp đầy đủBHXH, BHYT, BHTN cho cán bộ, giáo viên và người lao động thuộc ngành quản lý;làm tốt công tác giáo dục vận động học sinh thực hiện nghiêm Luật BHYT; đảm bảoquyền lợi BHYT cho học sinh, thực hiện tốt công tác thu, nộp bảo hiểm, lập dựtoán, quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ chăm sóc sức khỏe ban đầu trong công tác ytế trường học, đảm bảo công tác quyết toán quỹ chăm sóc sức khỏe ban đầu theoquy định.

Điều 12. Sở Nội vụ

1. Phối hợp với Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, Sở Y tế tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập, kiệntoàn tổ công tác liên ngành; tổ tư vấn, chỉ đạo về BHXH, BHYT theo hướng dẫncủa các Bộ, ngành Trung ương.

2. Phối hợp với Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh trong việc chỉ đạo thực hiện chếđộ, chính sách BHXH, BHTN, BHYT đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địabàn tỉnh.

Điều 13. Sở Thông tin và Truyềnthông

1. Phối hợp, hỗ trợ nghiệp vụ choBảo hiểm xã hội tỉnh và các đơn vị liên quan thực hiện công tác truyền thôngchính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN;

2. Chỉ đạo, định hướng các cơ quantruyền thông, báo chí tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách,pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

Điều 14. Sở Tư pháp

Phối hợp với Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện tuyên truyền pháp luậtvề BHXH, BHYT, BHTN. Đưa nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật vềBHXH, BHYT, BHTN (đối với các văn bản mới được ban hành) vào kế hoạch của Hộiđồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh và hoạt động trợ giúppháp lý.

Điều 15. Thanh tra tỉnh

Phối hợp với Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các cơ quan liên quan tiếnhành thanh tra, kiểm tra việc chấp hành, thực hiện pháp luật về BHXH, BHYT,BHTN theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý viphạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; giải pháp xử lý tình trạng nợ đọng của cáctổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền.

Điều 16. Công an tỉnh

1. Chỉ đạo, phân công các đơn vịnghiệp vụ thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi viphạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN;

2. Phối hợp với Bảo hiểm xã hộitỉnh thực hiện các nội dung phối hợp công tác theo Quy chế phối hợp giữa Tổngcục Cảnh sát phòng, chống tội phạm và Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong phòng,chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật góp phần bảo vệ trật tự quản lýkinh tế và đảm bảo trật tự an toàn xã hội tại các đơn vị thuộc hệ thống Bảohiểm xã hội Việt Nam.

Điều 17. Ban Quản lý khu kinhtế tỉnh, Liên minh các Hợp tác xã tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh:

1. Tích cực tuyên truyền, phổ biếnchính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN tới người lao động và người sử dụnglao động trong các doanh nghiệp, các hợp tác xã.

2. Tổ chức phối hợp với các cơquan quản lý nhà nước trong việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tốcáo liên quan đến việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT,BHTN của các tổ chức, cá nhân trong phạm vi quản lý.

Điều 18. Ủy ban nhân dân cáchuyện, thành phố

1. Phối hợp với Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh thông tin, tuyên truyền,phổ biến, giáo dục pháp luật và chỉ đạo triển khai thực hiện chính sách, phápluật về BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn quản lý.

2. Chỉ đạo các Phòng, Ban chuyênmôn phối hợp với BHXH cùng cấp thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước vềBHXH, BHYT, BHTN và thực hiện quy chế này tại địa phương.

3. Thực hiện kiểm tra và xử lý viphạm theo thẩm quyền đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn vi phạm chínhsách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; đặc biệt là đối với các đơn vị nợ đọng lớnBHXH, BHYT, BHTN day dưa, kéo dài làm ảnh hưởng đến việc giải quyết chế độ chongười lao động.

4. Thực hiện nghiêm túc chế độ báocáo và cung cấp thông tin có liên quan đến việc thực hiện pháp luật về BHXH,BHYT, BHTN tại địa phương.

5. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã,phường, thị trấn: lập danh sách tham gia BHYT trên địa bàn cho các đối tượngđược quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT; lập danhsách đề nghị cấp thẻ BHYT cho trẻ em đồng thời với việc cấp giấy khai sinh.

Điều 19. Đề nghị Liên đoàn laođộng tỉnh

1. Phối hợp với Sở Lao động -Thương binh và Xã hội chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức tuyên truyền, phổ biếnpháp luật lao động và chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN đến cán bộ, côngchức, viên chức và người lao động; các cơ quan, đơn vị hành chính - sự nghiệp,doanh nghiệp trong và ngoài nhà nước; trên địa bàn tỉnh.

2. Chỉ đạo các cấp công đoàn tăngcường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN củangười lao động đối với các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp và doanhnghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng chongười lao động.

Điều 20. Đề nghị Ủy ban Mặttrận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

1. Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chứcthành viên thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa củachính sách an sinh xã hội và các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

2. Tham gia giám sát việc thựchiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN của các tổ chức, cá nhân; kiếnnghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm giải quyết những vướng mắchoặc các giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác BHXH, BHYT, BHTN.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 21. Giải quyết khiếu nại,tố cáo về BHXH, BHYT, BHTN

1. Khi nhận được đơn, thư kiếnnghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân, theo chức năng, nhiệm vụ và thẩmquyền của mình, cơ quan có liên quan tiếp nhận phải thụ lý để giải quyết theođúng quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Trường hợp không thuộc thẩmquyền giải quyết thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoặc chuyển đơn, thư đến cơquan có thẩm quyền để kịp thời giải quyết.

2. Đối với những trường hợp đơn,thư do cấp trên chuyển xuống, cơ quan được giao nhiệm vụ phải thụ lý, giảiquyết và báo cáo kết quả giải quyết cho cơ quan cấp trên. Trường hợp nội dunggiải quyết liên quan đến nhiều cơ quan thì cơ quan chủ trì phối hợp với các cơquan liên quan để thống nhất hướng giải quyết; nếu yêu cầu giải quyết vượt thẩmquyền thì báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc cơ quan cấp trên có thẩm quyền giảiquyết.

Điều 22. Tổ chức họp giao bannhằm tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, phát sinh

1. Căn cứ tình hình thực tế, SởLao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ủy ban nhândân cấp huyện định kỳ hàng năm hoặc 6 tháng tổ chức họp giao ban với sự thamgia của đại diện các cơ quan, tổ chức liên quan nhằm giải quyết, tháo gỡ nhữngvấn đề tồn tại, hạn chế lớn hoặc những vướng mắc phát sinh trong quá trình thựchiện công tác quản lý nhà nước, tổ chức thực hiện các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chứchội nghị để giải quyết những vấn đề lớn, có ý kiến khác nhau giữa các sở, ban,ngành, địa phương hoặc lấy ý kiến của các sở, ban, ngành, địa phương để giảiquyết nội dung chương trình, kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về BHXH, BHYT,BHTN.

Điều 22. Kinh phí, nguồn nhânlực thực hiện hoạt động phối hợp

1. Kinh phí phục vụ công tác phốihợp thực hiện pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN sử dụng từ nguồn ngân sách trong dựtoán hàng năm được các cấp có thẩm quyền phân bổ cho từng đơn vị theo nhiệm vụtheo phân công, phân cấp.

2. Các cơ quan được quy định tráchnhiệm phối hợp giao nhiệm vụ cho thủ trưởng các đơn vị thực thuộc, bộ phậnchuyên môn và phân công công chức, viên chức thực hiện có hiệu quả những nộidung công tác quy định tại Quy chế này.

Điều 23. Chế độ báo cáo

1. Định kỳ 6 tháng (trước ngày05/7) và 01 năm (trước ngày 20/12), các đơn vị, địa phương căn cứ chức năng,nhiệm vụ được giao tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Quy chế này và các quyđịnh pháp luật có liên quan gửi về Sở Y tế.

2. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợpSở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh tổng hợp báo cáo Ủyban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện Quy chế này theo định kỳ và báo cáođột xuất khi có yêu cầu.

Điều 24. Tổ chức thực hiện

1. Thủ trưởng các sở, ngành; Chủtịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các đơn vị sử dụng lao động trongphạm vi, nhiệm vụ và quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức, triển khai thựchiện nghiêm túc quy chế này và các quy định pháp luật khác có liên quan.

2. Trong quá trình triển khai thựchiện, nếu phát sinh vướng mắc cần phải bổ sung, điều chỉnh Quy chế cho phù hợpvới tình hình thực tế của đơn vị, địa phương, đề nghị các đơn vị phản ánh bằngvăn bản gửi Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyếtđịnh./.