THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC MỞ RỘNG DIỆN THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ "MỘT CỬA, MỘT DẤU" ĐỐI VỚI CÁC QUẬN, HUYỆN THUỘC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại tờ trình số 490/UB-NC ngày 13 tháng 02 năm 1997 và đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép mở rộng diện thí điểm cái cách hành chính theo cơ chế "một cửa, một dấu" đối với các quận, huyện thuộc thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, các Bộ, cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thủ tướng

(Đã ký)

Phan Văn Khải