UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 972 QĐ/UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 1998

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban Phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức,viên chức Nhà nước

và các lực lượng vũ trang

__________________

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND;

Căn cứ Quyết định số 607/1998-QĐ/UB ngày 22-4-1998 của UBND Thành phố thành lập Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Hải Phòng;

Xét đề nghị của ông Giám đốc sở Tư pháp - Phố Chủ tịch thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục thành phố Hải Phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước và lực lượng vũ trang ở thành phố (gọi tắt là Ban 1), gồm các thành viên sau:

- Ông Hoàng Kim Thắng - Trưởng ban Ban Tổ chức Chính quyền Thành phố là Trưởng ban;

- Ông Đỗ Lâm - Phó Văn phòng UBND Thành phố là Phó Trưởng ban;

- Ông Trần Hiếu - Phó Giám đốc Sở Tài chính là Ủy viên;

- Ông Nguyễn Quốc Thành - Thượng tá, Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ Chỉ huy quân sự Thành phố là Ủy viên;

- Ông Trần Quốc Uy - Phó Văn phòng Thành ủy là Ủy viên;

- Ông Trần Bá Thiều - Phó Giám đốc Công an Thành phố là Ủy viên;

- Ông Vũ Dũng - Trưởng ban Văn hoá tư tưởng Liên đoàn Lao động Thành phố là Ủy viên;

Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng chỉ đạo Ban Thư ký tổng hợp cử chuyên viên theo dõi, nắm tình hình hoạt động của Ban 1.

Điều 2. Ban 1 thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 8 và Điều 14 - Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng.

Điều 3. Trưởng ban thống nhất với các thành viên, quyết định thành lập Tổ thư ký giúp việc.

Tổ Thư ký có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại khoản 2 điều 10 - Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng.

Trưởng ban quyết định mời đại diện các cơ quan, tổ chức liên quan đến lĩnh vực, đối tượng do Ban phụ trách phổ biến, giáo dục pháp luật tham gia hoạt động của Ban.

Điều 4. Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng, Trưởng Ban 1 và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Bùi Thị Sinh