ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 972/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 12 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂNKHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 59/2012/QĐ-TTG NGÀY 24/12/2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNHPHỦ VỀ CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI NGHÈO, ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐTẠI CÁC XÃ NGHÈO GIAI ĐOẠN 2013 – 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 củaChính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ năm 2011 đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012của Thủ tướng Chính phủ về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồngbào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo giai đoạn 2013 – 2020;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BTP-UBDT ngày 17/01/2012 của Bộ Tư pháp và Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện trợ giúppháp lý đối với người dân tộc thiểu số;

Căn cứ Quyết định số 650/QĐ-BTP ngày 27/3/2013 củaBộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách trợ giúp pháp lý cho ngườinghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo giai đoạn 2013 - 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 24/2011/NQ-HĐND ngày 27/10/2011của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI – Kỳ họp thứ 3 về chương trình mục tiêu việclàm và giảm nghèo nhanh và bền vững tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011 – 2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trìnhsố 70/TTr-STP ngày 05/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạchtriển khai thực hiện Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 của Thủ tướngChính phủ về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộcthiểu số tại các xã nghèo giai đoạn 2013 – 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kểtừ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc cácSở: Tư pháp, Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyềnthông; Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủtrưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

CHỦ TỊCH
Cao Khoa

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆNQUYẾT ĐỊNH SỐ 59/2012/QĐ-TTG NGÀY 24/12/2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCHTRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI NGHÈO, ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI CÁC XÃ NGHÈOGIAI ĐOẠN 2013 – 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 972/QĐ-UBND ngày 12/7/2013 của Chủ tịchUBND tỉnh Quảng Ngãi)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Để triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách trợgiúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo giaiđoạn 2013 – 2020 theo tinh thần Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 của Chínhphủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ năm 2011 đến năm 2020 (sau đâyviết tắt là Nghị quyết số 80/NQ-CP ); đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho ngườinghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo trên địa bàn tỉnh tiếp cận vàthụ hưởng chính sách trợ giúp pháp lý miễn phí của Nhà nước, nâng cao năng lựcnhận thức pháp luật và chất lượng cuộc sống.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trợ giúp pháplý; đảm bảo cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo, thôn,bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh được trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về trợ giúp pháplý, bảo đảm sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho công tác trợ giúp pháplý tại các xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn.

2. Yêu cầu

- Các hoạt động trong Kế hoạch phải bám sát nội dungchính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số giaiđoạn 2013 - 2020 theo Nghị quyết số 80/NQ-CP và Quyết định số 59/2012/QĐ-TTgngày 24/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ; lựa chọn các hoạt động cần thiết triểnkhai kịp thời đáp ứng nhu cầu trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dântộc thiểu số phù hợp với điều kiện, khả năng của cơ quan quản lý nhà nước vềtrợ giúp pháp lý và của tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý.

- Đảm bảo đúng đối tượng, địa bàn, tiến độ; chế độ tàichính được thực hiện tiết kiệm, hiệu quả theo đúng tiêu chuẩn quy định của phápluật.

- Các hoạt động phải cụ thể, thiết thực, đồng bộ, đồngthời phải xác định rõ đơn vị có trách nhiệm thực hiện, đơn vị phối hợp và lộtrình thời gian thực hiện; đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, tránh phân tán nguồn lực,trùng lặp với các hoạt động khác; có sự lồng ghép với các dự án, chương trình,chính sách giảm nghèo và phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh; bảo đảm sựphối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình triểnkhai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộcthiểu số tại các xã nghèo.

- Hoạt động trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bàodân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh được thực hiện trên cơ sở phát huy vai trònòng cốt của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, đồng thời khuyến khích sự thamgia của các nguồn lực xã hội, sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, các cơ quan, tổchức, doanh nghiệp và cá nhân.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỂ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚPPHÁP LÝ CHO NGƯỜI NGHÈO, ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI CÁC XÃ NGHÈO

1. Tăng cường thông tin, truyền thông về trợ giúp pháplý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số

a) Xây dựng nội dung trợ giúp pháp lý cho người nghèotrong các trang, chuyên mục chung về trợ giúp pháp lý trên các phương tiệnthông tin đại chúng (Báo, Đài Phát thanh - Truyền hình...).

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, BáoQuảng Ngãi, Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Ngãi, Đài Phát thanh huyện, thànhphố.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

b) Biên soạn và phát hành tờ gấp pháp luật và các hìnhthức khác (tiếng Việt, tiếng dân tộc thiểu số), truyền thông về quyền và nghĩavụ của người được trợ giúp pháp lý; giải đáp vướng mắc pháp luật của ngườinghèo.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, căn cứ vào nhu cầuở địa phương để biên soạn và phát hành các tài liệu truyền thông có nội dung vềcác chính sách cho người nghèo ở địa phương.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

c) Xây dựng và lắp đặt bảng tin, hộp tin, tờ thông tinvề trợ giúp pháp lý tại các xã nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúppháp lý nhà nước).

- Cơ quan phối hợp: UBND các xã nghèo trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Năm 2014 và bổ sung thêm mộtlần trong giai đoạn 2015-2020.

d) Lồng ghép việc truyền thông, phổ biến, giáo dục phápluật và trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số với cácchương trình, đề án khác về người nghèo (như: y tế, văn hóa, giáo dục, dạy nghề...).

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúppháp lý nhà nước).

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liênquan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

2. Củng cố, kiện toàn Câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý, tăngcường năng lực thực hiện trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộcthiểu số

a) Rà soát, củng cố, kiện toàn hoặc thành lập mới vàduy trì sinh hoạt thường xuyên Câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý tại các xã nghèo, xãcó thôn, bản đặc biệt khó khăn.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúppháp lý nhà nước).

- Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã và Câu lạc bộ Trợ giúppháp lý tại các xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

b) Xây dựng chương trình, tài liệu tập huấn, bồi dưỡngnghiệp vụ trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số đối vớiđội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý (Trợ giúp viên pháp lý, cộng tác viêntrợ giúp viên pháp lý, luật sư và tư vấn viên pháp luật tham gia trợ giúp pháplý), thành viên Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúppháp lý nhà nước).

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liênquan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

c) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về kiến thức và kỹ năngnghiệp vụ trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số với độingũ người thực hiện trợ giúp pháp lý và thành viên Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Trợgiúp pháp lý (ít nhất 01 lần/ năm).

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúppháp lý nhà nước).

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liênquan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

d) Khảo sát, xác định nhu cầu và hỗ trợ học phí choviên chức của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểusố, tham gia khóa đào tạo nghề luật sư tạo nguồn bổ nhiệm Trợ giúp viên pháplý.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúppháp lý nhà nước).

- Cơ quan phối hợp: Học viện Tư pháp và các cơ quan,tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

3. Thực hiện trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồngbào dân tộc thiểu số

a) Khảo sát nhu cầu trợ giúp pháp lý của người nghèo,đồng bào dân tộc thiểu số theo lĩnh vực pháp luật (không thuộc các huyện nghèotheo Nghị quyết 30a/ 2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗtrợ giảm nghèo nhanh và bền vững tại 61 huyện nghèo).

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúppháp lý nhà nước).

- Cơ quan phối hợp: Ban Dân tộc, Sở Lao động – Thươngbinh và Xã hội, UBND các huyện có các xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

b) Thực hiện cung cấp các dịch vụ trợ giúp pháp lý miễnphí theo các hình thức như: Tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, đại diện ngoàitố tụng và các hình thức trợ giúp pháp lý khác... cho người nghèo, người dântộc thiểu số tại trụ sở Trung tâm, Chi nhánh của Trung tâm khi có yêu cầu.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúppháp lý nhà nước và Chi nhánh của Trung tâm).

- Cơ quan phối hợp: Các tổ chức tham gia trợ giúp pháplý, UBND các huyện có các xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn; UBND các xãnghèo, xã có các thôn, bản đặc biệt khó khăn và các cơ quan, tổ chức có liênquan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

c) Tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động về các xã nghèo,thôn, bản đặc biệt khó và tại các cơ sở tổ chức có người nghèo, đồng bào dântộc thiểu số tham gia.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúppháp lý nhà nước và Chi nhánh của Trung tâm).

- Cơ quan phối hợp: Các tổ chức tham gia trợ giúp pháplý, UBND các xã nghèo, xã có các thôn, bản đặc biệt khó khăn; các tổ chức mà cóngười nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tham gia và các cơ quan, tổ chức có liênquan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

d) Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề pháp luật, sinhhoạt Câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý có nội dung liên quan đến người nghèo, đồngbào dân tộc thiểu số nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống; tại cáctổ chức khác của người nghèo và người đồng bào dân tộc thiểu số khi có yêu cầu.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúppháp lý nhà nước).

- Cơ quan phối hợp: UBND các xã nghèo, xã có các thôn,bản đặc biệt khó khăn, các Câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý tại các xã nghèo, thôn,bản đặc biệt khó khăn.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

đ) Trợ giúp pháp lý cho các đối tượng là người dân tộcthiểu số không nói, nghe được tiếng Việt có nhu cầu trợ giúp pháp lý bằng tiếngdân tộc của mình.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúppháp lý nhà nước và Chi nhánh của Trung tâm).

- Cơ quan phối hợp: Ban Dân tộc tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

4. Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, sơ kết,đánh giá việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dântộc thiểu số theo Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 của Thủ tướngChính phủ trên địa bàn tỉnh

a) Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thựchiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúppháp lý nhà nước).

- Cơ quan phối hợp: Ban Dân tộc tỉnh, Sở Tài chính,Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

b) Đánh giá kết quả, sơ kết, tổng kết việc thực hiệnchính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp vớicác cơ quan, tổ chức liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức sơ kết,tổng kết đánh giá kết quả thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý, xây dựng báocáo gửi Bộ Tư pháp.

- Thời gian thực hiện:

+ Sơ kết: Năm 2014, 2018;

+ Tổng kết: Năm 2016, 2020.

c) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo định kỳ kết quảthực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểusố.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúppháp lý nhà nước).

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liênquan.

- Thời gian thực hiện: 06 tháng, 01 năm (hằng năm) hoặctheo yêu cầu đột xuất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí

Kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho ngườinghèo, đồng bào dân tộc thiểu số được bố trí trong ngân sách của địa phương;ngân sách Trung ương hỗ trợ; các chương trình mục tiêu quốc gia, các chươngtrình, đề án liên quan khác theo phân cấp của pháp luật về ngân sách nhà nước;đóng góp, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (nếu có).

2. Lập, sử dụng và quyết toán kinh phí

Việc lập, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách thựchiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu sốtheo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật hiện hành

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Sở Tư pháp

- Sở Tư pháp là cơ quan Thường trực triển khai thựchiện Kế hoạch này; chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan giúp Ủyban nhân dân tỉnh trong việc hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra các huyện, thành phốtrực thuộc tỉnh triển khai Kế hoạch này.

- Xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai thực hiệnchính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo cho từng giai đoạn trên địa bàntỉnh.

- Phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán kinh phí ngânsách đối với các hoạt động trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộcthiểu số ở địa phương.

2. Sở Tài chính

- Phối hợp với Sở Tư pháp hướng dẫn việc lập, quản lý,sử dụng, quyết toán nguồn kinh phí bảo đảm thực hiện chính sách trợ giúp pháplý theo Kế hoạch này.

- Tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí để triển khaithực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểusố tại các xã nghèo trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở lập dự toán của Sở Tư pháp,Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyếtđịnh phân bổ kinh phí.

3. Ban Dân tộc, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn củamình phối hợp với Sở Tư pháp tiến hành khảo sát, đánh giá nhu cầu trợ giúp pháplý của người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo trên địa bàntỉnh; tổ chức lồng ghép hoạt động trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bàodân tộc thiểu số với các dự án, chương trình, đề án, chính sách giảm nghèo.

- Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ củamình nếu phát hiện người dân tộc thiểu số, người nghèo thuộc diện được trợ giúppháp lý và có nhu cầu trợ giúp pháp lý thì hướng dẫn họ hoặc người đại diện hợppháp về các thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý, địa chỉ của Trung tâm trợ giúp pháplý, Chi nhánh của Trung tâm và danh sách người thực hiện trợ giúp pháp lý ở địaphương để được hưởng trợ giúp pháp lý.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan thông tấn, báochí, phát thanh - truyền hình trên địa bàn tỉnh thực hiện công tác truyền thôngvề trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số theo Kế hoạchnày.

5. Ủy ban nhân dân các huyện có xã nghèo, thôn, bảnđặc biệt khó khăn

- Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mìnhcó trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện Kế hoạch này và tạomọi điều kiện thuận lợi để Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước và Chi nhánh củaTrung tâm thực hiện tốt nhiệm vụ trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dântộc thiểu số sống tại địa phương. Chỉ đạo UBND các xã nghèo trong huyện tổ chứckiện toàn hoặc thành lập mới các Câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý, bố trí kinh phíđể hỗ trợ sinh hoạt Câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý.

- Định kỳ và đột xuất báo cáo tình hình thực hiện chínhsách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phươngtheo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh vàcác đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh vận động các tổ chức thành viên và quần chúngnhân dân tham gia trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số./.