ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 974/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 17 tháng 06 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CHUYỂN GIAO PHÒNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC VĂN PHÒNG UBND TỈNH,SANG SỞ TƯ PHÁP QUẢN LÝ

CHỦ TỊCH UBND TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 15/4/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điềucủa các Nghị định liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh văn phòngUBND tỉnh, tại Tờ trình số 79/TTr-VPUBND ngày 07/6/2013 và đề nghị của Giám đốcSở Nội vụ, tại Tờ trình số 628/TTr-SNV ngày 12/6/2013, về việc chuyển giaoPhòng Kiểm soát thủ tục hành chính từ Văn phòng UBND tỉnh, sang Sở Tư pháp quảnlý,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển giao PhòngKiểm soát thủ tục hành chính, thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, sang Sở Tưpháp quản lý, kể từ ngày 01/7/2013.

Điều 2. Điều chỉnh tăng 02(hai) biên chế quản lý hành chính nhà nước cho Sở Tư pháp và điều chỉnh giảm 02(hai) biên chế quản lý hành chính nhà nước của Văn phòng UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh phối hợp với Giám đốc Sở Tư pháp thực hiện việc bàn giao và tiếp nhận:Chức năng, nhiệm vụ, tài chính, tài sản (nếu có), 02 cán bộ, công chức củaPhòng Kiểm soát thủ tục hành chính từ Văn phòng UBND tỉnh, sang Sở Tư pháp theođúng quy định hiện hành.

Điều 4. Giao Sở Nội vụ, SởTài chính có trách nhiệm hướng dẫn thủ tục giao, nhận tài chính, tài sản (nếucó), điều động 02 cán bộ, công chức của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính từVăn phòng UBND tỉnh, sang Sở Tư pháp, theo quy định.

Điều 5. - Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký;

- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài chính; các tổchức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- VP Chính phủ;
- Chủ tịch, các PCTUBND tỉnh;
- Như Điều 5;
- Công báo tỉnh, Website tỉnh;
- Lưu: VP1, VP8.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tuấn