BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 975/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 6 tháng 10 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG KHCN CHUYÊN NGÀNH NGHIỆM THU DỰ ÁN BIÊN SOẠN DỰ THẢO“QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHỤ GIA SỬ DỤNG TRONG SẢN XUẤT XI MĂNG"

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn và cơ cấu tổ chức Bộ Xây dựng;
Xét công văn số 466/VLXD-TH ngày 25/8/2009 của Viện Vật liệu xây dựng đề nghị nghiệmthu dự án biên soạn dự thảo quy chuẩn;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hộiđồng KHCN chuyên ngành nghiệm thu dự án biên soạn dự thảo “Quy chuẩn kỹ thuậtquốc gia về phụ gia sử dụng trong sản xuất xi măng”.

Hội đồng gồm 11 thành viên (códanh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực từ ngày ký tới khi nhiệm vụ của Hội đồng hoàn thành.

Điều 3. Chánh Văn phòngBộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Viện trưởng Viện Vật liệuxây dựng và các thành viên Hội đồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Chủ nhiệm dự án;
- Lưu: VP, Vụ KHCNMT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

DANH SÁCH

HỘIĐỒNG KHCN CHUYÊN NGÀNH
(thành lập theo QĐ số 975 /QĐ-BXD ngày 06 tháng 10 năm 2009)

Chủ tịch Hội đồng:

1.

TS Nguyễn Trung Hoà

Vụ trưởng, Vụ KHCN&MT

Thư ký Hội đồng:

2.

ThS Trần Quang Hào

Chuyên viên chính, Vụ KHCN&MT

Uỷ viên phản biện:

3.

TS Đỗ Đức Oanh

Tổng Thư ký Hiệp hội Xi măng Việt Nam

4.

TS Nguyễn Như Quý

Trường Đại học Xây dựng

Uỷ viên:

5.

TS Võ Quang Diệm

Phó Vụ trưởng, Vụ Vật liệu xây dựng

6.

TS Lương Đức Long

Phó Viện trưởng, Viện Vật liệu xây dựng

7.

KS Nguyễn Đình Hà

Phó phòng kỹ thuật, Tổng công ty Xi măng Việt Nam

8.

TS Trần Bá Việt

Phó Viện trưởng, Viện KHCN Xây dựng

9.

KS Phạm Văn Mão

Trưởng phòng kỹ thuật, Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn

10.

TS Tạ Ngọc Dũng

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

11.

CN Đoàn Thị Nga

Trung tâm Tiêu chuẩn chất lượng, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Khách mời:

1.

ThS Trần Đình Thái

Phó Vụ trưởng, Vụ KHCN&MT

2.

TS Thái Duy Sâm

Viện trưởng, Viện Vật liệu xây dựng

3.

KS Nguyễn Đình Lợi

Trưởng phòng Tổng hợp, Viện VLXD

4.

ThS Nguyễn Văn Đoàn

Giám đốc Trung tâm Xi măng và Bê tông, Viện VLXD