UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 975 QĐ/UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 1998

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban phổ biến, giáo dục pháp luật cho các tầng lớp nhân dân

và trên các phương tiện thông tin đại chúng

_______________

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND;

Căn cứ Quyết định số 607/1998-QĐ/UB ngày 22-4-1998 của UBND Thành phố thành lập Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Hải Phòng;

Xét đề nghị của ông Giám đốc Sở Tư pháp - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục thành phố Hải Phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban phổ biến, giáo dục pháp luật cho các tầng lớp nhân dân và trên các phương tiện thông tin đại chúng (gọi tắt là Ban 3), gồm các thành viên sau:

- Ông Vũ Thiệu Loan - Giám đốc Sở Văn hoá - Thông tin Thành phố là Trưởng ban;

- Ông Lưu Văn Viếng - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố là Phó Trưởng ban;

- Ông Nguyễn Văn Canh - Chánh án TAND Thành phố, Phó Ban Pháp chế HĐND Thành phố là Ủy viên;

- Ông Nguyễn Tuấn Sinh - Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy là Ủy viên;

- Bà Lê Thu Cúc - Ủy viên thường vụ, Trưởng ban Tổ chức cán bộ Hội liên hiệp Phụ nữ Thành phố là Ủy viên;

- Ông Vũ Tùng - Phó Chủ tịch thường trực Hội Luật gia Thành phố là Ủy viên;

- Ông Phạm Văn Huấn - Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố là Ủy viên;

- Bà Lê Thúy Hà - Giáo viên Trường Cao đẳng Sư phạm Hải Phòng, đại biểu Quốc hội là Ủy viên;

- Ông Phùng Thảo - Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Thành phố là Ủy viên;

- Ông Nguyễn Kim Toàn - Tổng Biên tập Báo Hải Phòng là Ủy viên.

Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng chỉ đạo Ban Thư ký tổng hợp cử chuyên viên theo dõi, nắm tình hình hoạt động của Ban 3.

Điều 2. Ban 3 thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 8 và Điều 14 - Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng.

Điều 3. Trưởng ban thống nhất với các thành viên, quyết định thành lập Tổ Thư ký giúp việc.

Tổ Thư ký có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại khoản 2 Điều 10 - Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng.

Trưởng ban quyết định mời đại diện các cơ quan, tổ chức liên quan đến lĩnh vực, đối tượng do Ban phụ trách phổ biến, giáo dục pháp luật tham gia hoạt động của Ban.

Điều 4. Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng, Trưởng Ban 3 và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Bùi Thị Sinh