ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 975/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 24 tháng 6 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀNCẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮNLIỀN VỚI ĐẤT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông quangày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 851/QĐ-UBND ngày19/6/2012 của UBND tỉnh Phú Yên về ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyềnhạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môitrường (tại Tờ trình số 186/TTr-STNMT ngày 19/6/2014),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Tàinguyên và Môi trường thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sởhữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại khoản 1 Điều 105Luật Đất đai năm 2013 đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ởnước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổchức nước ngoài có chức năng ngoại giao và đóng dấu của Sở Tài nguyên và Môitrường Phú Yên.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực kể từngày 01/7/2014 và thay thế Quyết định số 982/QĐ-UBND ngày 22/7/2010 của UBNDtỉnh Phú Yên về ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữunhà ở, tài sản khác gắn liền với đất. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Giámđốc Sở Tài nguyên và Môi trường và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự