ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 976/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 17 tháng 04 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCHTRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 23/2014/TTLT-BTP-BNV NGÀY 22/12/2014 CỦA BỘ TƯPHÁP VÀ BỘ NỘI VỤ HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨCCỦA SỞ TƯ PHÁP THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG VÀPHÒNG TƯ PHÁP THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22/12/2014 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ hướng dẫn chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhândân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhândân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại văn bảnsố 748/STP-VP ngày 01/4/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạchtriển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22/12/2014của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấutổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phốthuộc tỉnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Giám đốc Sở Nội vụ; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã,thành phố và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

Nơi nhận:
-Như điều 3 (để thi hành);
- Bộ Tư pháp (b/c);
- TT. HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Lưu VT+NgM, LT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Công Thiên

KẾ HOẠCH

TRIỂNKHAI THỰC HIỆN THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 23/2014/TTLT-BTP-BNV NGÀY 22/12/2014 CỦABỘ TƯ PHÁP VÀ BỘ NỘI VỤ HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔCHỨC CỦA SỞ TƯ PHÁP THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNGVÀ PHÒNG TƯ PHÁP THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘCTỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 976/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2015 củaUBND tỉnh Khánh Hòa)

Căn cứ Thông tư liên tịch số23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22/12/2014 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ hướng dẫn chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc UBND tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tư pháp thuộc UBND huyện, quận, thịxã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi tắt là Thông tư liên tịch số23/2014/TTLT-BTP-BNV );

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kếhoạch triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày22/12/2014 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Phổ biến, quán triệt đầy đủ nộidung Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV đến cán bộ, công chức, viênchức và người lao động thuộc Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp và công chức Tư pháp -Hộ tịch cấp xã (sau đây gọi chung là cơ quan tư pháp địa phương) và các cơquan, tổ chức có liên quan về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của các cơ quan tư pháp địa phương.

b) Củng cố, kiện toàn tổ chức vàđội ngũ công chức, viên chức các cơ quan tư pháp địa phương theo hướng dẫn tạiThông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV tạo sự chuyển biến cơ bản cho việctổ chức thực hiện các nhiệm vụ của ngành Tư pháp.

2. Yêu cầu

a) Xác định cụ thể nội dung côngviệc, thời gian hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị cóliên quan trong việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số23/2014/TTLT-BTP-BNV trên địa bàn tỉnh.

b) Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽcủa các cơ quan liên quan và điều kiện bảo đảm cho việc triển khai Thông tưliên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV .

c) Kịp thời đôn đốc, hướng dẫn vàtháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảmtiến độ, hiệu quả triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số23/2014/TTLT-BTP-BNV .

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Phổ biến, hướng dẫn việctriển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV để bảo đảm triểnkhai đồng bộ, hiệu quả.

- Tổ chức Hội nghị phổ biến, quántriệt nội dung Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV cho lãnh đạo các Sở,Ban, Ngành có liên quan; UBND các huyện, thị, thành phố; Phòng Tư pháp; Chủtịch UBND cấp xã.

- Hướng dẫn UBND các huyện, thịxã, thành phố triển khai thực hiện.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với SởNội vụ tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện và hoàn thành trong tháng4/2015.

2. Thực hiện kiện toàn tổ chứccán bộ của các cơ quan tư pháp địa phương.

2.1. Theo hướng dẫn tại Thông tưliên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV căn cứ vào điều kiện thực tiễn và tình hìnhtổ chức cán bộ các cơ quan tư pháp địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khaithực hiện kiện toàn tổ chức cán bộ của các cơ quan tư pháp, pháp chế địaphương, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Ban hành Đề án kiện toàn tổ chứcvà nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp địa phương trên cơ sở ràsoát, đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp cấphuyện và công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã.

- Ban hành Quyết định quy địnhchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan tư pháp địaphương theo hướng dẫn của Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ; căn cứ vàođặc điểm, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, quyết định việcthành lập, sáp nhập, giải thể, chia tách, tổ chức lại các tổ chức sự nghiệpthuộc Sở Tư pháp theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và hướngdẫn tại Thông tư liên tịch này.

- Ủy ban nhân dân cấp huyện quyđịnh cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Phòng Tưpháp; biên chế công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã theo quy định của pháp luật,bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; không bố trí công chức Tư pháp - Hộtịch kiêm nhiệm công tác khác.

- Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Ủy bannhân dân cấp huyện khẩn trương hoàn thành việc xây dựng, thẩm định Đề án vị tríviệc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp cấp huyện vàĐề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Sở Tư pháp theoquy định để làm cơ sở cho việc rà soát, bố trí, sắp xếp tổ chức bộ máy, biênchế và kiện toàn đội ngũ cán bộ. Bảo đảm hoàn thành việc xây dựng và phê duyệtĐề án vị trí việc làm trong năm 2015 theo Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày18/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độcông chức, công vụ”. Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp phối hợp với Sở Nội vụ, PhòngNội vụ tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp thực hiện và hoàn thành trong QuýII/2015.

2.2. Tổ chức triển khai hoạt độngvà rà soát, sắp xếp, bố trí biên chế, công chức thực hiện công tác pháp chế trongtổng số biên chế công chức của tỉnh, phù hợp với chức năng và bảo đảm thực hiệncác nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộmáy của tổ chức pháp chế.

Sở Tư pháp phối hợp với Sở Nội vụvà các cơ quan có liên quan tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện vàhoàn thành trong Quý II/2015.

2.3. Thực hiện rà soát biên chếcông chức, viên chức để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất cơ quan có thẩmquyền phân bổ, điều chỉnh số lượng biên chế công chức và biên chế viên chứctrong tổng số biên chế được giao cho Sở Tư pháp bảo đảm triển khai thực hiệncác nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

Sở Tư pháp phối hợp với Sở Nội vụvà các cơ quan có liên quan tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện vàhoàn thành trong Quý II/2015.

2.4. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợpvới Sở Tư pháp xây dựng trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch đào tạo,bồi dưỡng nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ tư pháp địa phương, đặc biệt làcán bộ Tư pháp - Hộ tịch cấp xã, bảo đảm hoàn thành việc chuẩn hóa đội ngũ côngchức Tư pháp - Hộ tịch trong giai đoạn chuyển tiếp 2015 - 2019 theo quy địnhcủa Luật Hộ tịch.

3. Quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện Thông tư liên tịch số23/2014/TTLT-BTP-BNV và theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc kiện toàn tổ chứccán bộ các cơ quan tư pháp địa phương theo đúng quy định.

- Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhândân tỉnh triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ; chủđộng theo dõi để kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình kiệntoàn tổ chức cán bộ các cơ quan tư pháp địa phương để giải quyết hoặc đề xuấtcơ quan có thẩm quyền giải quyết.

- Sở Tư pháp và Ủy ban nhân dâncấp huyện, cấp xã thường xuyên rà soát, đánh giá về tình hình tổ chức cán bộ đểcó giải pháp kiện toàn các cơ quan tư pháp địa phương để nâng cao chất lượng,hiệu quả hoạt động; kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tư phápvà Bộ Nội vụ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện.

- Định kỳ hàng năm, Sở Tư pháptham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ về tìnhhình tổ chức cán bộ của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp và công chức Tư pháp - Hộtịch cấp xã; tổ chức, cán bộ pháp chế của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy bannhân dân tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.

- Sở Tư pháp phối hợp Sở Nội vụgiúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc kiểm tra, đánh giá tình hình tổ chức cánbộ các cơ quan tư pháp địa phương và việc thực hiện nhiệm vụ của công chức Tưpháp - Hộ tịch cấp xã để bảo đảm việc kiện toàn tổ chức, bố trí cán bộ theođúng quy định của pháp luật và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; tổ chức sơ kếtđánh giá 01 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV để kịpthời có những giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trìnhthực hiện Thông tư liên tịch.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Giám đốc Sở Tư pháp có tráchnhiệm giúp UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khaithực hiện Kế hoạch này.

- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cóliên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố chịu trách nhiệmxây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch theo các nội dung trên phù hợp với tìnhhình cụ thể của đơn vị và địa phương.

Trong quá trình tổ chức thực hiện,nếu có khó khăn, vướng mắc, các Sở, ngành, địa phương kịp thời phản ảnh về SởTư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét./.